Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   ●   Bazy danychCzasopisma naukowe/Scientific and scientific-methodical journals


Edukacja Zawodowa. Stolica
www: http://www.e-profobr.ru/index.html

Czasopismo naukowe, którego celem jest zaznajomienie pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu, doktorantów, studentów z wynikami nowych badań naukowych z obszaru edukacji zawodowej. Przesłaniem czasopisma jest stworzenie jednolitej przestrzeni informacyjnej nt. edukacji zawodowej w Moskwie. W publikowanych w czasopiśmie materiałach poruszane są aspekty prawne, metodyczne, naukowe i praktyczne kształcenia zawodowego. Publikacje znajdują zastosowanie w systemie doskonalenia zawodowego pracowników systemu edukacji (studia stacjonarne, zaoczne, kształcenie podyplomowe, formy kursowe). Czasopismo przyczynia się do wzmocnienia współpracy regionalnej system kształcenia zawodowego w Moskwie i Federacji Rosyjskiej. Wraz z czasopismem publikowane są dwa załączniki:
– „Badania naukowe w obszarze edukacji" – najnowsze wyniki badań naukowych w dziedzinie kształcenia zawodowego, aktualne problemy współczesnej pedagogiki, historia rozwoju wiedzy naukowej, życie i twórczości najbardziej znanych naukowców.
- „Zastosowanie innowacji w szkole zawodowej” –  poradnik dla menedżerów, ekonomistów wszystkich typów kształcenia zawodowego, służb zatrudnienia.
Wydawcami czasopisma są:

 • Wydział Edukacji Miasta Moskwa Департамент образования города Москвы (http://www.educom.ru)
 • Rosyjska Akademia Eduakjna. Российская академия образования (http://www.raop.ru)
 • Akademia Kształcenia Zawodwego. Академия профессионального образования (http://apo.e-profobr.ru)

  Czasopismo naukowo-pedagogiczne „Человек и образование" „Człowiek i edukacja” ISSN 1815-7041. Numer rejestracyjny: ПИ № ФС77-19528 от 04.03.05.
191119, Санкт-Петербург, Черняховского, дом 2, 4-й этаж.
Kwartalnik wydawany przez Instytut Kształcenia Dorosłych Rosyjskiej Akademii Edukacyjnej w Sankt Petersburgu (Института образования взрослых Российской академии образования).
Czasopismo zamieszczone jest na liście wiodących recenzowanych publikacji naukowych rekomendowanych przez Wyższą Komisję Atestacyjną Federacji Rosyjskiej.
Funkcję głównego redaktora pełni prof. dr hab. W.I. Podobied (В.И.Подобед).
W czasopiśmie zamieszczone są artykuły nawiązujące w swojej o problematyce do:

 • Edukacji dorosłych, działalności edukacyjnej;
 • Pedagogiki ogólnej, teorii i metodologii kształcenia;
 • Zarządzania systemami edukacji na wszystkich jej poziomach;
 • Organizacji pracy metodycznej;
 • Doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych specjalistów;
 • Problematyki kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, podyplomowego i ustawicznego.
Czasopismo „Człowiek i Praca” „Человек и труд”
105064, Moskwa, Яковоапостольский пер., 6, строение 3.
tel./fax: (095) 917-7636
E-mail: chelt@yandex.ru
WWW: http://www.chelt.ru/

Obszary problematyczne:

 • Analityka sfery socjalnej i zawodowej
 • Wywiad z ważną osobistością
 • Administracja państwowa: zarządzanie, personel
 • Tendencje w międzynarodowym podziale pracy
 • Problemy tworzącego się postindustrialnego społeczeństwa informacyjnego
 • Nowe technologie i intelektualizacja pracy
 • Polityka gospodarcza i społeczna
 • Partnerstwo społeczne (rząd, związki zawodowe, pracodawcy)
 • Rynek pracy i analizy zmian w zatrudnieniu
 • Doradztwo prawne w zakresie prawa pracy
 • Możliwości rozwoju krajowego biznesu
 • Doświadczenia w zarządzaniu globalnym
 • Polityka firmy i praca w konkurencyjnym środowisku
 • Nowe formy organizacji pracy oraz wynagradzania
 • Aspekty rozwoju zawodowego i awansu zawodowego

Czytelnicy:

 • Wyższy i średni personel zarządzający w instytucjach państwowych
 • Menadżerowie firm
 • Uczeni, aspiranci, studenci ostatnich lat studiów ekonomicznych i prawnych
2
Czasopismo „Średnia Edukacja zawodowa”. Среднее профессиональное образование
109316, Moskwa, Волгоградский пр-т., 43, к. 228 Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Среднее профессиональное образование".  http://www.portalspo.ru/
Główny Redaktor: Skaminicki A.A. (Скамницкий А.А.)
Miesięcznik o charakterze teoretycznym i naukowo-metodycznym skierowany jest do kadry zarządzającej oraz nauczycieli średnich szkół zawodowych, pracowników naukowo-badawczych instytucji skupionych wokół problematyki kształcenia zawodowego.
W strukturze czasopisma wyróżniono następujące rozdziały:

 • W Ministerstwie Edukacji;
 • Modernizacja kształcenia;
 • Wychowanie jako problemem współczesnego systemu edukacji;
 • Metodyka;
 • Prace naukowo-badawcze;
 • Organizacja;
 • Poznajcie;
 • Pomoc dla kadry zarządzającej.

Czasopismo ukazuje się we współpracy ze Stowarzyszeniem Kadr  Zarządzających Szkołami Zawodowymi Rosyjskiej Federacji.
Zamieszczane w czasopiśmie artykuły wspomagają dyrekcję oraz nauczycieli ogólnej i praktycznej nauki zawody średnich szkół zawodowych poprzez zapewnienie pomocy naukowo-metodycznej w tym jakże szybko zmieniającym się świecie.
3 
Czasopismo „Педагог: Наука, технология, практика”; „Pedagog: nauka, technologia, praktyka”
http://sci.informika.ru/text/magaz/pedagog/red.html
Redakcja koncentruje się na upowszechnianiu problematyki edukacji w Syberii Zachodniej i Rosji. Publikacje stanowią materiały naukowe i pedagogiczne dla pracowników szkół i uniwersytetów z Ałtaju i Syberii. Zamieszczane artykułów poświęcone są rozwojowi wielopoziomowego systemu kształcenia nauczycieli, który rozpatrywany jest w kategoriach filozoficznych, społeczno-ekonomicznych, psychologicznych, technicznych, biomedycznych i innych.
Celem zamieszczanych publikacji jest zapoznanie opinii publicznej z zaawansowanym naukowych i „dobrymi” praktykami pedagogicznymi w uczelniach wyższych wszystkich typów i poziomów Ałtaju. Ponadto czytelnicy zapoznają się z różnymi modelami kształcenia w Europie Zachodniej i Ameryce. Próbujemy w poszczególnych numerach prezentować publikacje wiodących przedstawicieli pedagogiki z całego świata.
Główne obszary tematyczne:

 • Historia, stan i prognoza kształcenia nauczycieli;
 • zarządzanie w edukacji;
 • pedagogika i psychologia;
 • Nauki humanistyczne;
 • Edukacja społeczno-gospodarcza;
 • Medyczno-biologiczna edukacja;
 • Kultura i sztuka;
 • Edukacja podyplomowa;
 • Kształcenie nauczycieli za granicą;
 • Informacja, reklama.

Czasopismo zaprasza do współpracy: nauczycieli, psychologów, filozofów, historyków sztuki, socjologów.
Ukazuje się dwa razy z roku (od 1996 roku).
Główny redaktor: P.P. Kostienkov (П.П. Костенков)
Współwydawcy: Sybirski Oddział Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych (Сибирское отделение Международной академии наук педобразования), Barnaulskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Барнаульский государственный педагогический университет), Bilskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego  (Бийский государственный педагогический институт), Nowosybirskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Новосибирский государственный педагогический университет), Omskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Омский государственный педагогический университет), Czitinskiego Państwowego Instytutu Pedagogicznego (Читинский государственный педагогический институт).
 
Czasopismo "Интеграция образования" „Integracja edukacji”
WWW: http://edumag.mrsu.ru
Pismo istnieje od 1995 roku. Współwydawcy czasopisma (od 2002 roku): Ministerstwo Edukacji Federacji Rosyjskiej (113833 Moskwa, ul. Lyusinovskaya, 51), Rząd Republiki Mordowia (430.000, Saransk, ul. Sovetskaya, 35), Państwowa Uczelnia Wyższa "Mordowwski Uniwersytet Państwowy” (430.000, Saransk, ul. Bolshevistskaya, d. 68).
W czasopiśmie publikuje się materiały dotyczące tworzenia regionalnych systemów edukacji, zarządzania, integracji, historii systemów i instytucji edukacyjnych, problemy kształcenia i wychowania, informacja i wsparcia techniczne procesu dydaktycznego. Autorzy publikacji mogą poruszać zarówno problemy metodologiczne, jak i prezentować przykłady tzw. „dobrych praktyk” w Rasji i za granicą.
Adres Redakcji: 430005, Saransk, ul. Bolszewickiej, 68. (430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68. Университет). Tel.(834-2) 24-17-77, Główny Redaktor: prof. Makarkin Nikołaj Pietrowicz (Макаркин Николай Петрович);
Adresy internetowe: inted@mail.ru – redakcja czasopisma, rri@mail.ru – zastępca głównego redaktora

Czasopismo "Дополнительное профессиональное образование" „Uzupełniające kształcenie zawodowe”
Adres Redakcji: 115446, Moskwa, ул. Академика Миллионщикова, 20. Państwowa Akademia Innowacji (Государственная академия инноваций). Redakcja czasopisma” "Дополнительное профессиональное образование"e-mail: journal@gain.ru" (z tematem "Журнал ДПО") http://www.dpo.gain.ru/DPO_mag/Index_mag.htm ISSN: 1812-4232
W czasopiśmie poruszane są zagadnienia rozwoju i modernizacji uzupełniającego kształcenia/szkolenia zawodowego, prezentowane są przykłady „dobrych” praktyk służące wymianie doświadczeń, poruszane zagadnienia naukowe i metodyczne związane z kształceniem dorosłych.
Czasopismo "КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ " „Jakość. Innowacja. Edukacja”
Adres Redkacji: 109028, Moskwa, Большой Трехсвятительский пер., д. 3/12.
http://www.quality-journal.ru
Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Azarov W.N. (Азаров В.Н.) (Prorektor dś naukowo-badawczych Moskiewskiego Państwowego Instytutu Elektroniki i Matematyki, dyrektor Europejskiego Centrum Jakości).
Założyciele czasopisma: Rosyjski Państwowy Uniwersytet Innowacyjnej Technologii i Przemysłu (Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства (РГУИТП)); Moskiewski Państwowy Instytut Elektroniki i Matematyki (Московский государственный институт электроники и математики); Rosyjski Państwowy Technologiczny Uniwersytet im Ciołkowskiego (Российский государственный технологический университет им. Циалковского (МАТИ)); Europejskie Centrum Jakości (Европейский центр по качеству).
Tematyka czasopisma:

 • szkolenia specjalistów w dziedzinie zarządzania jakością.
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie i jakość w instytucjach edukacyjnych.
 • Kontrola jakości procesu kształcenia.
 • Własność intelektualna i ochrona informacji.
 • Technologie informatyczne w zarządzaniu jakością i zarządzanie innowacjami.
 • Kronika (konferencje, seminaria, warsztaty, zapowiedzi zbliżających się wydarzeń).
«Стандарты и мониторинг в образовании” Czasopismo „Standardy i monitoring kształcenia” www: russmag.ru
Redaktor Naczelny: Michaił Ryżakov (Михайл Рыжаков)
Współwydawca: Państwowe Centrum Standardów I monitoringu Edukacji
Czasopismo wydawane jest przez Wydawnictwo «Русский журнал» (Rosyjskie czasopisma), które działa od 1997 roku i specjalizuje się w opracowywaniu czasopism edukacyjnych.
Rozdziały:
– Strategie edukacyjne,
– Monitoring procesu edukacyjnego,
– Uczelnia wyższa,
– Państwowo-regionalny komponent (kształcenia),
– Specjaliści,
– Współczesne rozważania.
Czasopismo: „Труд и социальные отношения” „Praca i stosunki społeczne” Adres Reakcji: 119454, Moscow, Lobachevskogo st., 90 Tel./Fax:: 432-33-76; 432-33-87 E-mail: jornal-tiso@yandex.ru; URL: http://jornal-tiso.by.ru
Czasopismo Akademii Pracy i Stosunków Społecznych. Ukazuje się od 1990 roku, co kwartał, objętość - 160 stron. Od 1999 r. skarżąca została wydana z wniosku (na 150 stron, jest wydawany 4-5 razy w roku). Czasopismo publikuje prace naukowe i wspomnienia, wykładów, dyskusji, analizy i prognozy z naukowców i nauczycieli z liceum, praktyków pracy związkowej. Wniosek wnioskodawcy, wydrukować projekt kreatywnych absolwentów i doktorantów. Przedmiotem oświadczenia - wszystkie odmiany pracy i stosunków społecznych w Federacji Rosyjskiej, ich teorii, historii, zwyczajów, sądowych i prawnych, finansów i kredytów, bankowości, audytu, gospodarczych, społecznych i przemysłowych problemów w organizacji (spółki, przedsiębiorstwa) wszystkich form własności, i sytuacja związków zawodowych we współczesnym społeczeństwie rosyjskim i WNP. Magazyn zwraca szczególną uwagę na praktyczne aspekty formacji w Rosji cywilizowanego państwa wyeksponowanym, rozwój pełnoprawnym partnerstwa między stronami zaangażowanymi w proces ożywienia produkcji krajowej i całej gospodarki, dobrobytu społecznego człowieka pracy. W ramach swojego zakresu działania Międzynarodowej Organizacji Pracy, najważniejszych aspektów stosunków Rosji z UE, CIS, największego stowarzyszenia związków zawodowych na świecie, wyzwania związane z globalizacją i środowiska.
Философия образования „Filozofia edukacji”
Redaktor Naczelny: prof. N.W. Nalivajko (Н. В. Наливайко)
Adres redakcji: 630126 Nowosybirsk, ул. Вилюйская-28, к. 204 гл. корпуса, НМЦ ФО НГПУ
http://www.phil-ed.ru, nnalivaiko@mail.ru, tel.: (383) 268 16 71; (383) 330 12 06
Czasopismo „Filozofia Edukacji” jest swojego rodzaju „platformą” do profesjonalnej dyskusji nad zagadnieniami związanymi z rozwojem edukacji. W czasopiśmie przedstawia się analizę aktualnych problemów rozwoju społecznego i edukacji, kultury i jakości edukacji, prawa, ochrony socjalnej uczestników procesu edukacyjnego. Czasopismo skierowane jest do pracowników naukowych, aspirantów, studentów z obszaru filozofii, socjologii i studiów kulturowych, pedagogiki i psychologii.
Na łamach czasopisma publikuje się oryginalne, poglądowe, teoretyczne i stosowane wyniki badań w dziedzinie filozofii, metodologii, epistemologii, aksjologii, prakseologii poruszających podstawowe problemy kształcenia i filozoficznej, prezentujących refleksje na temat współczesnej edukacji, polityki edukacyjnej.
Rozdziały:

 • Problemy człowieka i kształtowanie się osobowości w kontekście współczesnej edukacji i wychowania
 • Aktualne problemy współczesnej szkoły i uczelni wyższej
 • Innowacje i technologia kształcenia
 • Problemy współczesnej edukacji narodowej
 • Filozofia edukacji: koncepcje (interdyscyplinarny aspekt)
 • Filozofia edukacji – zachodnie teorie naukowe
 • Problemy kształtowania tożsamości i filozofii edukacji

« góra strony