Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Sałata E. (1999), Funkcje założone a rzeczywiste młodych nauczycieli akademickich. Radom: PR

 2. Sałata E., Ośko S. (red.) (2007), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom: ITeE – PIB

 3. Sałata E. (red.) (2001), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej. Radom: ITeE – PIB

 4. Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się . Warszawa: "Difin"
 5. Sapia-Drewniak E. (1991), Polska oświata pozaszkolna w rejenci opolskiej w latach 1922-1939 . Opole: WSP
 6. Sapia-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (2001), Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej . Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytet Warszawski; Radom: ITeE - PIB
 7. Sapia-Drewniak E. (red.) (2002), Problemy edukacji i kultury dorosłych na Opolszczyźnie. Opole: Wydawnictwo OU
 8. Sapia-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (1997), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogiczne . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 9. Saran J. (red.) (2000), Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian . Lublin: UMCS
 10. Saran J. (red.) (2009), Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian . Lublin: WSEiI
 11. Sarapata A. (1974), Socjologia prac: poradnik zawodowy . Bydgoszcz: TNOiK
 12. Schulz D.P., Sydney Ellen S. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 13. Serkowska-Mąka J. (2004), Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 14. Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.) (2008), Być doradcą! Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa
 15. Siemieniecki B. (1999), Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych . Wydanie 6. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 16. Siemieński M. (1947), Oświatowe i społeczne funkcje kształcenia dorosłych w Polsce współczesnej . Warszawa: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. Komisja Oświaty i Kultury Dorosłych
 17. Siemieński M. (red.) (1964), Z badań nad kształceniem dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 18. Silberman M. (2005), Metody aktywizujące w szkoleniach . Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 19. Siwiński W. (1993), Andragogika kultury fizycznej i turystyki . Wydanie 2 zmienione. Poznań: AWF
 20. Skrzypczak J. (red.) (1993), Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 21. Skwarek J. (2006), Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia . Zamość: WSZiA
 22. Sobański J. (1996), Pozaszkolna oświata rolnicza: studium historyczne. Poznań: Wydawnictwo AR
 23. Solak A. (2004), Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka: studium współzależności . Warszawa: UKSW
 24. Solarczyk Ambrozik E. (1992), System oświatowy dorosłych a postawy robotników wobec kształcenia . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 25. Solarczyk H. (2001), Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym. Toruń: Wydawnictwo UMK
 26. Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań: Wydawnictwo UAM
 27. Solecki S., Grzesik A. (oprac.) (2005), Zawód, praca, kariera . Przemyśl-
  -Rzeszów: WSD
 28. Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: SGH
 29. Sosnowski T. (1967), O kształceniu zawodowym w Polsce Ludowej . Warszawa: PZWS
 30. Sosnowski T. (1968), Oświata zawodowa dorosłych. Warszawa: PZWS
 31. Sosonowski T. (1971), Zasadnicze szkoły zawodowe przyzakładowe i   dokształcające. Zarys monograficzny . Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ ( Rozdział II Geneza zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży pracującej w Polsce, s. 61-99)
 32. Staszic S. (1985), Być narodowi użytecznym. Wybór i wstęp Bogdan Suchodolski. Warszawa: "Epoka"
 33. Stopińska-Pająk A. (1994), Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej: warunki rozwoju - problematyka - koncepcje . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 34. Stopińska-Pająk A. (red.) (2006), Edukacja dorosłych: doradca zawodowy, rynek pracy . Warszawa: WSP TWP
 35. Suchodolski B. (1968), Wychowanie dla przyszłości . Wydanie 3 zmienione. Warszawa: PWN
 36. Suchy S. (1980), Kształcenie ustawiczne: problemy, tendencje, propozycje. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ
 37. Suchy S. (1995), Jak zdobyć zawód i pracę? Kto może pomóc? Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Radom: ITeE - PIB
 38. Sutherland J., Canwell D. (2007 ) , Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi: najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. Aneta Będkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 39. Sutyła J. (1982), Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej . Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 40. Symela K. (red.) (2001), Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce: w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej. Radom: ITeE - PIB
 41. Szałkowski A. (red.) (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo UE
 42. Szczepaniak K. (red. prowadzący) (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi . Przekład Zofia Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 43. Szczygielska A. (2009), Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo UE
 44. Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.) (2008), Edukacja dla pracy: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007 UNDP . Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
 45. Sztumski J. (1981), Socjologia pracy w zarysie . Warszawa: IWZZ
 46. Szydlik-Leszczyńska A. (2008), Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy: na przykładzie wybranych kierunków studiów technicznych . Kielce: Wydawnictwo UHP im. Jana Kochanowskiego
 47. Śmigielska M. (red. nauk) (2006), Edukacja zawodoznawcza i projakościowa w szkole: projekty w realizacji zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego . Opole: UO; Wrocław: UW
« góra strony