Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Maciaszek M., Wołczyk J., Wroczyński R. (red.) (1975), Szkoła i edukacja permanentna - Bogusław Leśniodorski - Rola towarzystw naukowych w upowszechnianiu wiedzy , s. 58-74. Warszawa: PWN
 2. Madajczyk Cz. (red.) (1974), Problemy oświaty podziemnej w okresie okupacji . Toruń: Polskie Towarzystwo Historyczne
 3. Malewski M. (1990), Andragogika w perspektywie metodologicznej Wrocław: Wydawnictwo UWr
 4. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław: Wydawnictwo UWr
 5. Marczuk M. (red.) (1978), Kompensacyjne funkcje kształcenia ustawicznego w mieście: ekspertyzy w ramach programu węzłowego. Lublin: UMCS
 6. Marczuk M. (red.) (1994), Problemy i dylematy andragogiki. Lublin: UMCS
 7. Massalski A. (1975), Szkolnictwo na kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945 . Warszawa-Kraków: PWN (Rozdział VI - Szkolnictwo zawodowe, s. 69-77)
 8. Matlakiewicz A. (2003), Edukacja dorosłych w Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 9. Matlakiewicz A. (2007), Edukacja ustawiczna w ujęciu brytyjskim. Radom: ITeE - PIB
 10. Matysiak A. (2003), Kształcenie ustawiczne w Polsce: korzyści i bariery rozwoju . Gdańsk: PFSL
 11. Mauersberg S. (1972), Wybrane zagadnienia z dziejów oświaty dorosłych. Warszawa: Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych
 12. Mauersberg S. (1981), Z dziejów oświaty dorosłych . Wydanie 2 uzupełnione. Warszawa: ZGTWP
 13. Maziarz Cz. (1969), Pozaszkolna oświata rolnicza. Zarys teorii i praktyk i. Warszawa: PZWS
 14. Maziarz Cz., Nowak J., Wojciechowski K. (1984), Z dziejów oświaty dorosłych w Polsce . Warszawa: WSiP
 15. Melezinek A. (2004), Pedagogika inżynierska. Metodologia nauczania techniki.i> tł. H. Papierniok. Gliwice: Wydawnictwo PŚ
 16. Memorandum w sprawie kształcenia ustawicznego . (2000), UE Lizbona
 17. Miąso J. (1960), Uniwersytet dla wszystkich , Warszawa: PZWS
 18. Miąso J. (1988), Szkoły zawodowe w Polsce w latach 1918-1939. Ich rozwój, organizacja i funkcje społeczne. Wrocław-Warszawa-Kraków- -Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN
 19. Miąso J. (1997), Wybrane prace z historii wychowania XIX-XX w . Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak"
 20. Miąso J. (1966), Szkolnictwo zawodowe w Królestwie Polskim w latach 1815-1915 . Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 21. Michalski S. (red.) (1982), Dzieje szkolnictwa i oświaty na wsi polskiej . T. 1 do 1918 r. Warszawa: LSW
 22. Moczydłowska J. (2008), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników . Warszawa: "Difin"
 23. Molenda J. (1976), Szkolnictwo w rejencji katowickiej w latach okupacji hitlerowskiej. Katowice: Śląski Instytut Naukowy (Rozdział I - Struktura organizacyjna na terenie rejencji katowickiej - 2. Szkolnictwo zawodowe, s. 30-42)
 24. Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa: koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju . Warszawa: "Difin"
« góra strony