Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   A    Б    В    Г    Д    И    K    Л    М    Н    О    П    Р    C    Т    У-Ф    Ш    З     1. Барбина Е.С. (1997). Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования: Монография. Киев: Вища шк.
  2. Бендера І.М. (2007). Організація самостійної роботи студентів агроінженерних спеціальностей: Монографія. Київ: Науково методичний центр аграрної освіти.
  3. Биков В.Ю. ( З а ред.) (2005) . Дистанційний навчальний процес: Навч. посіб . Киев : Міленіум .

  4. Бідюк Н.М. (2009). Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика: монографія (за ред. Н.Г.Ничкало). Хмельницький: ХмЦНТЕІ.
  5. Борисенко М.Е. (1905). Метод преподавания в народных училищах . Киев.

  6. Бржестовська Л.О. , Кремень В.Г., Ничкало Н.Г., Пуховська Л.П. (редкол.) (2003) . Стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні: документів і   матеріалів . Киев : Парламенське вид-во.

« góra strony