Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy   ●   Bazy danychInstytucje naukowe, stowarzyszenia

Rosyjska Akademia Edukacyjna
(Государственная академия наук Российская академия образования)
Prezydent: prof. dr hab. Nikandrov Nikolai Dmitrevith (Никандров Николай Дмитриевич);
ul. Pogidinskaja 8 (ул. Погодинская, д.8), 119121Moskwa
e-mail: vadimil@mail333.com; vadimilrao@yandex.ru, http://raop.ru/

Akademia Nauk Pedagogicznych Rosyjskiej Federacji Socjalistycznych Republik Radzieckich została utworzona w 1943 roku. W 1966 roku została przekształcona w Akademię Nauk Pedagogicznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Następcą Akademii od roku 1992 roku jest Rosyjska Akademia Edukacyjna.
Akademia jest instytucją państwową, skupiającą wokół siebie uczonych i pracowników ze sfery edukacji i pedagogiki. W skład Akademii wchodzi 278 członków (akademików i członków-korespondentów) oraz dodatkowo członkowie honorowi i zagraniczni. Akademia w swojej strukturze ma wydzielone wydziały i wchodzące w ich skład instytuty. Akademia prowadzi podstawowe badania naukowe, których główne kierunki zostały określone na lata 2008-2012. Prowadzone badania mają na celu uzyskanie nowej wiedzy na temat rozwoju współczesnego człowieka, modeli edukacji dzieci i dorosłych, uaktualnianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz nauki z nimi powiązanych. Coroczne plany badań zawierają tematykę projektów naukowo-badawczych w dziesięciu obszarach ukierunkowanych na ustalanie priorytetów rządu uwzględniających kierunki i potrzeby rozwoju nowoczesnego modelu kształcenia i edukacji, nauki. Przykładowe zadania badawcze na rok 2010: „Rozwój nauk pedagogicznych we współczesnym społeczeństwie”, „Teoretyczno-metodologiczne podstawy projektowanie systemu zarządzania edukacją”, „Społeczno-kulturalne problemy współczesnej edukacji”, „Aksjologiczne, teoretyczne i prawne podstawy opracowania teorii treści kształcenia zawodowego”, „Rozwój kształcenia zawodowego na poziomie średnim, jako czynnik zapewniający konkurencyjność Federacji Rosyjskiej w świecie”, „Naukowe wsparcie modernizacji edukacji zawodowe” i inne.
W Akademii nie zapomina się o rozwoju współpracy międzynarodowej. W ostatnich latach zostało podpisanych ponad 20 umów o współpracy międzynarodowej. Zostały umocnione i ustanowione powiązania z najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi związanymi z edukacją (Akademia ma 92 zagranicznych partnerów). Naukowcy i specjaliści z Akademii uczestniczyli w ponad 1000 międzynarodowych imprezach o charakterze naukowo-badawczym odbywających się za granicą i w Rosji.Akademia Kształcenia Zawodowego (Академия профессионального образования)
http://apo.e-profobr.ru/

Akademia Kształcenia została zorganizowana w 1996 r. przez 14 podmiotów, w tym: Instytut Kształcenia Ministerstwa Edukacji Rosji, Rosyjski Centrum Szkoleniowe Federalnej Służby Zatrudnienia Rosji, Ogólnorosyjskie Naukowe Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcie Psychologiczne Ministerstwa Pracy, Naukowo-Metodyczne Centrum Komitetu Edukacji w Sankt Petersburgu i inne.
Celem Akademii jest wspieranie i koordynowanie badań naukowych, rozwoju metodologii w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania osób pracujących, zagrożonych zwolnieniem, bezrobotnych, przedzawodowego i zawodowego przygotowania uczniów.
Główne kierunki badań naukowych prowadzonych przez Akademię w latach 2005-2007:
- opracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów organizacyjno-ekonomicznych rozwoju kształcenia zawodowego na poziomie federalnym i regionalnym, a także w placówkach kształcenia zawodowego, służbie zatrudnienia;
- metodologia standardów edukacyjnych w szkolnictwie zawodowym (na poziomie zasadniczym i średnim), wprowadzenie mechanizmów integracyjnych;
- monitoring jakości systemu ustawicznego kształcenia zawodowego;
- opracowanie i wdrożenie nowych ekonomicznych mechanizmów w systemie kształcenia, badania modeli finansowania, analizy efektywności partnerstwa społecznego;
- rozwój innowacji edukacyjnych, tworzenie innowacyjnych instytucji edukacyjnych;
- opracowanie i wdrożenie technologii kształcenia w różnych strukturach kształcenia - od szkoleń dla bezrobotnych do przekwalifikowania pracowników.
Akademia regularnie zajmuje się organizacją imprez popularyzujących kształcenie zawodowe oraz seminariów i konferencji naukowych. Akademia przeprowadziła ponad 100 międzynarodowych, międzyregionalnych i regionalnych warsztatów, konferencji naukowych i praktycznych. Do kluczowych zagadnień omawianych podczas wspomnianych przedsięwzięć naukowych należy zaliczyć przede wszystkich: standardy edukacyjne, efektywność kształcenia, nowoczesne metody szkolenia zawodowego, publiczną edukację zawodowe młodzieży i dorosłych, edukacja ekonomiczna.
Akademia jest współwydawcą czasopisma „Edukacja zawodowa. Stolica” («Профессиональное oбразование. Столица»


Instytut Rozwoju Edukacji Zawodowej (Научно-исследовательский Институт развития профессионального образования) Wydział Edukacji Miasta Moskwa

Dyrektor: Nikitin Michail Valentinovith
Adres: 125315, Москва, 2-й Балтийский пер. д. 3 e-mail: niirpo@mail.ru

Instytut ma zapewnić naukowo-metodologiczne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Moskwie. Główne cele działania Instytutu ukierunkowane są na tworzenie planów strategicznych i prognozowanie rozwoju systemu kształcenia zawodowego, koordynowanie wdrożeń wyników badań naukowych do praktyki szkolnictwa zawodowego, zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia w mieście Moskwa zgodnego ze współczesnymi trendami rozwoju infrastruktury miejskiej oraz z zadaniami stojącymi przed systemem kształcenia zawodowego.
Prowadzone w Instytucie badania w obszarze szkolnictwa zawodowego mają charakter strategiczny i prognostyczny. Uwzględnione są w nich wyniki analiz doświadczeń międzynarodowych, krajowych, jak i regionalnych (metropolii Moskwa). Opracowane rozwiązania są testowane w wybranych szkołach zawodowych.Instytut Kształcenia Dorosłych Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej («Институт образования взрослых» Российскa академии образования

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Pobedov Vladimir Ivanovith (доктор педагогических наук, профессор Подобед Владимир Иванович) 191119, Sank Peterburg, ul. Cherniakhovskogo 2 (Черняховского, д. 2)
, http://www.iovrao.ru

Jedyny w Federacji Rosyjskiej Instytut, w którym pracownicy zajmują się problematyką kształcenia i doskonalenia osób dorosłych zgodnie z potrzebami współczesnego rozwijającego się społeczeństwa. Instytut posiada ponad 60-letnie historię swojej działalności. Rezultaty badań wzbogacają teorię i metodologię w obszarze doskonalenia kwalifikacji pracowników. Ważny rezultatem w działalności Instytutu było opracowanie m.in. „Metodologii kształcenia ustawicznego wykwalifikowanych kadr dla współczesnego rynku  pracy, czy też opracowanie „Koncepcji rozwoju edukacji dorosłych w Federacji Rosyjskiej”, a następnie na jej podstawie „Planu działań w ramach Koncepcji”.
Instytut obecnie (2010) zajmuje się opracowaniem zasad współpracy pomiędzy różnymi partnerami w obszarze edukacji dorosłych, przygotowuje kadrę dydaktyczną dla uczelni wyższych, rozwija różnorodne formy kształcenia osób dorosłych (rodziców, pracowników, bezrobotnych, niepełnosprawnych, emigrantów, więźniów itp.), organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, świadczy usługi konsultacyjne i edukacyjne dla firm, organizacji i obywateli, prowadzi działalność wydawniczą, uczestniczy w opracowywaniu aktów prawnych i wiele innych działań o charakterze naukowo-badawczym w obszarze edukacji dorosłych.
Instytut posiada prawo do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk pedagogicznych oraz jest wydawcą czasopisma „Człowiek i edukacja” («Человек и образование»).Instytut Kształcenia Nauczycieli Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej (Институт педагогического образования Российской академии образования)

Dyrektor: prof. dr hab. Irina Ivanovna Sokolova
191119, Sank Peterburg, ul. Cherniakhovskogo 2 (Черняховского, д. 2)  http://iporao.ru

Instytut Naukowo-Badawczy Kształcenia Zawodowo-Technicznego Rosyjskiej Federacji Socjalistycznych Republik Radzieckich został utworzony w 1963 roku, był pierwszą instytucją prowadzącą badania w obszarze kształcenia zawodowego w kraju. W 1968 roku Instytut został przekształcony w Ogólnokrajowy Naukowych Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego ZSRR.
Od 1992 roku wchodzi w skład Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej pod nazwą Instytut Kształcenia Zawodowo-Technicznego. Od marca 2008 r. instytut działa pod nazwą Instytutu Kształcenia Nauczycieli. Do 2007 r. dyrektorem Instytutu była Antonina Belyaeva – akademik, profesor, doktor nauk pedagogicznych, twórczyni jednej z wiodących szkół naukowych w obszarze kształcenia zawodowego. Instytut w stosunkowo krótkim okresie stał się wiodącym ośrodkiem naukowym w obszarze analiz rzeczywistych problemów kształcenia. Ze względu na interdyscyplinarny charakter prowadzonych badań naukowy związany z różnymi obszarami tematycznymi ukierunkowanymi na kształcenie zawodowe, zawodową działalność człowieka (ponad osiem tysięcy zawodów)w Instytucje zatrudnia się naukowców z różnych dziedzin: filozofów, socjologów, ekonomistów, nauczycieli, inżynierów różnych profili, psychologów, fizjologów. Obecnie w strukturze organizacyjnej Instytutu wydzielono następujące laboratoria badawcze: Laboratorium Metodologii i Historii Pedagogiki, Laboratorium Monitoringu u Oceny Jakości Kształcenia Nauczycieli, Laboratorium Innowacji w Kształceniu, Laboratorium Badań Zawodoznawczych w Kształceniu Nauczycieli, Laboratorium Badań Dydaktycznych Kształcenia Nauczycieli, Laboratorium Informatyzacji Kształcenia Nauczycieli, Laboratorium Badań Socjologicznych i Kulturologicznych Kształcenia Nauczycieli. Prace laboratoriów wspomaga Dział Współpracy Międzynarodowej i Wydawnictwo.W instytucie prowadzone są szkolenia w formie seminariów, warsztatów, wykładów dla kierowników placówek oświatowych, nauczycieli, w tym zajmujących się kształceniem zawodowym, jak również dla rodziców na temat wszystkich zagadnień związanych z pedagogiką, psychologią i socjologią w obszarze edukacji. Instytut posiada prawa nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk pedagogicznych.Instytut Pedagogiki i Psychologii Kształcenia Zawodowego (Институт педагогикии психологии профессионального образования)

Dyrektor: akademik, prof. dr hab. Guzel Valeevna Muhametzianova (Гузел Валеевна Мухаметзянова). ul. Isaeva 12, 420039 Kazań, Tatarstan (ул. Исаева, д. 12, Казань, Татарстан, 420039)

Instytut został otwarty w 1975 roku jako Instytut Naukowo-Badawczy Zawodowo-Technicznego Kształcenia w obszarze Pedagogiki Akademii Nauk Pedagogicznych, w 1990 r. przekształcony został w Instytut Naukowo-Badawczy Kształcenia w Średnich Szkoąłch Zawodowych Akademii Nauk Pedagogicznych, a w1992 – Instytut Średniego Kształcenia Specjalistycznego Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej, od 1998 r.– Instytut Średniego Kształcenia Zawodowego Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej (ISPO RAW), a w 2003 roku przemianowany na Instytut Pedagogiki i Psychologii Kształcenia Zawodowego Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej. Instytut prowadzi badania naukowe w zakresie metodologii i teorii kształcenia zawodowego w następujących obszarach:

  • naukowo-metodyczne wsparcie procesów integracyjnych w dziedzinie edukacji zawodowej pomiędzy nauką, edukacją i przemysłem;
  • cele i wartości współczesnego kształcenia zawodowego na wszystkich poziomach w Rosji;
  • wychowanie jako zjawiska społeczno-kulturowe i przedmiot badań interdyscyplinarnych;
  • informatyzacja kształcenia zawodowego, problemy psychologiczne i wychowawcze w trakcie kształcenia specjalistów.
Przez ponad 30 lat w Instytut ma prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk pedagogicznych i psychologicznych. W strukturach Instytutu funkcjonuje 14 laboratoriów badawczych, z których 4 są ulokowane poza Tatarstanen: Laboratorium tendencji i strategii rozwoju średniego kształcenia zawodowego w Moskwie, Laboratorium rozwoju jednostki w system kształcenia ustawicznego w Sankt Petersburgu, Laboratorium psychologii w Naberezhnyh Chelnah, Laboratorium jakości kształcenia w Smoleńsku. Wyniki badań teoretycznych weryfikowane są w praktyce poprzez prowadzenie eksperymentów wchodzącym w struktury do Instytutu liceum.
Instytut jest wydawcą czasopisma „Kazańskiego czasopisma pedagogicznego” („Казанский педагогический журнал”, http://www.kcn.ru/tat_ru/science/ispo_rao/jornal.htm).

« góra strony