Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Pachociński R. (1998), A ndragogika w wymiarze międzynarodowym: podręcznik dla studentów pedagogik i . Warszawa: IBE
 2. Pachociński R. (2006), Oświata i praca w erze globalizacji. Warszawa: IBE
 3. Pactwa B., Rojek-Adamek P., (red.) (2006), Edukacja całożyciowa: kompetencje cywilizacyjne a regionalny rynek pracy. Gliwice: Śląskie Wydawnictwo Naukowe WSZiNS
 4. Paruzel E. (1993), Rola pomorskich nauczycieli szkół powszechnych w kształceniu dorosłych i młodocianych (1920 -1939) . Toruń: "Commer"
 5. Pęcherski M., Świątek M. (1972), Organizacja oświaty w Polsce w latach 1917-1969. Podstawowe akty prawne . Warszawa: PWN
 6. Pietrasiński Z. (1960), Sztuka uczenia si ę. Warszawa: "Wiedza Powszechna "
 7. Pietrasiński Z. (1974), Podstawy psychologii pracy. Warszawa: WSiP
 8. Pietrulewicz B. (red.) (1997), Całożyciowa edukacja zawodowa: problemy teorii i praktyki . Zielona Góra: CZE
 9. Pietrulewicz B. (red.) (1998), Problemy rozwoju zawodowego pracowników . Zielona Góra: CZE
 10. Pietrulewicz B. (red.) (2005), Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników . Zielona Góra: UZ
 11. Piwowarski R. (red.) (1998), Oświata dorosłych: nowe uwarunkowania i wyzwania. Warszawa: IBE
 12. Pocztowski A. (red.) (2001), Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania . Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University
 13. Pocztowski A. (red. nauk.) (2005), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej . Kraków: Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych
 14. Pocztowski A., (red.), (2007), W kierunku jakości kapitału ludzkiego. Warszawa: IPiSS
 15. Podgórny M. (red.) (2005), Człowiek na edukacyjnej fali: współczesne konteksty edukacji dorosłych . Kraków: "Impuls"
 16. Podoski K. (1975), Koszty i efekty kształcenia ustawicznego. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników
 17. Polak H. (1978), Szkolnictwo i oświata polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939 . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich (Rozdział IV
  - Polskie szkolnictwo prywatne - Szkolnictwo zawodowe, s. 165-173, Rozdział V - Polska oświata pozaszkolna, s. 179-194)
 18. Polaszek F. (1974), Podręcznik w szkole zawodowej . Warszawa: WSiP
 19. Poplucz I. (1978), Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy . Katowice: UŚ
 20. Postman N. (2004), Technopol. Triumf techniki nad kulturą . Warszawa: "Muza"
 21. Potoczny J. (1988), Rozwój elementarnej oświaty dorosłych w Galicji doby autonomicznej 1867-1918. Rzeszów: WSP
 22. Potoczny J. (1993), Od alfabetyzacji do popularyzacji wiedzy: ruch oświaty dorosłych w Galicji (1867-1918) . Rzeszów: WSP
 23. Poznański K. (2001), Oświata i szkolnictwo w Królestwie Polskim 1831-1869. Lata zmagań i nadziei. T. 2, Szkoły rzemieślniczo-niedzielne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 24. Półturzycki J. (1970), Szkolnictwo dla pracujących. Potrzeby i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Związkowe CRZZ
 25. Półturzycki J. (1980), Aktualne tendencyjne rozwojowe kształcenia ustawicznego . Warszawa: CINTE
 26. Półturzycki J. (1981), Tendencje rozwojowe kształcenia ustawicznego. Warszawa: PWN
 27. Półturzycki J. (1989), Oświata dorosłych w Polsce: stan i kierunki przebudowy. Warszawa: PWN
 28. Półturzycki J. (1991), Dydaktyka dorosłych . Warszawa: WSiP
 29. Półturzycki J. (1994), Akademicka edukacja dorosłych . Warszawa: Wydawnictwo UW
 30. Półturzycki J. (1998), Edukacja dorosłych za granicą . Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
 31. Półturzycki J. (2001), Edukacja dorosłych za granicą . Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałek
 32. Półturzycki J. (red.) (2005), Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytet Warszawski; Radom: ITeE - PIB (Krystyna Pleskot - Makulska - Powstanie i rozwój systemu edukacji dorosłych w Stanach Zjednoczonych, s. 11-32, Krystyna Pleskot-Makulska - Narodziny nowoczesnego podejścia do oświaty dorosłych, s. 33-48, Krystyna Pleskot-
  -Makulska "Chautuqua" - początki rozwoju oświaty dorosłych w Ameryce, s. 49-60, Józef Półturzycki - Uniwersytety ludowe w Stanach Zjednoczonych, s. 61-63)
 33. Półturzycki J. (2009), Edukacja w Szwecji. Radom: Wydaw. Nauk. ITeE - PIB
 34. Półturzycki J., Wesołowska E.A. (red.) (1994), Człowiek w społeczeństwie: edukacja ustawiczna i oświata dorosłych w okresie transformacji: zeszyt monotematyczny. Warszawa: TWWP
 35. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (2007), Narodowa Strategia Spójności. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 36. Prokopiuk W. (1989), Edukacja ustawiczna a rola nauczyciela. Białystok: Dział Wydawniczy Filii UW
 37. Przecławska A. (1980), Rola środków masowego przekazu w kształceniu ustawicznym. Warszawa: IPB - Ministerstwa Oświaty i Wychowania
 38. Przybylska E. (1999), System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec . Radom: ITeE - PIB
 39. Przybylska E. (red.) (2000), Edukacja w wybranych krajach Europy. Radom: ITeE - PIB
 40. Przybylska E. (red.) (2006), Kształcenie specjalistów w edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym. Toruń: UMK
 41. Przybylska E., Jaskot K. (1996), Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna: nowe tendencje w andragogice : materiały z konferencji. 7-9 listopada 1995, Szczecin: Wydawnictwo Archiwum Państwowego
 42. Przybylska E. (red.) (2002), Perspektywy i tendencje edukacji dorosłych. Warszawa; Bonn: Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych (IIZ/DVV) ; Radom: ITeE
 43. Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E. (1995), Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych . Koszalin: Miscellanea
« góra strony