Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychA    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Ł    M    N    O    P    R    S-Ś    T    U    V-W    Z-Ż    1. Kabaj M. (red.) (1979), Metody wartościowania pracy. Warszawa: PWE
 2. Kabziński K. (1985), Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880-1939) , Wrocław-Warszawa-Kraków--Gdańsk-Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
 3. Kaczor S. (1993), Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian . Radom - PIB
 4. Kaczor S., Gieseke W., Hohn W. (red.) (1997), Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i w Niemczech . Radom: ITeE - PIB
 5. Kaczor S., Kowalska D., Wiedelak (red. nauk.) (2008), Szkoły wyższe
  - ważny etap uczenia się przez całe życie: teoria i praktyka.
  Opole: WSZiA
 6. Kaczor S., Wiatrowski Z. (red.) (1978), Kształcenie zawodowe w służbie gospodarki i kultury narodowej . Warszawa: WSP
 7. Kalinowski M. (2005), Praca . Lublin: KUL
 8. Karaś S. (oprac.) (1985), Szkolnictwo zawodowe i oświata dorosłych w 40 [czterdziesto]-leciu PRL . Warszawa: ZG ZZDZ
 9. Karaś S. (red.) , (1986), Oświata dorosłych w programach polskiego ruchu robotniczego w latach 1882-1992 . Warszawa: PWN
 10. Karaś S. (1994), Sztuka samokształcenia . Warszawa: WSP, TWP; Poznań: "Sorus"
 11. Karaś S. (1995), Dydaktyka oświaty pozaszkolnej . Radom: ITeE - PIB
 12. Karaś S. (1995), Zarys dziejów Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Warszawa: ZG TWP
 13. Kardas J.S. (red. nauk.) (2007), Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim: wybrane determinanty . Siedlce: Wydawnictwo AP
 14. Kargul J. (2005), Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej . Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Nauk Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP
 15. Kargul J. (red.) (1994), Problemy pedagogiki społecznej i andragogiki. Wrocław: Wydawnictwo UWr
 16. Kargul J. (red. nauk.) (2002), Dyskursy młodych andragogów . Zielona Góra: UZ
 17. Kargulowa A. (1996), Przeciw bezradności: nurty - opcje - kontrowersje w poradnictwie i poradoznawstwie . Wrocław: Wydawnictwo UWr
 18. Karney J.E. (1988), Człowiek w środowisku pracy: wybrane zagadnienia. Warszawa: IWZZ
 19. Karney J.E. (2004), Podstawy psychologii i pedagogiki pracy. Pułtusk: WSH
 20. Karney J.E. (2007), Psychopedagogika pracy: wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 21. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny . Kraków: Oficyna Ekonomiczna
 22. Kędryna S. (1968), Oświata dorosłych w województwie katowickim po II wojnie światowej . Katowice: "Śląsk"
 23. Kędryna S. (red.) (1970), Dorobek oświaty dorosłych w województwie katowickim w latach 1945-1970 . Biuletyn metodyczny Związku Nauczycielstwa Polskiego. Materiały na sesję naukową 25-lecia oświaty dorosłych w Katowicach. Październik 1970 r. Katowice: Zarząd Okręgu ZNP
 24. Kędzierska B. (2007), Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym . Warszawa: IBE
 25. Kęsy M. (2008), Kompetencje zawodowe młodych: możliwości szkolnictwa zawodowego a potrzeby pracodawców . Kraków: Wydawnictwo UJ
 26. Klonowski R. (1980), Cele i treści samokształcenia w pracach TUR (1923- -1939) . Warszawa: [b.w.]
 27. Klonowski R. (1980), Towarzystwo Uniwersytetu Ludowego (1923-1939). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 28. Kmiecik Z. (1961), Postępowa myśl oświatowa w Królestwie Polskim w 1905-1914 (wybór materiałów ). Warszawa: PZWS
 29. Kmiecik Z. (1963), Ruch oświatowy na wsi. Królestwo Polskie 1905-1914 . Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza
 30. Kmieć S. (red.) (2002), Podstawy kształcenia zawodowego w nowym systemie edukacji. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza PR
 31. Komosa A. (2007), Kultura zawodu. Warszawa : " Ekonomik"
 32. Konieczna-Woźniak R. (2001), Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce: profilaktyczne aspekty edukacji seniorów . Poznań: "Eruditus"
 33. Koptas G. (1990), Edukacja ustawiczna - koncepcje i rozwój: Komunikat z badań . Warszawa-Łódź: PWN
 34. Korczyński S. (2004), Człowiek w środowisku pracy . Opole: OCK
 35. Kostkiewicz J. ( red.) (2004), Aksjologia edukacji dorosłych. Lublin: Wydawnictwo KUL
 36. Kowalczyk R. (1989), Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy . Warszawa: WSiP
 37. Kowalska I. (2009), Rola funduszy strukturalnych w rozwoju kształcenia ustawicznego w Polsce . Warszawa: PTE
 38. Kowtun J. (1975), Wybrane problemy wychowania dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników
 39. Kozera A. (2005), Oświata i doradztwo zawodowe w województwie kieleckim . Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
 40. Koziej S. (1997), Selekcja szkolna w szkolnictwie zawodowym. Kielce: WSP
 41. Kozubska A., Zduniak A. (red. nauk.) (2006), Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej . Poznań: Wydawnictwo WSB
 42. Kożusznik B. (red.) (2005), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji . Katowice: Wydawnictwo UŚ
 43. Krasuski J. (1975), Szkolnictwo i oświata w Polsce w latach 1939-1945. Kielce: WSP (Rozdział V - Tajne kształcenie nauczycieli i oświata dorosłych, s. 51-61)
 44. Krawcewicz S. (1976), Kształcenie ustawiczne nauczycieli. Warszawa: "Nasza Księgarnia"
 45. Krawczyk J. (1995), Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-
  -1918.
  Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
 46. Kruszewski Z.P., Półturzycki J., Wesołowska E.A., (red.) (2003): Kształcenie ustawiczne - idee i doświadczenia . Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum
 47. Kształcenie ustawiczne w Polsce . (2003), Niebieska Księga Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej . Warszawa
 48. Kucha R., Fuchs H. (red.) (1992), Koncepcje kształcenia i rozwój szkolnictwa zawodowego w XIX i XX wieku: wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS
 49. Kulpa J. (1975), Podstawy kształcenia ustawicznego. Warszawa-Kraków: PWN
 50. Kupisiewicz Cz. (1973), Podstawy dydaktyki ogólnej . Warszawa: PWN
 51. Kustra Cz. (2005), Działalność edukacyjna Towarzystwa "Powściągliwość i praca" w latach 1898-1949 . Olsztyn: WSiE TWP (Rozdział 3 - Szkoły i warsztaty prowadzone przez Towarzystwo, 3.3 Szkoły zawodowe i warsztaty rzemieślnicze, s. 77-87)
 52. Kwiatkiewicz A. (2006), Ustawiczne kształcenie zawodowe w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: SGH
 53. Kwiatkowski S.M. (red.) (1994), Kształcenie zawodowe w warunkach gospodarki rynkowej . Warszawa: IBE
 54. Kwiatkowski S.M. (red.) (2000), Kształcenie zawodowe. Rynek pracy. Pracodawcy . Warszawa: IBE
 55. Kwiatkowski S.M. (2000), Zmiany strukturalne w kształceniu zawodowym w latach 1990-2000 . Warszawa: IBE
 56. Kwiatkowski S.M. (red.) (2004), Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy . Warszawa: IBE
 57. Kwiatkowski S.M. (red. nauk.) (2007), Przedsiębiorstwo w rozwoju zawodowym pracowników . Warszawa: IBE
 58. Kwiatkowski S.M., Bogaj A., Baraniak B. (2008), Pedagogika pracy. Warszawa: Wydawnictwo AiP
 59. Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006), Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego . Warszawa: OHP
 60. Kwiatkowski S.M., Sirojć Z. (red.) (2006), Młodzież na rynku pracy od badań do praktyki . Warszawa: OHP
 61. Kwiatkowski S.M., Symela K., (red.) (2001), Standardy kwalifikacji zawodowych: teoria, metodologia, projekty. Warszawa: IBE
 62. Kwiatkowski S.M., Woźniak I. (red.) (2003), Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych: projektowanie i stosowanie. Warszawa: MGPiPS; Radom: ITeE - PIB
 63. Kwiatkowski S., Żurek M., (red.), (2008), Badanie wpływu nowych systemów informowania i doradztwa zawodowego w szkołach wyższych na aktywność studentów i absolwentów na rynku pracy. Warszawa: IBE, WSP
 64. Kwieciński Z. (2002), Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń: Wydawnictwo UMK
 65. Kwieciński Z. (2002), Wykluczanie . Toruń: Wydawnictwo UMK
« góra strony