Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   



Instytucje naukowe, stowarzyszenia

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (до лютого – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України). Заснований  24.11.1993 р. (до лютого 2006 р. — Ін-т педагогіки і психології професійної освіти) з метою здійснення фундаментальних, прикладних та пошукових досліджень, спрямованих на розв'язання актуальних теор. і методологічних проблем педагогіки і психології профес. освіти. До грудня 2005 р. до складу ІПООД входило 12 відділів: 8 відділів — ум. Києві та 4 відділи — ум. Львові (Львівський наук.-практичний центр), в яких працювали 109 наук, працівників, з них 3 — дійсні члени АПН України та 5 чл.-кор. АПН України, 25 докт. наук, 57 канд. наук, 27 — без наук, ступеня. У грудні 2005 р. Львівський наук.-практичний центр набув статусу самостійного наук, підрозділу.
Основні напрями наук, досліджень ІПООД: історія профес. освіти; розвиток профес. освіти в зарубіжних країнах; дидактика профес. школи; неперервна профес.-мистецька освіта; пед. умови виховання майбутніх робітників у профес. навч. закладах; пед. майстерність у системі профес. освіти; психол.-пед. засади технологій навчання у неперервній профес. освіті; становлення особистості фахівця в системі неперервної профес. освіти; управління та економіка в системі профес.-технічної освіти.
ІПООД, який з 1993 р. очолює академік І. Зязюн, здійснено фундаментальні психол.-пед. дослідження проблем розвитку профес. освіти в Україні. Зроблено вагомий внесок у становлення системи неперервної профес. підготовки фахівців. За участю науковців ін-ту розробляються перспективні держ. програми, законодавчі акти, офіційні документи щодо подальшого розвитку нац. освіти. ІПООД виступив ініціатором та основним розробником таких концепцій: Концепція пед. майстерності; Концепція пед. освіти; Концепція профес.-художньої освіти; Концепція стандартів профес.-технічної освіти; Концепція розвитку (профес.-технічної) профес. освіти в Україні, а також Держ. програми «Вчитель» (спочатку це була . Цільова комплексна програма «Вчитель»).

Інститут професійно-технічної освіти АПН України. Створено 20 квітня 2006 року (розпоряд­ження Кабінету Міністрів України № 160-р від 27 березня 2006 р.; постанова Президії АПН України №1-7/5-135 від 20 квітня 2006 р.) з метою проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спря мованих на розв'язання актуальних теоретичних і методологічних проблем педагогіки і психології професійно-технічної освіти
Інститут професійно-технічної освіти: перспективи розвитку
Здійснювати фундаментальні та прикладні дослідження проблем педагогіки і психології професійно-технічної освіти, швидко реагувати на запити освітньої практики, потреби виробництва у створенні інноваційних технологій підготовки компетентного виробничого персоналу є провідним у подальшій діяльності наукових співробітників Інституту професійно-технічної освіти АПН України. З цією метою у червні 2008 року в Інституті відбулися структурні зміни, зокрема створено шість лабораторій:

 • лабораторія змісту професійної освіти і навчання;
 • лабораторія методик професійної освіти і навчання;
 • лабораторія управління професійно-технічною освітою;
 • лабораторія професійного навчання на виробництві;
 • лабораторія професійної орієнтації і виховання;
 • лабораторія «Всеукраїнський інформаційно-аналітичний центр ПТО».

Мета діяльності інституту
 • сприяти приведенню у відповідність до сучасного рівня науково-технічного  прогресу  та  вимог  ринку  праці змісту, форм та засобів  навчання у системі професійно-технічної освіти;
 • впроваджувати в навчально-виробничий процес інноваційні  педагогічні і виробничі технології;
 • розробляти навчально-методичне забезпечення для освітнього  процесу в професійно-технічних навчальних закладах

Напрями діяльності Інституту
 • розробка концептуальних засад розвитку профе сійної освіти і навчання з урахуванням потреб ринку праці та світових тенденцій кадрового забезпечення галузей економіки;
 • наукове обґрунтування європейських систем квалі фікацій, розробка механізмів їх адаптації в систему професійної підготовки кваліфікованих робітників в Україні;
 • проведення досліджень з проблем модернізації змісту професійної освіти і навчання, розробка професійних стандартів, основаних на компетенція;
 • обґрунтування і розробка інноваційних методик професійного навчання, сучасних педагогічних і виробничих технологій;
 • розробка концепції підручникотворення й засобів науково-методичного забезпечення на основі інформаційних технологій;
 • наукове обґрунтування педагогічних засад децентралізації управління професійно-технічною освітою;
 • проведення досліджень з проблем внутрішньо фірмового навчання персоналу;
 • наукове обґрунтування психолого-педагогічних засад професійної орієнтації і виховання молоді на робітничі професії;
 • налагодження партнерства та творчої співпраці з вітчизняними і зарубіжними науковими установами в галузі професійної підготовки кваліфікованих робітників.

Напрями наукових досліджень
 • Методичні і теоретичні проблеми професійної освіти;
 • Теорія і практика професійного навчання;
 • Управління розвитком освіти;
 • Професійне навчання на виробництві;
 • Теорія і методика виховання;
 • Соціалізація особистості в системі професійної освіти;
 • Методологічні і теоретичні проблеми професійної освіти.

Львівський науково-практичний центр АПН України.
Львівський науково-практичний центр створено 25 травня 1994 р. як підрозділ Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України з метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення актуальних теоретичних і методичних проблем педагогіки і психології професійної, зокрема професійно-технічної освіти. Директор - кандидат економічних наук Я.Г.Камінецький.
За час своєї діяльності Центр виконав низку психолого-педагогічних досліджень у царині розвитку професійної освіти України, зробив внесок у становлення системи неперервної професійної підготовки фахівців для сучасного ринку праці, зайняв гідне місце серед наукових установ Західного регіону України. Із його участю розробляються перспективні державні програми, концепції подальшого розвитку національної професійної освіти.
У листопаді 2005 р. Центр перетворено в самостійну наукову установу, підпорядковану Академії педагогічних наук України, його перейменовано на Львівський науково-практичний центр професійно-технічної освіти АПН України.
Нині у Львівському НПЦ ПТО діє чотири наукові відділи: відділ гуманітарної освіти (завідувач - доктор педагогічних наук, професор Г. П. Васянович); відділ загальнотехнічних і спеціальних дисциплін (завідувач - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник І. М. Козловська); відділ природничо-математичних дисциплін (завідувач - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник В. Є. Робак); відділ управління та економіки в системі професійно-технічної освіти (завідувач - кандидат педагогічних наук М. П. Копельчак).
Організовано три лабораторії на громадських засадах: практичної психології (завідувач - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник JI. А. Руденко); інтегративного навчання (завідувач - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Я. М. Собко); моніторингу регіональної підготовки кадрів та їх соціального захисту (завідувач - кандидат педагогічних наук М. П. Конельчак).
У Центрі функціонує відділ післядипломної педагогічної освіти (завідувач - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Ю. Ц. Жиденький).

Інститут педагогіки АПН України. Заснований у жовтні 1926 р. на базі наук.-дослідної каф. педагогіки Харківського ін-ту народної освіти та Харківської дослідної станції Управління соціального виховання Народного комісаріату освіти (далі — НКО) УРСР.
3 1991 p. науковці І. п. працюють над удосконаленням і розвитком системи освіти і пед. науки незалежної України. І. п. взяв на себе виконання багатьох завдань (навч. плани, програми, підручники, навч. посібники, навч. обладнання тощо), які до цього УРСР одержувала з Міністерства освіти та АПН СРСР.
У 2006 р. до структури І. п. входило 22 лабораторії, а саме: історії педагогіки, дидактики, порівняльної педагогіки, управління освітніми закладами, профільного навчання та профконсультацій, початкової освіти, навчання укр. мови та літератури, географічної освіти, математичної і фізичної освіти, навчання іноземних мов, хімічної і біол. освіти, трудової підготовки і політехнічної творчості, пед. інновацій, суспільствознавчої освіти, сільської школи, навчання інформатики, рос. мови та мов ін. етнічних меншин, інтеграції змісту освіти, шкільного обладнання, укр. словесності в школах нац. меншин України і діаспори, пед. оцінювання, моніторингового дослідження якості освіти. В І. п. працюють 211 наук, працівників, у т. ч. 29 докт. і 109 канд. наук.

Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України. Заснований 01.10.1945 р. відповідно до постанови Ради Народних Комісарів України на базі відділу психології, який існував з 1930 р. при Укр. наук.-дослідному ін-ті педагогіки (УНДІП).
До 1992 р. був підпорядкований Міністерству освіти УРСР, а нині — Академії пед. наук України.
Першим директором І. п. був видатний укр. учений Г. Костюк, який ще у 30-і роки XX ст. був помітною фігурою серед науковців-психологів та педагогів. Це була високоосвічена й всебічно обдарована людина. Значення діяльності й наук, спадщини вченого неоціненне. У 1995 р. з нагоди 50-річчя І. п. КМУ присвоїв йому ім'я Г. Костюка.
З 1997 p. І. п. очолює акад.-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології АПН України, дійсний член АПН України, докт. психол. наук, проф., заслужений діяч науки й техніки України, голова Тов-ва психологів України С. Максименко.
Основними завданнями та напрямами діяльності І. п. є: дослідження психол. аспектів гуманізації освіти, розкриття закономірностей та психол. механізмів взаємозв'язку навчання, виховання й розвитку особистості; становлення громадянської свідомості та самосвідомості; дослідження умов оптимізації процесів самоактивності та само-реалізації особистості, чинників розвивального навчання; особистісної генези школярів із різною успішністю; проектування й застосування у навч. процесі нових інформ. технологій навчання; оп-тимізація управління середньою освітою. Пріоритетне значення має інтенсивний пошук психол. чинників розвитку обдарованої особистості, розкриття її творчого потенціалу, створення діагностичних і навч. технологій для виявлення талановитих дітей і сприяння їх розвиткові.

Інститут проблем виховання АПН України. - наук. організація, що об'єднує відомих учених, які досягли значних успіхів у вирішенні проблем виховання, збагатили пед. науку відомими працями. Діяльність І. п. в. спрямована на оновлення теор.-метод, засад нац. виховання дітей та учнівської молоді, розробку фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з актуальних проблем формування особистості. І. п. в. створений 27.11.1996 р. за рішенням Президії АПН України на базі відповідних підрозділів АПН України і підпорядкований АПН України.
Завданнями І. п. в. є: здійснення наук, досліджень за власною ініціативою і на замовлення законодавчих і виконавчих органів держ. влади, установ і закладів системи освіти; участь у розробці концепцій, програм розвитку нац. освіти стосовно формування підростаючої особистості; експертиза документів, що стосуються системи виховання, прогнозування її психол.-пед. наслідків; підготовка рекомендації щодо впровадження результатів наук.-пед. досліджень у галузі освіти; видання наук, монографій, збірників наук, праць, підручників, метод., посібників, журналів, інформ. матеріалів тощо.
Директор І. п. в. — І. Бех, дійсний чл. АПН України, докт. психол. наук, проф.; заступник директора з наукової роботи — О. Кононко, докт. психол. наук, проф.; вчений секретар — О. Докукіна, канд. пед. наук, старший наук, співробітник. В І. п. в. працює понад 100 співробітників, з яких більшість — докт. та канд. наук.

Інститут спеціальної педагогіки АПН України (Інститут дефектології (далі - І. д.) -наук.-дослідна установа, яка об'єднує вчених, що досліджують проблеми дитячої дефективності. І. д. проводить фундаментальні і прикладні дослідження щодо вивчення, виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного і шкільного віку: з порушеннями зору (сліпі і слабозорі), слуху (глухі і слабочуючі), з тяжкими порушеннями мовлення, з порушеннями опорно-рухової сфери, із затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.
3 метою ефективного наук, забезпечення теор. і метод, засад розвитку дефектології в Україні та систематичного вивчення стану навчання, виховання, соціальної і трудової адаптації дітей з дефектами розумового і фізичного розвитку постановою Президії АПН України від 24.11.1993 р. створено І. д. АПН України, перейменованого у 2001 р. в Ін-т спеціальної педагогіки АПН України (директор докт. пед. наук, проф., дійсний чл. АПН України В. Бондар).
Структура Ін-ту спеціальної педагогіки складається з лабораторій: олігофренопедагогіки, сурдопедагогіки, тифлопедагогіки, логопедії, діагностики і психічного розвитку дитини, інтенсивної пед. корекції, корекційної педагогіки, жестової мови.
3 1996 р. в І. д. відкрито єдину в Україні спеціалізовану вчену раду із захисту канд. і докт. дисертацій за спеціальностями: 13.00.03 — корекцій-на педагогіка і 19.00.08 — спеціальна психологія. Функціонує також вчена рада, на якій обговорюються основні напрями наук, діяльності ін-ту, наук, та наук.-організаційні питання в галузі дефектології та присуджуються вчені звання старшого наук, співробітника, проф.

Інститут соціальної та політичної психології АПН України. Заснований 26.01.1994 р. як Наук.-практичний центр політ. психології, реорганізований в ін-т 14.10.1996 р. Директор — чл.-кор. АПНУ М. Слюсаревський, заступник директора з наук, роботи — канд. психол. наук А. Корнієнко та Л. Найдьонова. Загальна кількість працівників — 131, з них: наук, співробітників — 102, членів АПНУ — З, докт. наук — 15, канд. наук — 37. Основними наук, підрозділами ін-ту є лабораторії: методології психосоціальних і політ.-психол. досліджень; соціальної психології особистості; психології мас та спільнот; психології малих груп та міжгрупових відносин; фундаментальних і прикладних проблем спілкування; психол. проблем політ, соціалізації молоді; психології масової комунікації та медіа-освіти; психології політ, участі; соціально-психол. технологій; моніторингу суспільно-політ. процесів.
Головні напрями досліджень: теор.-методол. засади соціальної та політ, психології; комплексний аналіз соціальної ситуації особистісного та громадянського розвитку дітей і молоді; психол. механізми соціалізації особистості, підвищення її соціально-адаптаційних можливостей, особистісного зростання; проблеми групової динаміки, міжособистісних та міжгрупових стосунків; стан, закономірності й тенденції розвитку масової свідомості та поведінки; соц.-психол. умови та чинники участі особистості в політ, житті, підготовки молоді до свідомого політ, вибору; проблеми психології влади і політ, лідерства; соціально-психол. аспекти масової комунікації, організації медіа-освіти молоді, формування у неї психол. стійкості до соціально шкідливої інформації; технології, соціально-психол. консультування, прогнозування j суспільно-політ. процесів та впливу на їх перебіг.

Інститут вищої освіти АПН України. Заснований постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1999 р. № 988 з метою здійснення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на розв'язання актуальних теор. і методологічних проблем розвитку вищої освіти, вдосконалення її змісту і структури, напрямів та засобів підготовки фахівців; на удосконалення традиційних та створення й впровадження нових пед. технологій, наук.-метод, і психол.-пед. забезпечення процесу становлення нац. системи вищої освіти, її інтеграції до світового освітнього, наук, і загальнокультурного простору.
В І. в. о. функціонують 7 відділів (один із них — позаштатний, організований за угодою з Асоціацією закладів освіти недерж. форми власності), які розробляють проблематику вищої школи в таких напрямах: філософія і прогнозування вищої освіти; соціальні проблеми вищої освіти і виховання студентської молоді; економіка й управління вищою освітою; педагогіка і психологія вищої освіти; теорія і методологія гуманітарної освіти; теорія і методологія природничої та інженерної освіти. Наук, потенціал І. в. о. — понад 100 осіб, серед яких 1 чл.-кор. НАН України, 4 акад. АПН України, 19докт. та 29 канд. наук.

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання АПН України. Заснований 16.06.1999 р. рішенням Президії АПН України відповідно до постанови KM України від 07.06.1999 р. № 988.
Діяльність І. і. т. спрямована на розробку фундаментальних теор.-методологічних і прикладних проблем створення та використання сучасних засобів навчання та інформ.-комунікаційних технологій в галузі освіти.
Перший директор І. і. т. В. Биков, докт. технічних наук, проф. чл.-кор. АПН України. Наук, склад І. і. т. нараховує 69 наук. співробітників, з них докт. наук — 6 та канд. наук —11.
До складу наук, підрозділів І. і. т. входять: відділ інформатизації навч.-виховних закладів; відділ лабораторних комплексів засобів навчання; відділ дослідження і проектування навч. середовища; відділ дистанційної освіти; відділ телекомунікаційних систем і сітьових технологій; центр комп'ютерно-орієнтованих систем навчання і досліджень; Інформ.-аналітичний центр пед. інновацій.

« góra strony