Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З    1. Зайчук В.О. (1997). Проблеми підготовки кадрів у профтехучилищах сільськогосподарського профілю в Україні (1969 – 1995 рр.) . Монографія. Киев : Генеза.

 2. Зайчук В.О. (2001). Соціально-педагогічні основи творчого потенціалу праці : Монографія. Киев : Форум .

 3. Зайчук В.О. , Ничкало Н.Г., Гуржий А.М., Щербак О.И. (1999) . Профессионально-техническое образование Украинь на рубеже XXI . Киев : М-во освіти України.

 4. Зайчук. В.О. (2000). Професійна освіта: Словник: Навч. посіб . (В.О. Зайчук) Укладачі: Сутончаренко, І.А. Зязюн, Н.Ґ. Ничкало, В.О. Зайчук та інші. Киев : Вища Школа .

 5. Зайчук. В.О. (2001) . Творчий потенціал праці: монографія . Киев : Форум.

 6. Зайчук. В.О. Пщербакова В. ( За. Ред .) (2000) . Спеціальна технологія для верстатників широкого профілю: Пробний навч. посіб . К: Вища Школа .

 7. Зарицкий М. (1922). Принципы проектирования школ рабочей молодежи . Харьков: Наркомпрос.

 8. Звігальський А. , Іванов М. (1927). Професійна освіта на Україні . Харків.

 9. Зязюв І.А. , Ничкало Н.Г. ( За ред. ) (2003) . Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи . Киев: НТУ „ХГД".

 10. Зязюн І.А . , Ничкапо Н.Г. ( За ред. ) (2003). Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень , перспективи: Киев.

 11. Зязюн І.А. , Зайчук В.О, Доній В.М, Ничкало Н.Г., Лікарчук І.Л., Судаков Є.М. (За ред.) (1995) . Гуманізація і гуманітаризація професійної освіти . Киев .

 12. Зязюн І.А. (2008). Філософія педагогічної дії: монографія Черкаси , Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького , 608 с.

 13. Зязюна І.А. (За ред . ) (2000) . Неперервна професійна освіта: міжнародний аспект . Киев .

 14. Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. (2008). Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навчальний посібник (за ред. І.А. Зязюна). Київ: СПД Богданова А.М.
 15. Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. (2008). Педагогічна майстерність: підручник (за ред. І.А.Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл.). Київ: СПД Богданова А.М.
« góra strony