Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszenia  ●  Bazy danychPedagodzy

wersja angielska


dr hab. Nikandrov Nikolai Dmitrevith (Никандров Николай Дмитриевич), Laureat Premii Prezydenta Federacji Rosysjkiej w obszarze edukacji. Nikandrov Nikolai Dmitrevith członek rzeczywisty Akademii od 1990 roku, w latach 1992-1997 pełnił funkcję wiceprezydenta, a od 1997 roku piastuje urząd Prezydenta Akademii.
Nikandrov N.D. – wybitny naukowiec i organizator w zakresie nauk pedagogicznych. Człowiek, który swoją działalnością naukowo-badawczą przyczynia się w istotny sposób do rozwoju pedagogiki porównawczej, metodologii badań pedagogicznych, dydaktyki szkoły wyższej. Wniósł ogromny wkład w rozwój treści pedagogicznych w szkolnictwie wyższym.
Pod kierownictwem N.D. Nikandrova i przy jego bezpośrednim udziale opracowano szereg podręczników akademickich: „Pedagogika szkoły wyższej”, „Organizacja procesu kształcenia w Instytucie Pedagogicznym”, „Wprowadzenie do zawodu”. Po raz pierwszy w swoich pracach nawiązał do doświadczeń dydaktycznych zagranicznych uczelni wyższych, ukazał główne kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki.

ALEKSANDROWA Natalia Michajłowna, profesor, doktor habilitowany nauk pedagogicznych. Dyrektor ds. Naukowych w Instytucie Kształcenia Zawodowo-Technicznego Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej (Sankt Pe-tersburg, Rosja). Prowadzi badania naukowe w obszarze dydaktyki w systemie ustawicznej edukacji zawodowej i zawodoznawstwa. Twórca, m.in.: dydaktycznego systemu kształcenia w zakresie ekologii w szkolnictwie zawodowym. Autorka ponad 110 prac naukowych (w tym 10 opublikowanych poza granicami Rosji): Edukacja ekologiczna w szkolnictwie zawodowym (2001); Projektowanie modułowych programów kształcenia z zastosowaniem technik informatycznych (2001); Projektowanie dydaktycznego systemu wielopoziomowego kształcenia zawodowego (2002).

BIELAJEWA Antonina, akademik Rosyjskiej Akademii Pedagogicznej, dyrektor Instytutu Kształcenia Zawodowo-Technicznego Rosyjskiej Akademii Kształcenia w Sankt Petersburgu. W 1980 r. obroniła pracę habilitacyjną. Od 1971 r. pracuje w Instytucie Kształcenia Zawodowego, kolejno zajmując stanowiska starszego pracownika naukowego, kierownika laboratorium, oddziału metodologii i programowania badań naukowych. Kierowała międzynarodowymi i państwowymi programami badawczymi w zakresie kształcenia zawodowego. Publikacje: Organizacja i przeprowadzanie eksperymentów pedagogicznych w szkołach zawodowych (1992); Technologia kształcenia w szkolnictwie zawodowym (1995); Integracyjno-modułowy system kształcenia zawodowego (1997).

BŁOŃSKI Paweł, (1884–1941) pedagog rosyjski polskiego pochodzenia. Wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim i został członkiem Państwowej Rady Nauki. Stał się jednym z głównych ideologów szkoły komunistycznej w pierwszych latach rewolucji. Głównym jego dziełem jest Trudowaja szkoła (Szkoła pracy). W dziele tym wyłożył swoje poglądy postulując ścisły związek kształcenia z życiem. Jego szkoła pracy była szkołą pracy przemysłowej. Postulował w niej organizowanie pracy uczniów jako formy, kładąc nacisk na prace przemysłowe.

DUMCZENKO Nikołaj Iljicz, (06.12.1916–29.12.1985). Założyciel Instytutu Kształcenia Zawodowo-Technicznego w Sankt Petersburgu. Stopień doktora uzyskał w 1957 r., dr. hab. nauk pedagogicznych – w 1977 r. W 1963 został mianowany dyrektorem nowo utworzonego Instytutu Kształcenia Zawodowego. Uczestniczył w badaniach ukierunkowanych na rozwój szkolnictwa zawodowego, z opracowaniem programów nauczania oraz metod badań, podstaw praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Pod jego kierunkiem opracowano metodykę klasyfikowania zawodów, określono grupy zawodów. Publikacje: Organizacja i metodyka praktycznej nauki zawodu (1978); Treści kształcenia wykwalifikowanych kadr w średnich szkołach zawodowych (1975); Dydaktyka praktycznej nauki zawodu (1978).

GŁAZUNOW Anatolij Tichonowicz, ur. w 1944 r., prof. dr hab. nauk pedagogicznych. Główny sekretarz naukowy Rosyjskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Moskwa). Prowadzi działalność naukowo-badawczą w obszarze edukacji zawodowej (zarządzanie i ekonomia). Książki z obszaru zarządzania w systemie oświaty, pedagogiki porównawczej, regionalnej polityki edukacyjnej. Ekspert w projektach edukacyjnych realizowanych przez Bank Światowy (1990–1993) i Europejski Fundusz Kształcenia (1996–1999). Od 1997 roku redaktor czasopisma Kształcenie Zawodowe.

IWLIEWA Irina Anatoliewna, profesor, doktor habilitowany nauk pedagogicznych, kierownik Katedry Pedagogika Socjalno-Kulturalna w Sankt Petersburskim Państwowym Uniwersytecie Kultury i Sztuki (Rosja). Do 2001 r. Dy-rektor ds. Naukowych oraz kierownik Centrum Jakości Kształcenia Zawodowego w Instytucie Kształcenia Zawodowo-Technicznego Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej (Sankt Petersburg). Obszar badań: jakość kształcenia zawodowego, w tym systemy jakości (ISO 9001:2000). Publikacje: Metodologiczno-teoretyczne podstawy oceny systemu wielopoziomowego kształcenia zawodowego (1998); Koncepcja budowy systemu jakości kształcenia zawodowego (2001); Zarządzanie jakością w edukacji zawodowej. Słownik terminologiczny (2001).

Nikitin Michail Valentinovith (Никитин Михаил Валентинович) – profesor, doktor habilitowany nauk pedagogicznych, dyrektor Instytutu Rozwoju Edukacji Zawodowej (Moskwa, Rosja). Urodzony w 1952 roku w Moskwie. Obszar zainteresowań naukowo-badawczych: teoretyczne i metodologiczne aspekty kształcenia emigrantów i uchodźców, opracowanie programów nauczania na podbudowie modułowej, prawne, ekonomiczne ukierunkowane na zarządzanie instytucjami kształcenia zawodowego, finansowanie projektów ukierunkowanych na rozwój kształcenia zawodowego, partnerstwo publiczno-prywatne na rzecz kształcenia zawodowego, funkcjonowanie centrów kompetencji. Autor ponad 20 publikacji naukowych, w tym:

  1. Никитин М.В., Ресурсный центр как модель непрерывного профессионального образования. Методические рекомендации для системы повышения квалификации. (Centrum zasobów – model kształcenia ustawicznego. Rekomendacje metodologiczne dla systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych) – М.: Издательский отдел НОУ ПСОМ, 2004 г. – 198 с.
  2. Никитин М.В., Нормативное финансирование довузовского профессионального образования: модели и механизмы. Методические рекомендации. (Normatywne finansowanie doprofesionalnego kształcenia zawodowego: model i mechanizmy. Rekomendacje metodologiczne.) – М.: Московский психолого-социальный институт, Федеральный институт развития образования, 2005. – 210 s. – Pierwsze opracowanie w danej problematyce w Federacji Rosyjskiej.
  3. Никитин М.В. и др., Формирование теоретико-методической системы профессионального обучения и адаптации мигрантов и беженцев в учреждениях довузовского профессионального образования (Teoretyczno-metodologiczne podstawy systemów edukacji i adaptacji zawodowej emigrantów i uchodźców w szkołach zawodowych). Монография. – М.: ФИРО,2008. – 346 s.
  4. Никитин M.B. и др. Формирование организационно-экономического механизма развития автономных учреждений довузовского профессионального образования. (Mechanizm organizacyjno-ekonomiczny rozwoju niezależnych szkół zawodowych). Организационно-методические рекомендации. – М.: ФИРО, 2009. – 316 s.

NOWIKOW Aleksander Michałowicz, urodzony w 1941 r. Kierownik Centrum ds. Badań Problematyki Ustawicznej Edukacji Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej. Doktor habilitowany nauk pedagogicznych, profesor. Publikacje: Proces i metody kształtowania kwalifikacji zawodowych (1986); Szkoła zawodowa: strategia rozwoju (1997); Edukacja w Rosji w nowym stuleciu (2000); Metodologia kształcenia (2002).

SMIRNOW Igor Pawłowicz, doktor habilitowany nauk filozoficznych, profesor. Od 1992 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji w Moskwie. Organizator i Prezydent Ro-syjskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. Przewodniczący Rady Redakcyjnej czasopisma Kształcenie Zawodowe, członek zarządu Pracodawców Federacji Rosyjskiej. Autor m.in. dwutomowej monografii Edukacja zawodowa w Rosji: podsumowanie i prognozy; Wprowadzenie do życia we współczesnym społeczeństwie.

SZKLAR Arkady Hanonowicz, ur. 01.12.1949 roku w Mińsku. Rektor Republikańskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego w Mińsku (01.01.1993). W 1994 r. uzyskał tytuł dr. nauk pedagogicznych; 1996 – tytuł docenta; 1997– stopień naukowy dr. hab.; 2000 – tytuł profesora. W roku 2001 wybrany zagranicznym członkiem Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej. Od 1995 r. jest ekspertem Europejskiej Fundacji Doskonalenia w Turynie podległej Komisji Europejskiej.

« góra strony