Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З    1. Авдієнко Н. (1927). Народна освіта на Україні . Харків: Держвидав України.

 2. Анненков В.П. (1999). Основи менеджменту: Метод: посіб . Киев : ІЛП України .

 3. Анненков В.П. (1999). Особливості формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді : монографія. Киев : Друк ФПУ.

 4. Анненков В.П. (2006) . Менеджмент: Метод, посіб . Киев : Друк НАУ.

 5. Аніщенко О.В. (2003). Професійна освіта і самореалізація жінок в Україні: історія та сучасність: Монографія. Ніжин: ТОВ «Наука-Сервіс».
 6. Аніщенко О.В. (2008). Проблема наукової організації праці в історії розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Монографія. (за ред. Н.Г.Ничкало). Ніжин: ПП Лисенко.
 7. Барбина Е.С. (1997). Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования: Монография. Киев: Вища шк.
 8. Бендера І.М. (2007). Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей: Монографія. Київ: Науково методичний центр аграрної освіти.
 9. Биков В.Ю. ( З а ред.) (2005) . Дистанційний навчальний процес: Навч. посіб . Киев : Міленіум .

 10. Бідюк Н.М. (2009). Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика: монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Хмельницький: ХмЦНТЕІ.
 11. Борисенко М.Е. (1905). Метод преподавания в народных училищах . Киев.

 12. Бржестовська Л.О. , Кремень В.Г., Ничкало Н.Г., Пуховська Л.П. (редкол.) (2003) . Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні: документів і   матеріалів . Киев : Парламенське вид-во.

 13. Воспитание рабочей смены (1982). Киев: Политиздат Украины,

 14. Васильєв В.В. (1999). Система адаптації робітників до професійної діяльності: Монографія. Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет.
 15. Вітковська О.І. (2001). Професійне самовизначення особистості і практичні аспекти професійної консультації: Монографія. Київ: Наук.світ.
 16. Вознюк О.В., Дубасенюк О.А. (2009). Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід: Монографія. Житомир: Видавництво ЖДУ імені І.Франка.
 17. Гайдук Ф.И. (1891). Наши низшие сельскохозяйственные школы. Одесса.

 18. Гербурт-Гейблович В.Ф. (1910). Материалы по обследованию Александровских ремесленных училищ Харьковской губернии . Харьков.

 19. Гіптерс З.В. (2006). Економічна освіта молоді в Галичі ХІХ – першої половини ХХ століть: теорія, досвід, персоналії: Монографія. Київ: Наук. світ.
 20. Гончаренко С.У. , Радкевич В.О., Каньковський І.Є., Хмельницький І.А . (ред. кол.) (2005) . Дидактика професійної школи . Киев: Вип. III.

 21. Гребенюк Г.Є. (1997). Теоретичні та методичні основи безперервної професійної освіти будівельно – архітектурного профілю: Монографія. Харків: Основа.
 22. Гуревич Р.С. (2008).Теорія і практика навчання в професійно – технічних навчальних закладах: Монографія. Вінниця: ДОВ Вінниця.
 23. Гуржій А.М. , Кремень В.Г., Нїколаєнко С.М., Степко М.Ф. (2004). Вища освіта в   Україні: Навч. посіб . Киев : Знання, 265 с.

 24. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія ( З а ред.) Н.Г. Ничкало (2002). Хмельницький: Технологічний університет Поділля, 334 с.

 25. Десятов Т.М. (2005). Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття): Монографія. Київ: АртЕк.
 26. Зайчук В.О. (1997). Проблеми підготовки кадрів у профтехучилищах сільськогосподарського профілю в Україні (1969 – 1995 рр.) . Монографія. Киев : Генеза.

 27. Зайчук В.О. (2001). Соціально-педагогічні основи творчого потенціалу праці : Монографія. Киев : Форум .

 28. Зайчук В.О. , Ничкало Н.Г., Гуржий А.М., Щербак О.И. (1999) . Профессионально-техническое образование Украинь на рубеже XXI . Киев : М-во освіти України.

 29. Зайчук. В.О. (2000). Професійна освіта: Словник: Навч. посіб . (В.О. Зайчук) Укладачі: Сутончаренко, І.А. Зязюн, Н.Ґ. Ничкало, В.О. Зайчук та інші. Киев : Вища Школа .

 30. Зайчук. В.О. (2001) . Творчий потенціал праці: монографія . Киев : Форум.

 31. Зайчук. В.О. Пщербакова В. ( За. Ред .) (2000) . Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю: Пробний навч. посіб . К: Вища Школа .

 32. Зарицкий М. (1922). Принципы проектирования школ рабочей молодежи . Харьков: Наркомпрос.

 33. Звігальський А. , Іванов М. (1927). Професійна освіта на Україні . Харків.

 34. Зязюв І.А. , Ничкало Н.Г. ( За ред. ) (2003) . Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи . Киев: НТУ „ХГД".

 35. Зязюн І.А . , Ничкапо Н.Г. ( За ред. ) (2003). Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень , перспективи: Киев.

 36. Зязюн І.А. , Зайчук В.О, Доній В.М, Ничкало Н.Г., Лікарчук І.Л., Судаков Є.М. (За ред.) (1995) . Гуманізація і гуманітаризація професійної освіти . Киев .

 37. Зязюн І.А. (2008). Філософія педагогічної дії: монографія Черкаси , Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького , 608 с.

 38. Зязюна І.А. (За ред . ) (2000) . Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект . Киев .

 39. Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. (2008). Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навчальний посібник (за ред. І.А. Зязюна). Київ: СПД Богданова А.М.
 40. Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. (2008). Педагогічна майстерність: підручник (за ред. І.А.Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл.). Київ: СПД Богданова А.М.
 41. Идейно-политическое воспитание учащихся средних профтехучилищ (1985). Киев: Вища школа.

 42. Камінецький Я.Г. , Клим Б.І., Жук В.П. (2001). Організаційно-педагогічні засади управління підготовкою кваліфікованих робітничих кадрів в умовах ринку : Метод посіб. Львів: Світ.

 43. Камінецький, Я.Г. (За ред.) (2004). Управління підготовкою кваліфікованих робітників та фахівців у регіоні: організаційно-педагогічні та економічні засади: монографія . Львів: Видавничий відділ ЛНПЦ.

 44. Каплун А.В. (1998). Розвиток сільськогосподарської професійної школи у Польщі (за ред. Н.Г.Ничкало): Монографія. Тернопіль.
 45. Каплун А.В. (2009). Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.): Монографія. (за ред.Н.Г.Ничкало). Тернопіль.
 46. Кедрович Г. (2001). Теория и практика использования компютерных технологий в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Польши: Монографія. Київ: Вища школа.
 47. Коваленко О.Е. (1996). Методичні основи технології навчання (теоретико – методичний та практичний аспекти викладання дисциплін електроенергетичного циклу): Монографія. Харків: Основа.
 48. Коханко О.М. ( 2006 ). Підготовка робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969–2000 рр.) : монографія ( З а ред. ) Н.Г. Ничкало. Хмельницький: Хмельницький національний університет, 254 с.

 49. Кремен В.Г. (За ред . ) (2003). Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: монографія . Киев : Наук, Думка.

 50. Кремень В.Г. (2007). Філософія національної ідеї. Людина. Освіта. Соціум. монографія , Київ: Грамота, 576 с.

 51. Кудін В.О. (2002). Засоби масової інформації та професійна освіта: філософсько – педагогічний аспект дослідження: Монографія. Харків: НТУ «Х П І».
 52. Кузьмінський А.І. (2002). Післядипломна педагогічна освіта: теорія і практика: монографія. Черкаси: Черкаський державний університет, 290 с.

 53. Лавріненко О.А. (2009). Історія педагогічної майстерності: Навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ, аспірантів, вчителів. Київ: Богданова А.М.
 54. Лавріненко О.А. (2009). Педагогічна майстерність в історико – педагогічному вимірі: теорія, практика, поступ: Монографія. Київ: Богданова А.М.
 55. Лігоцький А.О. (1996). Методологічні аспекти різнорівневої підготовки фахівців: Монографія. Київ: Наукова думка.
 56. Лігоцький А.О. (1997). Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем: Монографія. Київ: Техніка.
 57. Лікарчук І.Л. ( 1998 ). Управління системами підготовки кваліфікованих робітників в   Україні (1888 – 1988 роки) : монографія ( наук. ред. ) Н.Г. Ничкало. Київ : Вища шк., 257 с.

 58. Лук'янова Л.Б. ( 2006 ) . Екологічна освіта у професійно - технічних навчальних закладах: теоретичні і практичні аспекти: монографія . Київ : Міленіум, 231 с.

 59. Марголин Д. (1915). Программы и правила для поступления в ремесленные учебные заведения, художественно-промышленные школы, художественно-ремесленные учебные мастерские и профессиональные женские школы . Киев.

 60. Марголин Д. (1918). Как получить среднее техническое и профессиональное образование: Программы и правила средних технических и городских мужских и   женских учебных заведений . Изд. 2. Киев .

 61. Мещерский И. (1912). Народная школа и сельское хозяйство . СПб.

 62. На меридіанах дитинства: Деякі питання вихов. роботи з дітьми та підлітками в   зарубіж. країнах , (1976). Київ: Молодь, 223 с.

 63. Народное просвещение на Украине ,(1924). Харьков: Червоний шлях.

 64. Наставничество в системе профессионально-технического образования , (1977). Киев: Общество «Знание» УССР, 48 с. (Сер. 6. «Педагогічна»).

 65. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз , (2003). M онографія В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, С.Д. Максименко, Н.Г.   Ничкало, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер, О.В. Чалий ( З а ред.) В.Г. Кременя. Київ : Наукова думка, 853 с.

 66. Ничкало Н.Г. (1985). Идейно-политическое воспитание учащихся средних профтехучилищ Киев: Высшая школа.
 67. Ничкало Н.Г. , Зязюн І.А., Лещенко М.П. (2003) . Педагогічна майстерність у   закладах професійної освіти: монографія . Киев: Наук, Думка .

 68. Ничкало Н.Г. , Кудіна В.О. (За ред.) (2000) . Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: монографія . Черкаси: Вибір.

 69. Ничкало Н.Г. (1999) . Профессионально-техническое образование Украины на рубеже XXI ст.: монографія . Киев: Министерство образования Украины.

 70. Ничкало Н.Г. (2001) . Развитие в Украине исследований по проблемам педагогики и   психологии профессионального образования на рубеже столетий : монографія . Київ: Наук. світ.

 71. Ничкало Н.Г. (2008) . Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: монографія . Київ: Педагогічна думка.

 72. Ничкало Н.Г. (3а ред) (2004) . Профтехосвіта України: XX століття: Енциклопед . Киев : Артек .

 73. Ничкало Н.Г. (За ред.) (2006). Теорія і методика професійної підготовки соціальних і педагогів в умовах неперервної освіти: монографія . Тернопіль: ТИПУ .

 74. Ничкало Н.Г. (1982). Воспитание рабочей смены Киев: Политиздат Украины.
 75. Ничкало Н.Г. (1976). На меридіанах дитинства: Деякі питання вихов. роботи з дітьми та підлітками в зарубіж. країнах, Київ: Молодь.
 76. Ничкало Н.Г. (1977). Наставничество в системе профессионально-технического образования Киев: Общество «Знание» УССР.
 77. Ничкало Н.Г. П’ята четверть (1972). Київ: Молодь.
 78. Ничкало Н.Г. ( 1999). Профессионально-техническое образование Украины на рубеже XXI ст.: монографія . Киев: Министерство образования Украины .

 79. Ничкало Н.Г. , Гончаренко С.У., Радкевич В.О. (2002) . Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія . Хмельницький: ТУП.

 80. Ничкало Н.Г. , Зязюн І . А., Лещенко М.П . (2003) . Педагогічна майстерність у   закладах професійної освіти: монографія . Киев.

 81. Ничкало Н.Г. , Кудін В.О. (За ред. ) (2002) . Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: 2-ге вид . Киев : Черкаси Вибір.

 82. Нікуліна А.С. , Шолчанов В.Л., Верченко Н.В., Торба Ю.І. (2006). Основні аспекти педагогіки профтехосвіти . Донецьк: ДІЛО ШП .

 83. Нікуліної А.С. (За ред . ) (2004). Інноваційні педагогічні технології навчання професії: монографія . Донецьк: ДІЛО ТИП .

 84. Огієнко О.І. (2008). Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Суми: Еллада.
 85. Олійник В.В. , Биков В.Ю., Гравіт В.О. ( З а ред.) (2007). Концептуальні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів і професійно-технічних навчальних закладів заочно-дистанційною формою . Киев : ЦЦППО.

 86. Отич О.М. (2009). Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний аспекти: монографія (за наук.ред. І.А.Зязюна). Чернівці: Зелена Буковина.
 87. П'ята четверть ( 1972 ) . Київ: Молодь, 163 с.

 88. Падалка Л. ( 1900). Исторический очерк 25-летней деятельности Херсонского сельскохозяйственного училища (1874–1899 гг). Херсон: Изд-во Губернской земской управы .

 89. Пазюра Н.В. (2009). Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття): монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Київ: Видавництво «Альфа-ПІК».
 90. Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір (2008). Збірник наукових праць (за ред. І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало). Київ; Хмельницький.
 91. Петришин Т. (1927). Сільськогосподарські школи на Україні . Харків: Радянський селянин .

 92. Постернак С. (1920). Із історії освітнього руху на Україні за часів революції ( 1917–1919 рр) . Київ, Друкар.

 93. Професійна освіта: ціннісні орієнтири сучасності (2009): Збірник наукових праць (за ред.. І.А.Зязюна) Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ; Харків: НТУ «ХПІ»
 94. Професійне навчання на виробництві (Випуск І – 2003р., Випуск ІІ – 2006р., Випуск ІІІ – 2009 р.). Збірник наукових праць: редколегія Н.Г. Ничкало,          С.У. Гончаренко, Г.О.Балл, Н.В. Абашкіна, Н.А.Побірченко, Л.П. Пуховська, В.О.Радкевич, В.В. Рибалка, О.І. Кульчицька та інші. Київ: Науковий світ.
 95. Профессионально-техническое образование в Украине: проблеми: исследовании (1999). Украинн Киев : АПН Украинн .

 96. Профессионально-техническое образование на рубеже XXI столетия (1999). Национальньїй доклад Украины (Сеул, республика Корея, 26.04.1999 г.) . О.И. Щербак . К. 40 с.

 97. Профтехосвіта України: ХХ століття: Енциклопедичне видання (2004). АПН України. Інститут педагогіки і психології проф. освіти, упоряд. Нелля Ничкало, Ігор Лікарчук, Ніна Падун, Наталля Талалуєва, Людмила Штома та ін.; за ред. Н.Г. Ничкало. Київ: Артeк, 872 с.

 98. Радкевич В.О. (2010). Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю: Монографія (за ред. Н.Г. Ничкало). Київ: УкрІНТЕІ.
 99. Развитиє в Украяне исследований по проблемам педагогики й психологии профессионального образования на рубеже столетий (2001) . Европ, фонд образрвания, Нац. наблюдат. центр Украинь. Киев : Наук, світ.

 100. Редкол І.А. , Зязюн I . A . (2006) . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми . Киев : Вінниця .

 101. Рибалка В.В. (1998). Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників (за ред. Г.О.Балла): Монографія. Київ.
 102. Романовський О.Г. (2001). Підготовка майбутніх інженерів до управлінської діяльності: Монографія. Харків: Основа.
 103. Ряппо Я.П. (1925). Рабочее образование на Украйнє и его ближайшие перспективы –Харьков: Госиздат Украины .

 104. Ряппо Я.П. (1927). Народна освіта України за десять років революції . Харків: Держвидав .

 105. Свистун В.І. (2006). Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності: Монографія. Київ: Наук.-метод. центр аграрної освіти.
 106. Сисоєва С.О. (2008). Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: Монографія. Хмельницький: ХГПА.
 107. Сігаєва Л.Є. (2010). Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.): монографія (за ред. Сисоєвої С.О.). Київ: ТОВ«ВД «ЕКМО»»
 108. Сікорський П.І. (2000). Теорія і методика диференційованого  навчання: Монографія. Львів: Сполом.
 109. Сірополко С. (1937). Історія освіти на Україні . Львів.

 110. Скрипник М. (1930). Основні засади єдиної системи народної освіти СРСР . Харків: Український робітник .

 111. Тархан Л.З. (2008). Дидактическая компетентность инженера – педагога: теоретические и методические аспекты: Монография. Симферополь: КРП «Крымучпедгиз».
 112. Технології творчого розвитку особистості у процесі професійної підготовки (2001). С.О. Сисоєва , Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія . С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик, О.І . Кульчипька, Л.Є. Сігаєва, Я.В. Цехмістер та ін.; ( За ред. ) С.О. Сисоєвої. К.: ВШОЛ, c . 229 – 265.

 113. Томагпенко В. , Симак А.Д., Ничкало Н.Ґ. (2000) . Стандарти профессионльнр-технического образования Украинь . Киев : Наук, світ.

 114. Усатенко Т.П. (2003). Українська національна школа: минуле і   майбутнє (українознавчий вимір): монографія . Київ: Наук. думка, 284 с.

 115. Філософія педагогічної майстерності (2008): Збірник наукових праць (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, редакційна колегія: Н.Г. Ничкало (голова) та ін.). Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця».
 116. Чихачев Д.М. (1917). О низшем сельскохозяйственном образовании в Подольской губернии . Одесса.

 117. Щербак О.И. , Томашенко В.В . , Ничкало Н.Г . (2001) . Профессиональное образование й обучение в Украине . М-во образования й науки Украинь. Киев .

 118. Щербак О.И. (1999) . Современньїе проблеми. подготовки педагошческих кадров для профессионально-технических учебньгх заведений . Национальньїй наблюдательньш центр Украины . К.: Науковий світ .

 119. Щербак О.И. , Томашенко В.В . , Ничкало Н.Г . (2002) . Профессиональное образование в Украине . МОН Украйни, Нац. наблюдат. Центр. Украинн. Киев : Европ. Фонд. Образования.

 120. Щербак О.І. (2010). Професійно – педагогічна освіта: теорія і практика: монографія (за ред.Н.Г.Ничкало). Київ: Науковий світ.
 121. Щербак О.І. , Куклін P . B . (2001). Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності ; Навч. посіб. для учнів ПТНЗ. Л.: Ор i яна-Нова.

« góra strony