Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż   

Biblioteka Pedagogiki Pracy


  Bibliografia do 1945 roku

 1. Banaczkowski P. (1 937), Program kursu oświatowo-społecznego dla dorosłych na wsi . Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 2. Bedyński A. (1938), Licea zawodowe . Lwów: Książnica-Atlas
 3. Bendlewicz St. (1904), Osiem odczytów dla klas przemysłowych.
  Pleszew: [b.w.]
 4. Błędowski R. (oprac.) i in. ( 1917), Dziesięciolecie Wolnej Wszechnicy Polskiej T.K.N .: sprawozdanie z działalności Towarzystwa Kursów Naukowych 1906-1916. Warszawa: Zarząd T.K.N.
 5. Borowiecka M. (red.) (1934), Program szkół wieczorowych dla dorosłych stanowiących równoważnik publicznych szkół powszechnych III stopnia . Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 6. Borowiecka M. (red.) (1936), Program szkół wieczorowych dla młodocianych. Suplement do programu szkół wieczorowych dla dorosłych. Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 7. Borowiecka M., Dec J., Landy-Brzezińska J. (1938), Program kursów początkowych dla przedpoborowych: ze wskazówkami organizacyjnymi i   dydaktycznymi dla nauczyciela. Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 8. Brzezowski F. (1938), Oświata pozaszkolna w powiecie radomszczańskim: stan i potrzeby . Radomsk: Państwowa Komisja Oświaty Pozaszkolnej
 9. Brzozowski L.S. (1910), Idee: wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej . Lwów: Księgarnia Polska B. Połonieckiego
 10. Byszewski W. (1925), Rozwój szkolnictwa handlowego w Polsce . Warszawa: nakładem autora
 11. Chmielińska A. (1914), Oświata i praca społeczna w Galicji . Warszawa: Wydawnictwo im. M. Brzezińskiego. Skład Główny w "Księgarni Polskiej"
 12. Chyczewska S. ( 1929), Program języka polskiego na miejskich kursach dla dorosłych. Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 13. Claparéde Ed. (1924), Poradnictwo zawodowe. Zadania i metody.
  Tłumaczenie z języka francuskiego Maria Sokalowa. Warszawa: Wydawnictwo "Ligi Pracy"
 14. Dawid J.W. (1911), Inteligencja, wola i zdolność do pracy . Warszawa: "Społeczeństwo"
 15. Dobrowolski St. (oprac.) (1914), Poradnik przy wyborze zawodu.
  1. Rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, mleczarstwo, melioracje rolne, miernictwo
  . Warszawa
 16. Durjasz K., Sobolewski P. (1936), Podręcznik pracy kółka rolniczego. Warszawa: Centralne Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych
 17. Dybowski R. (1924), Nauka a oświata pozaszkolna . Warszawa-Łódź: "Nasza Księgarnia"
 18. Dzienisiewicz H. (1938), Oświata pozaszkolna na terenie miasta Łodzi w   latach 1919-1938 . Łódź
 19. Gaertner W. (1930), Publiczne szkoły dokształcające zawodowe na Ziemiach Zachodnich Rzeczpospolitej . Poznań: [b.w.]
 20. Gażyńska J. ( 1929), Wypisy dla dorosłych: do nauki języka ojczystego na wyższych poziomach kursów ogólnokształcących i zawodowych oraz na uniwersytetach żołnierskich - ze słownikiem . Warszawa: Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych
 21. Godecki M.B. (red.) ( 1929), Program szkoły dla dorosłych i młodocianych w zakresie 7-klasowej publicznej szkoły powszechnej. Opracowany zbiorowo na podstawie doświadczeń kursów dla dorosłych miasta Warszawy. Warszawa: Instytut Oświaty Dorosłych
 22. Koliskowa I., Weychert-Szymanowska W. ( 1922), Życie na kursach dla dorosłych: pierwsza książka po elementarzu . Warszawa: Centralne Biuro Kursów dla Dorosłych
 23. Konarski K. (1923), Dzieje szkolnictwa w byłym Królestwie Kongresowym 1915-1918 . Kraków: skład główny Książnica Polska w Warszawie
 24. Konewka A. (zebr.) ( 1920), Organizowanie kursów dla dorosłych: krótkie wskazówki ogólne . Warszawa: Wydział Oświaty Pozaszkolnej Ministerstwa W.R. i O.P.
 25. Korniłowicz K. (1922), Znaczenie i zarys organizacji kształcenia dorosłych i młodzieży pracującej. Według referatu wygłoszonego na konferencji oświatowej we Lwowie dnia 8 listopada 1921 r. - odbitka z "Oświaty pozaszkolnej". Warszawa: skład główny w Centralnym Biurze Kursów dla Dorosłych
 26. Kosiński K. ( 1916), Księdza Hugona Kołłątaja uwagi o edukacji narodowej. Warszawa: nakładem autora
 27. Koziara T.A. ( 1918), Kursy dla dorosłych: organizacja, program i wskazówki metodyczne . Polska Macierz Szkolna. Zarząd Główny
  - Wydział Pedagogiczny. Warszawa: [b.w.]
 28. Langer A. (1906), Analfabetyzm i walka z ciemnotą w Królestwie Polskim. Warszawa: J. Fiszer
 29. Langer A. (1919), Oświata pozaszkolna na terenie gminy . Warszawa: Tłocznia W. Łazarskiego w Warszawie
 30. Łunaczarski A.W. ( 1921), Szkoła pracy . Warszawa: "Książka"
 31. Modrzewski A.F. (1914), O naprawie Rzeczypospolitej . Wybór. Warszawa
 32. Nowicki E. (1935), Zarys rozwoju pracy oświatowej . Warszawa: Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny
 33. Potocki T. (1907), Przyczynek do szkolnictwa włościańskiego . Warszawa: Druk "REFORMY"
 34. Przanowski W. (red.) ( 1927-1939), Praca Ręczna w Szkole . Organ Towarzystwa Miłośników Robót Ręcznych. Warszawa: [b.w.]
 35. Reiter M. (1906), Stanisław Staszic . Lwów: Macierz Polska
 36. Sprawozdanie Wolnej Wszechnicy Polskiej: sprawozdanie za okres 1928--1937 . ( 1938), Łódź: Wolna Wszechnica Polska
 37. Statut Stowarzyszenia Kształcenia Zawodowego Młodych Dziewcząt. ( 1939), "Nauka i Praca". Warszawa: [b.w.]
 38. Statut Stowarzyszenia Szerzenia Wykształcenia Zawodowego im. Kaniowczyków i Żeligowczyków. ( 1934), Warszawa: [b.w.]
 39. Statut Towarzystwa im. Dekerta we Lwowie . (1933), Lwów: Towarzystwo im. Dekerta
 40. Statut Towarzystwa pod nazwą: "Towarzystwo Szkół Zawodowych ". ( 1920), Warszawa: [b.w.]
 41. Szkoły zawodowe na terenie Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. (1938), Lublin: Towarzystwo Oświaty Zawodowej
 42. Wachowski M. (1939), Przygotowanie zawodowe robotnika rolnego w   świetle pedagogiki empirycznej . Poznań: UP
 43. Weychert-Szymanowska W. (1921), Nauczanie dorosłych czytania i pisania. Wskazówki metodyczne . Wydanie III. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze "Ignis"
 44. Wichert T. ( 1934), Warsztaty szkolne . Radom: [b.w.]
 45. Zasady organizacji szkół przemysłowych uzupełniających. (1888), Lwów: Komisja Krajowa do Spraw Przemysłowych: Fundusz Krajowy

 

  Bibliografia od 1945 roku


 1. Adamczuk E., Adamowska L. (red.) (1992), Problemy oświaty i kultury dorosłych . Lublin: UMCS
 2. Adamkiewicz M. (2008), Wartość pracy w polskiej tradycji moralnej. Warszawa: WAT
 3. Ahnert R. ( 1981), Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego . Tłumaczenie z języka niemieckiego Cz. Markiewicz; red. nauk. T. Nowacki. Warszawa: WSiP
 4. Aleksander T. (1985), Oświata dorosłych na Kielecczyźnie w czterdziestoleciu Polski Ludowej; zarys głównej problematyki . Kielce: WSP
 5. Aleksander T. (1992), Pozaszkolna edukacja ogólnokształcąca dorosłych : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość . Kraków: Wydawnictwo UJ
 6. Aleksander T. (1998), Optymalizacja pozaszkolnej edukacji zawodowej dorosłych: potrzeba i kierunki modernizacji dokształcania i doskonalenia zawodowego kadr pracowniczych w Polsce. Kraków: "Impuls"
 7. Aleksander T. (red.) (1999), Andragogiczne problemy współczesności . Kraków: Wydawnictwo UJ
 8. Aleksander T. (red.) (1996), Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych . Kraków: "Impuls"
 9. Aleksander T. (red.) (1999), Teraźniejszość i przyszłość edukacji dorosłych . Wydanie 2 zmienione. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 10. Aleksander T. red. (2006), Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji . Kraków: Wydawnictwo UJ. (Część III - Zagadnienia edukacji dorosłych
  - Tadeusz Aleksander - Prekursorzy oświaty dorosłych, s. 14 -151)
 11. Araszkiewicz F.W. (1974), Wybrane zagadnienia z andragogiki. Poznań: Wydawnictwo Akademii Rolniczej
 12. Archipowa I.A. (red.) (1983), Strukturyzacja treści kształcenia zawodowego . Tłumaczenie z języka rosyjskiego Lidia Koczniewska-
  -Zagórska. Warszawa: WSiP
 13. Balcerek J. (1976), Socjologia pracy . Warszawa: SGPiS
 14. Balicki A. (red.) (2001), Metodologia i organizacja badania ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach . Gdańsk: Urząd Statystyczny
 15. Bandura L. (1956), Poglądy pedagogiczne Stanisława Staszica . Warszawa: PZWS
 16. Bańka A. (1995), Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym. Poznań: "Print-B"
 17. Bańka A. (2004), Skale samooceny jakości procesu doradztwa zawodowego: konstrukcja, wstępna walidacja oraz możliwości zastosowania w szkoleniu i doskonaleniu doradców zawodowych. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
 18. Bańka A. (2006), Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura
 19. Baran J. (1988), Wychowawcza rola środowiska pracy. Warszawa: IWZZ
 20. Baraniak B. (2008), Edukacja w przygotowaniu człowieka do pracy zawodowej . Warszawa: IBE
 21. Baraniak B. (red.) (2007), Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. Warszawa: IBE; Radom: ITeE - PIB
 22. Baranowski K. (1977), Oddział Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi 1928-1939. Warszawa-Łódź: PWN
 23. Baron A., Armstrong M. (2008), Zarządzanie kapitałem ludzkim : Przekład Ewa Muszczynko. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska
 24. Bartz B. (2002), Międzynarodowa certyfikacja jakości kształcenia zawodowego . Częstochowa: Wydawnictwo PCz
 25. Bauman T. (red. nauk.) (2005), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie . Kraków: Impuls; Gdańsk: UG
 26. Bednarczyk H. (1996), Zadania zawodowe i kształcenie mechaników . Radom: ITeE - PIB
 27. Bednarczyk H. (red.) (1998), Moduły i pakiety edukacyjne dla kształcenia mechaników . Radom: ITeE - PIB
 28. Bednarczyk H. (2005), Europejski idee i inspiracje edukacyjne . Radom: ITeE - PIB
 29. Bednarczyk H. (red.) (2005), Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej . Radom: ITeE - PIB
 30. Bednarczyk H. Figurski J., Żurek M. (red.) (2004), Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe . Radom: ITeE - PIB; Warszawa: WSP ZNP
 31. Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B. (1995), Relacje edukacyjne człowiek-maszyna . Radom: ITeE - PIB
 32. Bednarczyk H. Shklyar A. (red.) (2006), Jakość ustawicznej edukacji zawodowej . Radom: ITeE - PIB; Warszawa: WSP ZNP
 33. Bednarczyk H. Woźniak I. (red.) (2004), Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy . Radom: ITeE - PIB
 34. Bednarczyk H. Woźniak I. (red.) (2005), Raport o stanie edukacji ustawicznej w Polsce w roku 2005 . Warszawa: MEN
 35. Bednarczyk-Jama N. (2008), Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: IBE MEN
 36. Bereźnicki F. (1972), Kształcenie dorosłych w szkołach podstawowych i średnich ogólnokształcących w województwie szczecińskim: 1945-1965 . Poznań: UAM
 37. Biegeleisen-Źelazowski B. (1949), Poradnictwo zawodowe. Przewodnik dla nauczycieli, psychologów, lekarzy, kierowników poradni zawodowych, świetlic i organizacji zawodowych. Kraków: "Wiedza, Zawód, Kultura"
 38. Błażejewski H. (red.) (1992), Nowy wymiar edukacji zawodowej i ustawiczne j. Bydgoszcz: WSP
 39. Bogaj A. (1997), Realia i perspektywy reform oświatowych. Warszawa: IBE
 40. Bogaj A. (2002), Efektywność edukacyjna . Encyklopedia Pedagogiczna XXI wiek. Tom I. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 41. Bogaj A. (2003), Kwalifikacje zawodowe w warunkach globalizacji rynku pracy - wyzwania i dylematy , [w:] S.M. Kwiatkowski (red.), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy . Warszawa: IBE
 42. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.) (2002), Standardy wyposażenia i obudowy medialnej szkół - gimnazjum . Warszawa: IBE
 43. Bogaj A., Kwiatkowski S.M. (red.) (2006), Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 44. Boni M. (red.), (2008), Raport o Kapitale Intelektualnym Polski. Warszawa: Kancelaria Rady Ministrów
 45. Borkowska S. (red.) (2002), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską . Warszawa: IPiSS
 46. Borkowska S. (red.) (2004), Przyszłość pracy w XXI wieku . Warszawa: IPiSS
 47. Borowiecka M. (1946), Kształcenie dorosłych. Próba dydaktyki. Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
 48. Breitkopf E., Kowalczyk J. (red.) (1978), Edukacja ustawiczna - teoria i praktyka (materiały z Sympozjum Uczelniano-Przemysłowego, Bielsko-
  -Biała, styczeń 1977). Warszawa: WSiP
 49. Breitkopf E., Kowalczyk J. (red.) (1979), Kształcenie ustawiczne - teoria i   praktyka: materiały z II Sympozjum Uczelniano-Przemysłowego. Warszawa: WSiP
 50. Chmielewski B. (1983), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli wobec perspektywy edukacji ustawicznej. Katowice: UŚ
 51. Chojnacki W., Marszałek A. (2005), Człowiek w nowoczesnej organizacji: wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 52. Cichy D. (red.) (1998), Kształcenie ekologiczne dorosłych. Warszawa: IBE
 53. Cieślak A. (1975), Uczymy się całe życie. Warszawa: [b.w.]
 54. Cieślak A. (1981), Rozwój teorii i praktyki kształcenia ustawicznego . Warszawa: WSiP
 55. Czapka M. (red.) (2005), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy . Bytom: WSEiA
 56. Czarnecki K., Gondzik E., Karaś S. (1987), Podstawy psychologii, pedagogiki i zasady dydaktyki dla słuchaczy kursów mistrzowskich . Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze
 57. Czarniawski H. (1999), Psychologia pracy . Kielce: Wszechnica Świętokrzyska
 58. Czerniawska O. (1971), Kształcenie dorosłych a środowisko rodzinne. Warszawa: PWN
 59. Czerniawska O. (1996), Edukacja dorosłych we Włoszech: wybrane problemy . Łódź: Wydawnictwo UŁ
 60. Czerniawska O. (2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii: Szkice i rozprawy . Łódź: Wydawnictwo WSHE
 61. Czerwińska M. (red. nauk.) (2007), Zarządzanie kapitałem intelektualnym: istota, pomiar i instrumenty wdrażania. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
 62. Demetrio Duccio (1999), Zabawa na tle życia: gra autobiograficzna w edukacji dorosłych. Tłumaczenie Anna Skolimowska. Kraków: "Impuls"
 63. Dłużniewski B. (1980), Kształcenie ustawiczne i jego potrzeba w spółdzielczości polskiej . Warszawa: Naczelna Rada Spółdzielcza
 64. Dłużniewski B. ( 1975), Metody aktywizujące w doskonaleniu zawodowym. Warszawa: WSiP
 65. Dobraniecki S., Pokora W. (red.) (1967), Walka o oświatę, naukę i kulturę w latach okupacji 1939-1944 . Warszawa: Nasza Księgarnia (Część I
  - Szkolnictwo m.st. Warszawy w walce z okupantem - Wincenty Czerwiński, Czesław Sitarz - Szkolnictwo zawodowe, s. 224-264)
 66. Dobrodziej E. (1994), Szkolenie i doskonalenie zawodowe w zakładzie pracy . Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodek Postępu Organizacyjnego
 67. Donigiewicz W. (1951), Drogi współczesnej oświaty dorosłych. Londyn: Światowy Komitet YMCA. Polska Sekcja w Wielkiej Brytanii
 68. Dorobek oświaty zawodowej w 40-leciu PRL. (1984), Warszawa: Ministerstwo Oświaty i Wychowania
 69. Doroszewski J. (1995), Praca oświatowa i kulturalna na Lubelszczyźnie w latach II Rzeczypospolitej . Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe
 70. Doroszewski J., Radzik T. (red.) (1992), Z dziejów społeczności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939 . Lublin: Wydawnictwo UMCS (Jerzy Doroszewski - Oświata pozaszkolna wśród ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939, s. 77-85)
 71. Draus J., Terlecki R. (1984), Oświata na Rzeszowszczyźnie w latach 1939--1945 . Wrocław-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Rozdział Szkolnictwo okupacyjne - Z polskiego szkolnictwa zawodowego, s. 71-88, Rozdział VII - Oświata dorosłych, s. 178-194)
 72. Draus J., Terlecki R. (2005), Historia wychowania, wiek XIX i XX. T. 2. Kraków: Wydawnictwo WAM: WSFP "Ignatianum"
 73. Drogosz-Zabłocka E. (red.) (1996), Zmiany na rynku pracy a kształcenie zawodowe. Warszawa: IBE
 74. Drogosz-Zabłocka E., Piwowarski R. (1996), Edukacja dorosłych 1990-
  -1994
  . Warszawa: IBE
 75. Drozdowicz-Jurgielewiczowa I. (1974), Z zagadnień dydaktyki dorosłych . Warszawa: Ludowy Instytut Oświaty i Kultur
 76. Dubas E. (2000), Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia . Łódź: Wydawnictwo UŁ
 77. Dubas E. (red.) (2002), Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar. Warszawa: ITeE - PIB
 78. Dubas E. (red.) (2005), Człowiek dorosły - istota nie/znana? Łódź: Wydawnictwo Naukowe Novum
 79. Dubielowi A. (red.) (1971), Kształcenie ustawiczne: problematyka krakowskiej konferencji naukowej w dniach 7 i 8 maja 1971 r. : zbiór materiałów, referatów, komunikatów. Kraków: TWWP
 80. Dudzińska M. (1985), O trudnej sztuce tworzenia samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia
 81. Dumczenko N.I. (1979), Programowanie kształcenia robotników w szkołach zawodowo-technicznych . Tłumaczenie z języka rosyjskiego Eugeniusz Nieciejowski. Warszawa: WSiP
 82. Duralska-Macheta T. (oprac.) (1982), O edukacji dawnych Polaków: materiały z XVI-XVII wieku. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 83. Dynak B. (red.) (1986), Andragogika w służbie praktyki oświaty dorosłych: materiały Wiosennej Szkoły Andragogiki: Kalisz 25-27 kwietnia 1984 r. Warszawa: IKN
 84. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny . Przekład Monika Marcinkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 85. Fabiś A. (2004), Edukacja ustawiczna w Szwajcarii , Warszawa: ATA
  (II Ogólna charakterystyka edukacji ustawicznej w Szwajcarii. 1. Rys historyczny edukacji dorosłych w Szwajcarii, s. 55-59)
 86. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE
 87. Francuz W.M. (1996), Dydaktyka przedmiotów zawodowych . Wydanie 3 zmienione. Kraków: PK
 88. Frąckowiak A., Półturzycki J. (2008), Edukacja dorosłych w Kanadzie. Radom: Wydaw. Nauk. ITeE - PIB
 89. Franus E. (1978), Myślenie techniczne . Wr ocław-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 90. Frejman S.D., Pietrulewicz B. (red.) (2002), Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników . Zielona Góra: Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji
 91. Furmanek W. (2000), Podstawy edukacji zawodowej . Rzeszów: "Fosze"
 92. Furmanek W. (red.) (2007), Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe "Fosze"
 93. Furmanek W. (2007), Zarys humanistycznej teorii pracy . Warszawa: "Fosze"
 94. Furmanek W. (2008), Zarys humanistycznej teorii pracy : z perspektywy pedagogiki pracy . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 95. Furmanek W., Ďurią M. (red. nauk.) (2007), Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki: studia porównawcze polsko-słowackie . Rzeszów: Wydawnictwo UR
 96. Gableta M. (2003), Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie . Wrocław: AE
 97. Gacek S. (1968), Rozwój oświaty dorosłych w województwie poznańskim, w latach 1954-1964 . Poznań: UAM
 98. Gałaś M., Stark. A. (1987), Szanse i ograniczenie wychowania ludzi dorosłych. Toruń: SOP
 99. Gawlik S., Głowacki H. (1983), Geneza i rozwój szkolnictwa zawodowego na Opolszczyźnie . Opole: Śląski Instytut Naukowo-Badawczy w Opolu (Rozdział I - Początki szkolnictwa zawodowego na Śląsku Opolskim, s. 13-25)
 100. Gawlik S., Koniarski H. (1979), Szkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących na Opolszczyźnie w latach 1945-1975 . Opole: WSP
 101. Gawlikowski E. (red.) (1961), Problemy dydaktyczne i wychowawcze nauczania dorosłych . Katowice: Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
 102. Gelpi E. (1996), Świadomość ziemska: badanie i kształcenie. Tłumaczenie Irena Wojnar. Kraków: "Impuls"
 103. Gelpi E. (2006), Przyszłość pracy . Warszawa: ATA
 104. Gerlach R. (1997), Nauczyciel w pozaszkolnych formach oświaty zawodowej w Polsce . Bydgoszcz: WSP
 105. Gerlach R. (red.) (2002), Kształcenie prozawodowe i zawodowe w kontekście integracji Europy. Bydgoszcz: Wydawnictwo AB
 106. Gerlach R., (red.) (2003), Edukacja wobec rynku pracy - realia - możliwości - perspektywy . Bydgoszcz: Wydawnictwo AB
 107. Gerlach R. (red.) (2008), Edukacja i praca: konteksty, wyzwania, antynomie . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 108. Gerlach R. (red.) (2008), Praca człowieka w XXI wieku: konteksty, wyzwania, zagrożenia . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 109. Gerlach R., Kulpa-Puczyńska A., Tomaszewska-Lipiec R. (2008), Wybrane problemy pedagogiki pracy w aspekcie przygotowania do zatrudnienia . Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW
 110. Gertsmann S. (1973), Psychologia na co dzień. Warszawa: KiW
 111. Gliszczyńska X. (red.) (1979), Psychologia pracy: wybrane zagadnienia . Warszawa-Łódź: PWN
 112. Głąbicka K. (red.) (2001), Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. Radom: ITeE - PIB
 113. Godlewski M. (1974), Kształcenie robotników: poradnik . Warszawa: WSiP
 114. Gorczycka E. (red. nauk.) (2008), Wybrane problemy zarządzania kapitałem ludzkim . Częstochowa: Wydawnictwo PCz
 115. Góralska R., Półturzycki J. (red.) (2004), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych: od idei do praktyki. Radom: Wydaw. Nauk. ITeE - PIB
 116. Górecka H. (2005), System szkolny w Polsce w latach 1973-1993: szkolnictwo zawodowe, specjalne i wyższe . Olsztyn: Wydawnictwo UWM
 117. Górnik-Durose M., Kożusznik B. (2007), Perspektywy psychologii pracy . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 118. Gros U. (1994), Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy . Katowice: AE
 119. Groszyński K. (1980), Wybrane zagadnienia pedagogiki dorosłych. Warszawa: TWWP
 120. Griese H.M. (2002), Szkice z socjologii wychowania i andragogiki . Łódź: "Dajas"
 121. Halicka E., Pyrko Z. (1960), Droga do pracy w zawodzie . Warszawa: PWSZ
 122. Harajda R. (1991), Andragogika. Zielona Góra: WSP
 123. Hasińska Z. (red.) (2001), Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy . Wrocław: Wydawnictwo WSZ " Edukacja"
 124. Hellwig J. (1981), Wszechnica Radiowa 1948-1954: powstanie i działalność . Warszawa: Wydawnictwo Radia i Telewizji
 125. Holstein-Beck M. (1997), Szkice o pracy . Warszawa: KiW
 126. Horyń W., Maciejewski J. (red.) (2002), Nauczyciel andragog u progu XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo UWr
 127. Hulewicz J. (1960), Zarys dziejów pracy kulturalno-oświatowej . Warszawa Zarząd Główny TWP
 128. Iwanicki M. (1984), Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939. Olsztyn: WSP
 129. Jachnis A. (2008), Psychologia organizacji: kluczowe zagadnieni a. Warszawa: "Difin"
 130. Jamiński A. (1976), Wychowanie przez pracę . Warszawa: WSiP
 131. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J. (1996), Podstawy edukacji dorosłych: zarys problematyki . Poznań: UAM
 132. Jankowski D. (2001), Edukacja wobec zmiany . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 133. Jendrysik A. (1955), Staszica uwagi o edukacji . Wrocław [b.w.]
 134. Juchnowicz M. (red.) (2004), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi . Warszawa: "Poltext"
 135. Juchnowicz M. (red. nauk.) (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. Warszawa: "Difin"
 136. Juchnowicz M. (red. nauk.) (2009), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Wolters Kluwer Polska
 137. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji. Warszawa: "Difin"
 138. Juraś-Krawczyk B., Śliwerski B. (red.) (2000), Pedagogiczne drogowskazy. Kraków: "Impuls"
 139. Kabaj M. (red.) (1979), Metody wartościowania pracy. Warszawa: PWE
 140. Kabziński K. (1985), Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880-1939) , Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 141. Kaczor S. (1993), Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian . Radom - PIB
 142. Kaczor S., Gieseke W., Hohn W. (red.) (1997), Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech . Radom: ITeE - PIB
 143. Kaczor S., Kowalska D., Wiedelak (red. nauk.) (2008), Szkoły wyższe
  - ważny etap uczenia się przez całe życie: teoria i praktyka.
  Opole: WSZiA
 144. Kaczor S., Wiatrowski Z. (red.) (1978), Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury narodowej . Warszawa: WSP
 145. Kalinowski M. (2005), Praca . Lublin: KUL
 146. Karaś S. (oprac.) (1985), Szkolnictwo zawodowe i oświata dorosłych w 40 [czterdziesto]-leciu PRL . Warszawa: ZG ZZDZ
 147. Karaś S. (red.) , (1986), Oświata dorosłych w programach polskiego ruchu robotniczego w latach 1882-1992 . Warszawa: PWN
 148. Karaś S. (1994), Sztuka samokształcenia . Warszawa: WSP, TWP; Poznań: "Sorus"
 149. Karaś S. (1995), Dydaktyka oświaty pozaszkolnej . Radom: ITeE - PIB
 150. Karaś S. (1995), Zarys dziejów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa: ZG TWP
 151. Kardas J.S. (red. nauk.) (2007), Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim: wybrane determinanty . Siedlce: Wydawnictwo AP
 152. Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej . Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Nauk Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
 153. Kargul J. (red.) (1994), Problemy pedagogiki społecznej i andragogiki. Wrocław: Wydawnictwo UWr
 154. Kargul J. (red. nauk.) (2002), Dyskursy młodych andragogów . Zielona Góra: UZ
 155. Kargulowa A. (1996), Przeciw bezradności: nurty - opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie . Wrocław: Wydawnictwo UWr
 156. Karney J.E. (1988), Człowiek w środowisku pracy: wybrane zagadnienia. Warszawa: IWZZ
 157. Karney J.E. (2004), Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: WSH
 158. Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 159. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny . Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 160. Kędryna S. (1968), Oświata dorosłych w województwie katowickim po II wojnie światowej . Katowice: "Śląsk"
 161. Kędryna S. (red.) (1970), Dorobek oświaty dorosłych w województwie katowickim w latach 1945-1970 . Biuletyn metodyczny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Materiały na sesję naukową 25-lecia oświaty dorosłych w Katowicach. Październik 1970 r. Katowice: Zarząd Okręgu ZNP
 162. Kędzierska B. (2007), Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym . Warszawa: IBE
 163. Kęsy M. (2008), Kompetencje zawodowe młodych: możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców . Kraków: Wydawnictwo UJ
 164. Klonowski R. (1980), Cele i treści samokształcenia w pracach TUR (1923- -1939) . Warszawa: [b.w.]
 165. Klonowski R. (1980), Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego (1923-1939). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 166. Kmiecik Z. (1961), Postępowa myśl oświatowa w Królestwie Polskim w 1905-1914 (wybór materiałów ). Warszawa: PZWS
 167. Kmiecik Z. (1963), Ruch oświatowy na wsi. Królestwo Polskie 1905-1914 . Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
 168. Kmieć S. (red.) (2002), Podstawy kształcenia zawodowego w nowym systemie edukacji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza PR
 169. Komosa A. (2007), Kultura zawodu. Warszawa : " Ekonomik"
 170. Konieczna-Woźniak R. (2001), Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce: profilaktyczne aspekty edukacji seniorów . Poznań: "Eruditus"
 171. Koptas G. (1990), Edukacja ustawiczna - koncepcje i rozwój: Komunikat z badań . Warszawa-Łódź: PWN
 172. Korczyński S. (2004), Człowiek w środowisku pracy . Opole: OCK
 173. Kostkiewicz J. ( red.) (2004), Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo KUL
 174. Kowalczyk R. (1989), Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy . Warszawa: WSiP
 175. Kowalska I. (2009), Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce . Warszawa: PTE
 176. Kowtun J. (1975), Wybrane problemy wychowania dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników
 177. Kozera A. (2005), Oświata i doradztwo zawodowe w województwie kieleckim . Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
 178. Koziej S. (1997), Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym. Kielce: WSP
 179. Kozubska A., Zduniak A. (red. nauk.) (2006), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej . Poznań: Wydawnictwo WSB
 180. Kożusznik B. (red.) (2005), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 181. Krasuski J. (1975), Szkolnictwo i oświata w Polsce w latach 1939-1945. Kielce: WSP (Rozdział V - Tajne kształcenie nauczycieli i oświata dorosłych, s. 51-61)
 182. Krawcewicz S. (1976), Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 183. Krawczyk J. (1995), Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-
  -1918.
  Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
 184. Kruszewski Z.P., Półturzycki J., Wesołowska E.A., (red.) (2003): Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia . Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum
 185. Kształcenie ustawiczne w Polsce . (2003), Niebieska Księga Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej . Warszawa
 186. Kucha R., Fuchs H. (red.) (1992), Koncepcje kształcenia i rozwój szkolnictwa zawodowego w XIX i XX wieku: wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS
 187. Kulpa J. (1975), Podstawy kształcenia ustawicznego. Warszawa-Kraków: PWN
 188. Kupisiewicz Cz. (1973), Podstawy dydaktyki ogólnej . Warszawa: PWN
 189. Kustra Cz. (2005), Działalność edukacyjna Towarzystwa "Powściągliwość i praca" w latach 1898-1949 . Olsztyn: WSiE TWP (Rozdział 3 - Szkoły i warsztaty prowadzone przez Towarzystwo, 3.3 Szkoły zawodowe i warsztaty rzemieślnicze, s. 77-87)
 190. Kwiatkiewicz A. (2006), Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: SGH
 191. Kwiatkowski S.M. (red.) (1994), Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej . Warszawa: IBE
 192. Kwiatkowski S.M. (red.) (2000), Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy . Warszawa: IBE
 193. Kwiatkowski S.M. (2000), Zmiany strukturalne w kształceniu zawodowym w latach 1990-2000 . Warszawa: IBE
 194. Kwiatkowski S.M. (red.) (2004), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy . Warszawa: IBE
 195. Kwiatkowski S.M. (red. nauk.) (2007), Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników . Warszawa: IBE
 196. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. (2008), Pedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwo AiP
 197. Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego . Warszawa: OHP
 198. Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006), Młodzież na rynku pracy od badań do praktyki . Warszawa: OHP
 199. Kwiatkowski S.M., Symela K., (red.) (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych: teoria, metodologia, projekty. Warszawa: IBE
 200. Kwiatkowski S.M., Woźniak I. (red.) (2003), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych: projektowanie i stosowanie. Warszawa: MGPiPS; Radom: ITeE - PIB
 201. Kwiatkowski S., Żurek M., (red.), (2008), Badanie wpływu nowych systemów informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych na aktywność studentów i absolwentów na rynku pracy. Warszawa: IBE, WSP
 202. Kwieciński Z. (2002), Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń: Wydawnictwo UMK
 203. Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie . Toruń: Wydawnictwo UMK
 204. Laskowski S. (1976), Elementy psychologii w procesie pracy . Kraków: TNOiK
 205. Lelińska K., Sołtysińska G. (1999), Kształcenie zawodowe a zawody na rynku pracy . Warszawa: MEN
 206. Lengrand P. (red.) (1995), Obszary permanentnej samoedukacji . Warszawa: TWWP
 207. Lipka A. (2008), Gospodarowanie kapitałem ludzkim: zbiór zadań do wybranych subdyscyplin i zagadnień . Katowice: Wydawnictwo AE
 208. Lis F.J., Lis R. (2000), Socjologia pracy w organizacji życia społecznego: wybrane zagadnienia . Lublin: "Print6"
 209. Literski S. (1974), Elementy socjologii pracy. Warszawa: WKiC
 210. Literski S. (1976), Kształcenie zawodowe i doskonalenie robotników. Warszawa: WSiP
 211. Lubrańska A. (2008), Psychologia pracy: podstawowe pojęcia i zagadnienia . Warszawa: Difin
 212. Ludwiczak S. (1983), Proces samokształcenia kierowanego . Warszawa: WSiP
 213. Ludwiczyński A., Stobińska A. (red.) (2001), Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim. Warszawa: "Poltext"
 214. Łaskot K. (red.) (1997), Nauczyciele ludzi dorosłych. Szczecin: "Dokument"
 215. Ługowski B., Araszakiewicz F.W. (1972), Postępowa myśl oświatowa w Polsce w latach 1918-1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 216. Maciaszek M., Wołczyk J., Wroczyński R. (red.) (1975), Szkoła i edukacja permanentna - Bogusław Leśniodorski - Rola towarzystw naukowych w upowszechnianiu wiedzy , s. 58-74. Warszawa: PWN
 217. Madajczyk Cz. (red.) (1974), Problemy oświaty podziemnej w okresie okupacji . Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne
 218. Malewski M. (1990), Andragogika w perspektywie metodologicznej Wrocław: Wydawnictwo UWr
 219. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo UWr
 220. Marczuk M. (red.) (1978), Kompensacyjne funkcje kształcenia ustawicznego w mieście: ekspertyzy w ramach programu węzłowego. Lublin: UMCS
 221. Marczuk M. (red.) (1994), Problemy i dylematy andragogiki. Lublin: UMCS
 222. Massalski A. (1975), Szkolnictwo na kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945 . Warszawa-Kraków: PWN (Rozdział VI - Szkolnictwo zawodowe, s. 69-77)
 223. Matlakiewicz A. (2003), Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 224. Matlakiewicz A. (2007), Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim.
  Radom: ITeE - PIB
 225. Matysiak A. (2003), Kształcenie ustawiczne w Polsce: korzyści i bariery rozwoju . Gdańsk: PFSL
 226. Mauersberg S. (1972), Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty dorosłych. Warszawa: Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych
 227. Mauersberg S. (1981), Z dziejów oświaty dorosłych . Wydanie 2 uzupełnione. Warszawa: ZGTWP
 228. Maziarz Cz. (1969), Pozaszkolna oświata rolnicza. Zarys teorii i praktyk i. Warszawa: PZWS
 229. Maziarz Cz., Nowak J., Wojciechowski K. (1984), Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce . Warszawa: WSiP
 230. Melezinek A. (2004), Pedagogika inżynierska. Metodologia nauczania techniki.i> tł. H. Papierniok. Gliwice: Wydawnictwo PŚ
 231. Memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego . (2000), UE Lizbona
 232. Miąso J. (1960), Uniwersytet dla wszystkich , Warszawa: PZWS
 233. Miąso J. (1988), Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918-1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne. Wrocław-Warszawa-Kraków- -Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN
 234. Miąso J. (1997), Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 235. Miąso J. (1966), Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915 . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 236. Michalski S. (red.) (1982), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej . T. 1 do 1918 r. Warszawa: LSW
 237. Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników . Warszawa: "Difin"
 238. Molenda J. (1976), Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej. Katowice: Śląski Instytut Naukowy (Rozdział I - Struktura organizacyjna na terenie rejencji katowickiej - 2. Szkolnictwo zawodowe, s. 30-42)
 239. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju . Warszawa: "Difin"
 240. Nadolska I. (red.) (1994), Profesjonalizacja akademickiego kształcenia andragogicznego: materiały z polsko-niemieckiego seminarium . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 241. Naumowicz W., Malewska E. (1986), Andragogika. Olsztyn: Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej
 242. Niemierko B. (1997), Pomiar wyników kształcenia zawodowego. Warszawa: CLiD - BKKK
 243. Nonaki I., Tekeuch H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji . Warszawa: "Poltext"
 244. Nowacki T. (1967), Szkice z dziejów kształcenia zawodowego do początków XIX w. Warszawa: PWSZ
 245. Nowacki T. (1975), Z teorii kształcenia i doskonalenia zawodowego. Warszawa: ZZDZ
 246. Nowacki T. (oprac. i wstęp.) (1957), Materiały do działalności pedagogicznej Stanisława Staszica . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 247. Nowacki T.W. (1976), Dydaktyka doskonalenia zawodowego . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 248. Nowacki T.W. (1979), Podstawy dydaktyki zawodowej. Warszawa : PWN
 249. Nowacki T.W. (1980), Praca i wychowanie . Warszawa: IWZZ
 250. Nowacki T.W. (1983), Kształcenie i doskonalenie pracowników: zarys andragogiki pracy . Warszawa: PWN
 251. Nowacki T.W. (1999), Zawodoznawstwo . Radom: ITeE - PIB
 252. Nowacki T.W. (2004), Leksykon pedagogiki pracy . Radom: ITeE - PIB
 253. Nowacki T.W. , Jeruszka U. (2004), Podstawy dydaktyki pracy . Warszawa: WSP TWP
 254. Nowacki T., Korabiowska-Nowacka K. (2000), Nowy słownik pedagogiki pracy . Warszawa: WSP TWP
 255. Nowak J., Cieślak A. (1982), Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie . Warszawa: "Wiedza Powszechna"
 256. Nowak J., Wujek T. (red.) (1988), Problemy edukacji dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 257. Nowakowski W. (red.) (2002), Kształcenie zawodowe w reformującym się systemie edukacji . Poznań: "Prodruk"
 258. Nyczkało N.G., Szlosek F. (2008), Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainie - na tle przemian . Warszawa: APS; Radom: ITeE - PIB
 259. Okoń W. (red.) (1968), Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej. Wybrane zagadnienia . Warszawa: PZWS (Łukasz Kurdybacha - Z historii oświaty i wychowania w Polsce przedrozbiorowej i w okresie zaborów, s. 7-29, Stefan Wołoszyn - Oświata i wychowanie w Polsce w latach 1918-193, s. 31-70)
 260. Okuszko W. (1978), Kształcenie rzemieślników. Warszawa: WSiP
 261. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka . Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
 262. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: kanony, realia, kontrowersje. Kraków: Wolters Kluwer Polska
 263. Olszewski L. (red.) (2001), Problemy rozwoju idei ustawicznego kształcenia: w pięćdziesięciolecie Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa: WSP TWP
 264. Orlicka L. (1980), Oświata dorosłych w Związku Radzieckim . Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ
 265. Oryl M. (1981), Wdrażanie uczniów do kształcenia ustawicznego . Warszawa: WSiP
 266. Pachociński R. (1998), A ndragogika w wymiarze międzynarodowym: podręcznik dla studentów pedagogik i . Warszawa: IBE
 267. Pachociński R. (2006), Oświata i praca w erze globalizacji. Warszawa: IBE
 268. Pactwa B., Rojek-Adamek P., (red.) (2006), Edukacja całożyciowa: kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy. Gliwice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS
 269. Paruzel E. (1993), Rola pomorskich nauczycieli szkół powszechnych w kształceniu dorosłych i młodocianych (1920 -1939) . Toruń: "Commer"
 270. Pęcherski M., Świątek M. (1972), Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. Podstawowe akty prawne . Warszawa: PWN
 271. Pietrasiński Z. (1960), Sztuka uczenia si ę. Warszawa: "Wiedza Powszechna "
 272. Pietrasiński Z. (1974), Podstawy psychologii pracy. Warszawa: WSiP
 273. Pietrulewicz B. (red.) (1997), Całożyciowa edukacja zawodowa: problemy teorii i praktyki . Zielona Góra: CZE
 274. Pietrulewicz B. (red.) (1998), Problemy rozwoju zawodowego pracowników . Zielona Góra: CZE
 275. Pietrulewicz B. (red.) (2005), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników . Zielona Góra: UZ
 276. Piwowarski R. (red.) (1998), Oświata dorosłych: nowe uwarunkowania i wyzwania. Warszawa: IBE
 277. Pocztowski A. (red.) (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania . Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 278. Pocztowski A. (red. nauk.) (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej . Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
 279. Pocztowski A., (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego. Warszawa: IPiSS
 280. Podgórny M. (red.) (2005), Człowiek na edukacyjnej fali: współczesne konteksty edukacji dorosłych . Kraków: "Impuls"
 281. Podoski K. (1975), Koszty i efekty kształcenia ustawicznego. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników
 282. Polak H. (1978), Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939 . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Rozdział IV - Polskie szkolnictwo prywatne - Szkolnictwo zawodowe, s. 165-173, Rozdział V - Polska oświata pozaszkolna, s. 179-194)
 283. Polaszek F. (1974), Podręcznik w szkole zawodowej . Warszawa: WSiP
 284. Poplucz I. (1978), Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy . Katowice: UŚ
 285. Postman N. (2004), Technopol. Triumf techniki nad kulturą . Warszawa: "Muza"
 286. Potoczny J. (1988), Rozwój elementarnej oświaty dorosłych w Galicji doby autonomicznej 1867-1918. Rzeszów: WSP
 287. Potoczny J. (1993), Od alfabetyzacji do popularyzacji wiedzy: ruch oświaty dorosłych w Galicji (1867-1918) . Rzeszów: WSP
 288. Poznański K. (2001), Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-
  -1869. Lata zmagań i nadziei.
  T. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 289. Półturzycki J. (1970), Szkolnictwo dla pracujących. Potrzeby i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ
 290. Półturzycki J. (1980), Aktualne tendencyjne rozwojowe kształcenia ustawicznego . Warszawa: CINTE
 291. Półturzycki J. (1981), Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego. Warszawa: PWN
 292. Półturzycki J. (1989), Oświata dorosłych w Polsce: stan i kierunki przebudowy. Warszawa: PWN
 293. Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych . Warszawa: WSiP
 294. Półturzycki J. (1994), Akademicka edukacja dorosłych . Warszawa: Wydawnictwo UW
 295. Półturzycki J. (1998), Edukacja dorosłych za granicą . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 296. Półturzycki J. (2001), Edukacja dorosłych za granicą . Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałek
 297. Półturzycki J. (red.) (2005), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytet Warszawski; Radom: ITeE - PIB (Krystyna Pleskot - Makulska - Powstanie i rozwój systemu edukacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych, s. 11-32, Krystyna Pleskot-Makulska - Narodziny nowoczesnego podejścia do oświaty dorosłych, s. 33-48, Krystyna Pleskot-
  -Makulska "Chautuqua" - początki rozwoju oświaty dorosłych w Ameryce, s. 49-60, Józef Półturzycki - Uniwersytety ludowe w Stanach Zjednoczonych, s. 61-63)
 298. Półturzycki J. (2009), Edukacja w Szwecji. Radom: Wydaw. Nauk. ITeE - PIB
 299. Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) (1994), Człowiek w społeczeństwie: edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji: zeszyt monotematyczny. Warszawa: TWWP
 300. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (2007), Narodowa Strategia Spójności. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 301. Prokopiuk W. (1989), Edukacja ustawiczna a rola nauczyciela. Białystok: Dział Wydawniczy Filii UW
 302. Przecławska A. (1980), Rola środków masowego przekazu w kształceniu ustawicznym. Warszawa: IPB - Ministerstwa Oświaty i Wychowania
 303. Przybylska E. (1999), System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec . Radom: ITeE - PIB
 304. Przybylska E. (red.) (2000), Edukacja w wybranych krajach Europy. Radom: ITeE - PIB
 305. Przybylska E. (red.) (2006), Kształcenie specjalistów w edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym. Toruń: UMK
 306. Przybylska E., Jaskot K. (1996), Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna: nowe tendencje w andragogice : materiały z konferencji. 7-9 listopada 1995, Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego
 307. Przybylska E. (red.) (2002), Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych. Warszawa; Bonn: Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) ; Radom: ITeE
 308. Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E. (1995), Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych . Koszalin: Miscellanea
 309. Rachalska W. (1984), Wybór zawodu a wychowanie przez pracę w rodzinie . Warszawa: IWZZ
 310. Rachalska W. (1987), Problem orientacji zawodowej . Warszawa: WSiP
 311. Rachalska W., Wiatrowski Z. (1978), Pedagogika pracy . Warszawa: WSiP
 312. Radlińska H. (1948), Badania regionalne dziejów pracy społecznej i oświatowej. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 313. Radwan W. (1948), Problemy kształcenia zawodowego. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 314. Rapacka M., Reymont S. (red.) (1987), Z dziejów pracy społecznej i oświatowej. Warszawa: TWWP
 315. Ratajczak Z. (1974), Psychologia inżynieryjna. Katowice: UŚ
 316. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 317. Ratajczak Z., Bańka A., Turska E. (2006), Współczesna psychologia pracy i organizacji: wybrane zagadnienia. Katowice: Wydawnictwo UŚ
 318. Sałata E. (1999), Funkcje założone a rzeczywiste młodych nauczycieli akademickich. Radom: PR

 319. Sałata E., Ośko S. (red.) (2007), Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom: ITeE – PIB

 320. Sałata E. (red.) (2001), Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej. Radom: ITeE – PIB

 321. Sajkiewicz A. (2008), Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się . Warszawa: "Difin"
 322. Sapia-Drewniak E. (1991), Polska oświata pozaszkolna w rejenci opolskiej w latach 1922-1939 . Opole: WSP
 323. Sapia-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (2001), Instytucjonalne formy edukacji dorosłych w Drugiej Rzeczypospolitej . Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytet Warszawski; Radom: ITeE - PIB
 324. Sapia-Drewniak E. (red.) (2002), Problemy edukacji i kultury dorosłych na Opolszczyźnie. Opole: Wydawnictwo OU
 325. Sapia-Drewniak E., Stopińska-Pająk A. (red.) (1997), Z tradycji polskiej teorii i praktyki andragogiczne . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 326. Saran J. (red.) (2000), Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian . Lublin: UMCS
 327. Saran J. (red.) (2009), Edukacja ustawiczna w dobie współczesnych przemian . Lublin: WSEiI
 328. Sarapata A. (1974), Socjologia prac: poradnik zawodowy . Bydgoszcz: TNOiK
 329. Schulz D.P., Sydney Ellen S. (2006), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 330. Serkowska-Mąka J. (2004), Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 331. Siarkiewicz E., Wojtasik B. (red.) (2008), Być doradcą! Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa
 332. Siemieniecki B. (1999), Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych . Wydanie 6. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 333. Siemieński M. (1947), Oświatowe i społeczne funkcje kształcenia dorosłych w Polsce współczesnej . Warszawa: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne. Komisja Oświaty i Kultury Dorosłych
 334. Siemieński M. (red.) (1964), Z badań nad kształceniem dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 335. Silberman M. (2005), Metody aktywizujące w szkoleniach . Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 336. Siwiński W. (1993), Andragogika kultury fizycznej i turystyki . Wydanie 2 zmienione. Poznań: AWF
 337. Skrzypczak J. (red.) (1993), Wybrane zagadnienia z oświaty dorosłych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 338. Skwarek J. (2006), Kształcenie dorosłych w świetle wymagań współczesnego życia . Zamość: WSZiA
 339. Sobański J. (1996), Pozaszkolna oświata rolnicza: studium historyczne. Poznań: Wydawnictwo AR
 340. Solak A. (2004), Wychowanie chrześcijańskie i praca ludzka: studium współzależności . Warszawa: UKSW
 341. Solarczyk Ambrozik E. (1992), System oświatowy dorosłych a postawy robotników wobec kształcenia . Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
 342. Solarczyk H. (2001), Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym. Toruń: Wydawnictwo UMK
 343. Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań: Wydawnictwo UAM
 344. Solecki S., Grzesik A. (oprac.) (2005), Zawód, praca, kariera . Przemyśl-
  -Rzeszów: WSD
 345. Sopińska A. (2008), Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa: analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: SGH
 346. Sosnowski T. (1967), O kształceniu zawodowym w Polsce Ludowej . Warszawa: PZWS
 347. Sosnowski T. (1968), Oświata zawodowa dorosłych. Warszawa: PZWS
 348. Sosonowski T. (1971), Zasadnicze szkoły zawodowe przyzakładowe i   dokształcające. Zarys monograficzny . Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ ( Rozdział II Geneza zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży pracującej w Polsce, s. 61-99)
 349. Staszic S. (1985), Być narodowi użytecznym. Wybór i wstęp Bogdan Suchodolski. Warszawa: "Epoka"
 350. Stopińska-Pająk A. (1994), Andragogika w Drugiej Rzeczypospolitej: warunki rozwoju - problematyka - koncepcje . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 351. Stopińska-Pająk A. (red.) (2006), Edukacja dorosłych: doradca zawodowy, rynek pracy . Warszawa: WSP TWP
 352. Suchodolski B. (1968), Wychowanie dla przyszłości . Wydanie 3 zmienione. Warszawa: PWN
 353. Suchy S. (1980), Kształcenie ustawiczne: problemy, tendencje, propozycje. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ
 354. Suchy S. (1995), Jak zdobyć zawód i pracę? Kto może pomóc? Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Radom: ITeE - PIB
 355. Sutherland J., Canwell D. (2007 ) , Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi: najważniejsze teorie, pojęcia, postaci. Aneta Będkowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 356. Sutyła J. (1982), Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej . Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 357. Symela K. (red.) (2001), Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce: w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej. Radom: ITeE - PIB
 358. Szałkowski A. (red.) (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy. Kraków: Wydawnictwo UE
 359. Szczepaniak K. (red. prowadzący) (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi . Przekład Zofia Wiankowska-Ładyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 360. Szczygielska A. (2009), Kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy: wybrane zagadnienia w świetle studiów i badań empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo UE
 361. Sztanderska U., Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. (red.) (2008), Edukacja dla pracy: Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2007 UNDP . Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
 362. Sztumski J. (1981), Socjologia pracy w zarysie . Warszawa: IWZZ
 363. Szydlik-Leszczyńska A. (2008), Kwalifikacje absolwentów a wymagania rynku pracy: na przykładzie wybranych kierunków studiów technicznych . Kielce: Wydawnictwo UHP im. Jana Kochanowskiego
 364. Śmigielska M. (red. nauk) (2006), Edukacja zawodoznawcza i projakościowa w szkole: projekty w realizacji zadań Szkolnego Doradcy Zawodowego . Opole: UO; Wrocław: UW
 365. Teleguj K. (2007), Trendy zmian w strukturze zawodów i specjalności zanikających oraz przyszłościowych. Opole: Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
 366. Terlecki R. (1990), Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 367. Thorndike E.L. (1950), Uczenie się dorosłych . Warszawa: Naukowe Towarzystwo Pedagogiczne
 368. Tomaszewska-Kempka Z. (1992), Praca naukowa jako forma kształcenia ustawicznego: komunikat z badań . Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN
 369. Truchim S. (1967), Historia szkolnictwa i oświaty polskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1915 . T. 1, 1815-1862. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 370. Trzebuchowski P. (1971), Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego . Warszawa: "PAX"
 371. Trzebuchowski P. (1972), Praca jako znak człowieczeństwa . Warszawa: "PAX"
 372. Turos L. (1972), Wprowadzenie do andragogiki: zarys teorii oświaty i   wychowania dorosłych . Warszawa: PWN
 373. Turos L. (1974), Oświata dorosłych w krajach skandynawskich: wybrane problemy w ujęciu historycznym . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 374. Turos L. (1980), Andragogika: zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych . Wydanie 3 rozszerzone. Warszawa: PWN
 375. Turos L. (1983), Patrzeć szeroko i daleko.: dziedzictwo pedagogiczne Ignacego Solarza. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze
 376. Turos L. (1999), Andragogika ogólna . Wydanie 3 rozszerzone. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 377. Turos L. (2006), Andragogika pracy. Warszawa: Lucjan Turos
 378. Turos L. (2007), Andragogika autokreacji. Warszawa: Lucjan Turos
 379. Turos L. (2008), Andragogika reedukacji: przezwyciężanie ksenofobii i   kształtowanie kultury humanistycznej. Warszawa: Lucjan Turos
 380. Urbańczyk F. (1965), Dydaktyka dorosłych . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 381. Urbańczyk F. (1973), Problemy oświaty dorosłych . Warszawa: PZWS (Część I-II, Przyczyny rozwoju i historyczno-społeczny charakter oświaty dorosłych, s. 27-42)
 382. Uziemiło A.O. (pod red.) (1971), O wychowaniu dorosłych w Polsce. Warszawa: PZWS
 383. Vopel Klaus W. (2004), Warsztaty - skuteczna forma nauki: 80 porad dla moderatorów . Kielce: "Jedność"
 384. Wachowiak P., Dąbrowski M., Majewski B., (2007), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 385. Walczak M. (1993), Szkolnictwo zawodowe w Polsce w okresie okupacji hitlerowskiej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 386. Wesołowska E.A. (1983), Oświata i treści kształcenia dorosłych w wybranych krajach . Warszawa: IPSMOiW
 387. Wesołowska E.A. (red.) (1983), Organizacja i treści kształcenia dorosłych w   wybranych krajach. Warszawa: MOiN
 388. Wesołowska E.A. (1988), Oświata dorosłych we Francji . Warszawa: IPS MEN ( 2. Oświata dorosłych we Francji - Tradycje kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych, s. 7-11)
 389. Wesołowska E.A. (red.) (1994), Akademickie programy kształcenia andragogicznego : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 1994 r.: Kształcenie andragogiczne w uczelniach wyższych . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 390. Wesołowska E.A. (red.) (1994), Edukacja dorosłych w dobie przemian . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 391. Wesołowska E.A. (red.) (1996), Nauczyciele edukacji dorosłych : materiały z III Ogólnopolskiej i Międzynarodowej Konferencji Andragogicznej w Toruniu w dniach 7-9 maja 1995 r. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji dorosłych . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 392. Wesołowska E.A. (red.) (2001), Kobiety a edukacja dorosłych : materiały VIII Toruńskiej Konferencji Andragogicznej. Radom: ITeE - PIB
 393. Wiatrowski Z. (1985), Pedagogika pracy w zarysie . Warszawa: PWN
 394. Wiatrowski Z. (1994), Podstawy pedagogiki pracy . Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP
 395. Wiatrowski Z. (2002), Powodzenia i niepowodzenia zawodowe . Olecko: WM
 396. Wiatrowski Z. (2004): Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej . Włocławek: WSHE
 397. Wiatrowski Z. (2005), Podstawy pedagogiki pracy . Wydanie poprawione. Bydgoszcz: AB
 398. Wiatrowski Z. (2006), Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej . Włocławek: Lega
 399. Wieczorek G. (2003), Rozwój i przemiany zawodoznawstwa, orientacji i poradnictwa zawodowego w Polsce w latach 1945-1999 . Częstochowa: WSP
 400. Wieczorek T. (1980), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół rolniczych. Warszawa: WSiP
 401. Winiarz A. (2002), Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807-1831). Lublin: UMCS
 402. Wojciechowski K. (1954), Oświata ludowa w Królestwie Polskim i Galicji. Warszawa: "Czytelnik"
 403. Wojciechowski K. (red.) (1958), Zagadnienia oświaty dorosłych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 404. Wojciechowski K. (red.) (1962), Pedagogika dorosłych. Warszawa: PZWS
 405. Wojciechowski K. (1964), Oświata dorosłych w XX-leciu Polski Ludowej . Warszawa: PZWS
 406. Wojciechowski K. (1966), Wychowanie dorosłych: zagadnienia andragogiki . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 407. Wojciechowski K. (1975), Bibliografia oświaty dorosłych w wyborze. Warszawa: WP
 408. Wojciechowski K. (red. nauk.) (1984), Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce . Warszawa: WSiP
 409. Wolter E. (1997), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół rolniczych w Drugiej Rzeczypospolitej . Poznań: Wydawnictwo ERUDITUS s.c.
 410. Wołk Z. (red.) (1999), Edukacja pozaszkolna a integracja europejska. Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Nauk
 411. Wołk Z. (red. nauk.) (2000), Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy. Zielona Góra: WSP
 412. Wołoszyn J. (2002), Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. Warszawa: SGGW
 413. Wroczyński R. (1973), Edukacja permanentna: problemy, perspektywy. Warszawa: PWN
 414. Wroczyński R. (1974), Pedagogika społeczna . Warszawa: PWN
 415. Wroczyński R. (1980), Dzieje oświaty polskiej 1795-1945 . T. 2. Wydawnictwo Naukowe "Żak", Warszawa 1996. Warszawa: PWN (Pkt. V. Szkolnictwo i oświata polska w zaborze rosyjskim po upadku powstania listopadowego - Szkolnictwo zawodowe s. 104-107; XIII. Pedagogika i szkolnictwo Drugiej Rzeczypospolitej - Oświata dorosłych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej, s. 265-268)
 416. Wroczyński R., Kowalczyk J. (1981), Kierunki rozwoju kształcenia ustawicznego i oświaty dorosłych: synteza działu VI, wersja skrócona. Warszawa: IBE
 417. Wujek T. (red.) (1994), Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych . Radom-Warszawa: Międzyresortowe Centrum Naukowe Eksploatacji Majątku Trwałego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich (Część II - Rozwój oświaty dorosłych - Tadeusz Pilch - Wychowawcze treści w programach i praktyce uniwersytetów ludowych, s. 127-143)
 418. Wujek T. (1989), Oświata dorosłych: stan i kierunki przebudowy . Warszawa: PWN
 419. Wujek T. (red.) (1992), Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 420. Wujek T. (red.) (1996), Wprowadzenie do andragogiki. Warszawa: PWN
 421. Wydech Cz. (1964), Z dziejów tajnej oświaty w latach okupacji 1939-
  -1944
  . Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 422. Wyrzykowska B., Karbowiak K. (2009), Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: SGGW
 423. Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi . Poznań: WSB
 424. Zbierzchowska A. (red.) (2002), Kształcenie ustawiczne w warunkach globalizacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego . Warszawa: SGH
 425. Żarnoch W. (red.) (1963), Zagadnienia metodyki i organizacji szkolenia zawodowego . Warszawa: PWSZ
 426. Żarnowska A. (red.) (1986), Wokół tradycji kultury robotniczej w Polsce. Warszawa: PIW
 427. Żmichrowska M.J. (1992), Towarzystwo Szkoły Ludowej (1891-1939) , Olsztyn: WSP
 428. Żukowska A.M. (2003), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli rysunku na potrzeby szkół ogólnokształcących II Rzeczypospolitej. Lublin: UMCS
 429. Żukowski P. (2007), Podstawy naukowej organizacji pracy wytwórczej . Rzeszów: Wydawnictwo AWR Atrium
 430. Żytko M. (red.) (1962), Praca oświatowa z dorosłymi. Wydanie 2 poprawione i uzupełnione. Warszawa: PZWS (Ryszard Wroczyński
  - Z dziejów pracy oświatowej z dorosłymi na ziemiach polskich, s. 29-60)
« góra strony