Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychInstytucje naukowe, stowarzyszenia

International Society for Engineering Education (IGIP) - (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Inżynierskiej) http://www.igip.org IGIP został powołany w 1972 roku przez Adolfa Melezinka na Uniwersytecie w Klagenfurcie (Austria) jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Pedagogiki Inżynierskiej. W tym samym roku odbyło się pierwsze Między-narodowe Sympozjum Pedagogiki Inżynieryjnej i od tamtej pory odbywają się one corocznie. Stowarzyszenie skupia członków z 72 krajów i jest po-wiązane między innymi z UNESCO. IGIP szczególną uwagę zwraca na jakość kształcenia, która jest determinowana przez wiedzę nauczycieli i ich umiejętności pedagogiczne. Prezesem IGIP jest dr Norbert Kraker (Baden, Austria), sekretarzem generalnym dr Eleonore Lickl (Wiedeń, Austria) a koordynatorem grupy roboczej – dr Bernd Luebben oraz dr Traugott Schelcker. Stowarzyszenie posiada również radę naukową, która działa jako organ doradczy IGIP i wspiera promowanie celów stowarzyszenia na świecie. Członkowie rady naukowej podejmują działania doradcze dotyczące planowania i organizacji sympozjów, spotkań regionalnych, szkół letnich oraz projektów specjalnych, planowania dalszego rozwoju IGIP (współpraca międzynarodowa) oraz promowania nagród i wyróżnień z zakresu nauk ścisłych, inżynierii lub pedagogiki inżynierskiej. IGIP wspiera naukowe metody kształcenia w dyscyplinach technicznych, w szczególności w odniesieniu do ich metodyki i pedagogiki. W szerszym znaczeniu termin ten oznacza kształcenie wszystkich osób aktywnych w dziedzinie technicznej, od osób wykwalifikowanych po inżynierów ze stopniem naukowym. Koordynuje i wspiera międzynarodowe próby promowania kształcenia inżynierów, jak również rozwój odpowiednich inicjatyw własnych. Cele realizowane przez IGIP:

  • doskonalenie metod nauczania w zakresie przedmiotów technicznych,
  • rozwijanie praktycznych programów nauczania, które odpowiadają po-trzebom studentów i pracodawców,
  • zachęcanie do korzystania z mediów w nauczaniu techniczne,
  • integracja języków i nauk humanistycznych w kształceniu inżynierów,
  • wspieranie szkoleń w zakresie zarządzania dla inżynierów,
  • promowanie świadomości ekologicznej,
  • wspieranie rozwoju kształcenia inżynierów w krajach rozwijających się.

Stowarzyszenie udostępnia swoim członkom subskrypcję międzynarodowych czasopism: The Journal of Engineering Education (red. Jack Loh-mann) oraz The European Journal of Engineering Education (red. Erik de Graaff). W ramach realizacji swoich zadań IGIP publikuje REPORT – Offi-cail Journal of IGIP.

European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB), EVBB – European Association of Institutes for Vocational Training (Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Kształcenia Zawo-dowego) www.evbb.de EVBB jest europejską organizacją parasolo-wą z siedzibą w Niemczech, której członkowie to organizacje krajo-we, stowarzyszenia, instytuty i instytucje edukacyjne działające na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. W wielu krajach członkowie EVBB są aktywnie zaangażowani w rozwój modułowych programów szkoleń zawodowych, jak również w identyfikację i transfer najlepszych praktyk edukacyjnych. Celem głównym Stowa-rzyszenia jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w krajach europejskich oraz intensyfikacja prac nad edukacją w wymiarze eu-ropejskim, a w szczególności:

  • wzmocnione konkurencyjności instytucji edukacyjnych i kwalifikacji pracowników,
  • kontynuacja projektów transgranicznych,
  • wymiana informacji i zwiększenie efektywności kształcenia i szkolenia skierowane do sektora edukacji i rynku pracy.

Członkostwo i udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych w znaczny sposób przyczyniają się do podniesienia jakości VET w krajach członkowskich EVBB i Europie. Organizacje członkowskie realizując cele statutowe EVBB zajmują stanowiska w kwestii podstawowych zagadnień kształcenia zawodowego i wspierają rozwój europejskiego punktu widzenia, prezentują politykę wspólnych interesów, promują współpracę między instytucjami członkow-skimi, jak również współpracę między Organizacjami Kształcenia Zawo-dowego w Europie rozwijając kryteria oceny jakości dla kształcenia zawo-dowego: Quality Criteria for Vocational Training of The European Associa-tion of Institutes for Vocational Training. Do kluczowych działań EVBB należy bowiem zapewnianie jakości w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego; integracja młodzieży w społeczeństwie; działania na rzecz zwalczania bezrobocia długoterminowego; działania na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodych ludzi; europejska współpraca i projekty.

Uniwersytet Bremy: problematyką edukacji zawodowej zajmuje się Instytut Badań Oświatowych i Edukacji Dorosłych w ramach Wydziału Nauk o Wychowaniu i Kształceniu. Instytut prowadzi kształcenie andragogów w ramach studiów dyplomowych, podyplomowych i dokształcających, w co jest zaangażowanych 10 profesorów i 3 asystentów. Jest to aktualnie największy uniwersytecki ośrodek andragogiczny w Niemczech. Do realizacji projektów badawczych pozyskiwani są dodatkowi pracownicy, opła-cani z innych środków niż uniwersyteckie. Głównym zadaniem Instytutu jest analizowanie dynamiki przemian społecznych w ramach edukacji dorosłych (zawodowej) oraz przekaz tej wiedzy w procesie wymiany między naukowcami, praktykami i studentami poprzez prowadzenie badań empirycznych, ewaluację nauczania, dydaktykę, transfer, doradztwo i współpracę. Współpraca z zewnętrznymi partnerami (np. DIE, DGWF, Krajowy Instytut Kwalifikacji Północnej Nadrenii-Westfalii) dotyczy sporządzania raportów dla podmiotów polityczno-oświatowych, organizowania konfer-encji i szkoleń, doradztwa i ewaluacji rad, instytucji, związków, projektów edukacji dorosłych. Instytut wydaje serię „Bremeńskie teksty badań oświa-towych i edukacji dorosłych” (Bremer Texte zur Erwachsenen-Bildungsforschung, Universitätsverlag) Adres internetowy: www.weiterbildung.uni-bremen.de [dostęp: 14.04.2009]

Uniwersytet Helmuta Schmidta w Hamburgu: w skład Wydziału Nauk Ekonomicznych i Społecznych wchodzą: Katedra Pedagogiki Zawodu i Zakładu Pracy, którą kieruje prof. dr hab. Karin Büchter oraz Katedra Pe-dagogiki Zawodu i Pracy, którą kieruje prof. dr hab. Peter Dehnbost; wspólnym przedsięwzięciem obu katedr jest prowadzenie kolokwium ba-dawczego dla doktorantów i habilitantów w następujących obszarach tema-tycznych: rozwój kompetencji i zakładowa praca oświatowa, koncepcje i formy uczenia się w toku pracy, koncepcje nieformalnego uczenia się, ja-kościowe badania oświatowe, zawodowa edukacja dalsza, historia badań oświatowych, analizy programów; katedra prof. dr hab. Karin Büchter współuczestniczy w wydawaniu elektronicznego czasopisma bwp@. Adres internetowy: www.hsu-hh.de/WWEB [dostęp: 14.04.2009]

Uniwersytet Kaiserslautern: edukacją dorosłych (w tym zawodową) zajmu-je się zespół 12 pracowników naukowych Centrum Edukacji na Odległość i Akademickiej Edukacji Dorosłych pod kierunkiem prof. dr. hab. Rolfa Ar-nolda. Realizowane są tam zadania praktyczne (kształcenie w trybie stacjo-narnym i na odległość specjalistów zawodowej i ogólnokształcącej edukacji dorosłych) oraz badawcze, które aktualnie dotyczą: kultur uczenia się, zmian systemowych w edukacji zawodowej, e-Learningu, samokształcenia. Zespół wydaje liczne publikacje, m.in. serię „Podstawy edukacji zawodo-wej i dorosłych” pod red. R. Arnolda (Grundlagen der Berufs- und Erwach-senenbildung, Schneider Verlag: Hohengehren). Adres internetowy: www.zfuw.uni-kl.de [dostęp: 14.04.2009]

Uniwersytet w Konstancji: Katedrą Pedagogiki Gospodarczej na Wydziale Nauk Ekonomicznych kieruje prof. dr hab. Thomas Deißinger, do jego ze-społu należy pięciu etatowych pracowników naukowych; katedra prowadzi kierunek studiów: pedagogika gospodarcza; priorytety badawcze: histo-ryczna i porównawcza pedagogika pracy, zagadnienia instytucjonalnego i dydaktycznego planowania procesów kształcenia zawodowego; udział w projektach badawczych, np.: „Wzmocnienie kwalifikacji zawodowych w ramach ofensywy przyszłości Badenii-Wirtenbergii – szanse dla młodej generacji”, „Firmy symulacyjne przy Kupieckim Kolegium Zawodowym”. Adres internetowy: wiwi.uni-konstanz.de/wipaed [dostęp: 14.04.2009]

Federalny Instytut Edukacji Zawodowej (Bundesinstitut für Berufsbil-dung – BIBB): założony w 1970 r.; finansowany ze środków federacji, za-trudnia ok. 380 pracowników, podlega Federalnemu Ministerstwu Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Realizuje następujące funkcje: identyfikuje perspektywiczne zadania zawodowego kształcenia i doskonalenia, proponu-je rozwiązania (także prawne) dla kluczowych zagadnień edukacji zawo-dowej, wspiera innowacje w zakresie edukacji zawodowej, weryfikuje ofer-tę instytucji kształcenia na odległość i wydaje zezwolenia na działalność w tym zakresie. Aktualnie badania naukowe dotyczą następujących zagad-nień: 1) cele, uwarunkowania i organizacja edukacji zawodowej, 2) wcze-sne rozpoznawanie potrzeb w zakresie kwalifikacji i kompetencji zawodo-wych, 3) postawy wobec edukacji zawodowej, przebieg i rozwój kariery zawodowej, 4) zawodowy rozwój kompetencji w uczącym się społeczeń-stwie, 5) wspieranie zawodowego kwalifikowania, ewaluacja polityczno- -oświatowych programów w tym zakresie, 6) międzynarodowość edukacji zawodowej, 7) system informacji i dokumentacji wspierający transparencję i transfer wiedzy w dziedzinie zawodowej edukacji. Prowadzi ok. 20 portali informacyjnych i baz danych. Dla zawodowej edukacji dorosłych duże zna-czenie mają: iMOVE – wsparcie dla oferentów zawodowego dokształcania na międzynarodowych rynkach edukacyjnych, KIBB – system informacji i komunikacji dla ekspertów zawodowej edukacji dorosłych, ELDOC – przewodnik po e-kursach edukacji zawodowej, PT-IAW – dobór partne-rów do projektów badawczych, ÜBS – pozazakładowe ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego dla małych i średnich firm, wb-monitor – ok. 3000 oferentów dokształcania zawodowego odpowiada dwa razy do roku na pytania dotyczące aktualnych tematów, problemów i trendów na rynku edukacji dalszej. Wyniki badań ukazują się w tradycyjnych (książ-kowych) publikacjach w Internecie oraz czasopiśmie „BWP” (Edukacja Zawodowa w Nauce i Praktyce). Adres internetowy: www.bibb.de [dostęp: 14.04.2009]

Instytut Badania Rynku Pracy i Zawodów (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung – iab): instytut badawczy Federalnej Agencji Pracy w Norynberdze, założony w 1967 r. jako oddział Federalnego Urzędu Pracy; aktualnie samodzielna jednostka naukowo-badawcza; zatrudnia ponad 100 pracowników; priorytety badawcze: ogólnogospodarcze problemy rynku pracy: bezrobocie, globalizacja, starzejące się społeczeństwo; regionalne i międzynarodowe rynki pracy; polityka rynku pracy; zakłady pracy i zatrud-nienie; społeczne nierówności; metody badania rynku pracy; serie wydawni-cze: IAB – Biblioteka (IAB-Bibliothek), IAB – Dokumenty do Dyskusji (IAB-Discussion Paper), IAB – Raport z Badań (IAB-Forschungsbericht), IAB – Forum (IAB-Forum), IAB – Słownik (IAB-Glossar), IAB – Sprawoz-danie Roczne (IAB-Jahresbericht), IAB – Krótkie Raporty (IAB-Kurzbericht), IAB – Regionalne (IAB-regional), Czasopismo Badania Rynku Pracy (Zeit-schrift für ArbeitsmarktForschung – ZAF), serie Centrum Danych Badaw-czych (Forschungsdatenzentrums – FDZ). Adres internetowy: www.iab.de [dostęp: 14.04.2009]

Grupa Robocza Badania Zakładowej Edukacji Dalszej (Arbeitsgemein-schaft Betriebliche Weiterbildungsforschung – ABWF) w Berlinie, stowarzyszenie naukowców kierowane przez prof. dr. hab. Petera Meyer- -Dohma. Badania koncentrują się na rozwoju kompetencji zawodowych w zakładach pracy, dotyczą personelu i rozwoju organizacyjnego firm oraz uczenia się w toku pracy. W latach 1992–2000 realizacja projektu „Kwali-fikacje-Rozwój-Menedżment” (QUEM) na potrzeby nowych landów RFN; w latach 2001–2006 realizacja projektu „Kultura uczenia się i rozwój kom-petencji” na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań, którego celem jest zbudowanie wydajnych i permanentnych struktur uczenia się, wzmocnienie indywidualnych kompetencji zawodowych (Employability, Flexibility, Entrepreneurship, Equality), opracowanie kompleksowych stra-tegii zachowania kompetencji zawodowych bezrobotnych. Na projekt skła-da się ponad 100 przedsięwzięć badawczych i wdrożeniowych realizowa-nych w następujących dziedzinach:  badania podstawowe: dotyczą analizy takich pojęć, jak: kultura uczenia się, kompetencja, rozwój kompetencji, samoorganizacja;  uczenie się w toku pracy: rozwój kultury uczenia się i kompetencji, kreatywności i umiejętności innowacyjnych ludzi i organizacji poprzez uczenie się w miejscu pracy;  uczenie się w środowisku społecznym: wykorzystanie potencjału edu-kacyjnego, który powstaje poza zakładem pracy i instytucjami oświatowymi dla celów zakładu pracy;  uczenie się w i od instytucji zawodowej edukacji dalszej: profesjonalne wspieranie samokształcenia pracowników;  uczenie się w sieci i za pomocą multimediów: wykorzystanie techno-logii informatycznej dla celów edukacyjnych. Publikacje w serii QUEM: biuletyn, raport, wskazówki dla praktyki. Adres internetowy: www.abwf.de [dostęp: 14.04.2009]

Ośrodek Badawczy Zawodowych Centrów Dokształcania Bawarskiej Gospodarki (Forschungseinrichtung der beruflichen Fortbildungszentren der bayrischen Wirtschaft – bfz) z siedzibą w Monachium i Norynberdze oraz filiami w 180 miejscowościach Bawarii, zatrudnia ok. 60 naukowców. Pracuje nad koncepcjami i metodami zakładowego kształcenia i doskonalenia. Współpracuje z urzędem pracy, przedsiębior-stwami, ministerstwami i innymi partnerami w kraju i za granicą w dziedzi-nie modernizacji zawodowego kształcenia i doskonalenia. Główne formy działalności: badania, publikacje oraz usługi praktyczne: pośrednictwo w poszukiwaniu pracy i praktyk, udostępnianie tematycznych baz danych w Internecie, pomoc organizacyjna i pedagogiczna dla ośrodków szkole-niowych. W badaniach koncentruje się na: ekonomizacji i uelastycznianiu zakładowej edukacji dalszej, samokształceniu w miejscu pracy, moderniza-cji zawodowego kształcenia w systemie dualnym, rozwoju interaktywnych mediów dydaktycznych i badaniu ich pedagogicznej skuteczności, zawo-dowej integracji grup defaworyzowanych, rozwoju organizacyjnym ośrod-ków szkoleniowych, opracowywaniem i wdrażaniem europejskich koncep-cji kształcenia i doskonalenia zawodowego. Posiada kontakty i współdziała z większością krajów europejskich, głównie z partnerami we Włoszech, Grecji, Finlandii i Belgii. Publikuje w serii „Gospodarka i Edukacja Dalsza” (Wirtschaft und Weiterbildung) oraz „Wskazówki dla praktyki oświatowej” (Leitfaden für die Bildungspraxis) w wydawnictwie Bertelsmann. Adres internetowy: www.bildungsforschung.bfz.de [dostęp: 14.04.2009]

Instytut Badań Zakładowej Edukacji (Forschungsinstitut Betriebliche Bildung: f-bb) działa w ramach Ośrodka Badawczego Zawodowych Centrów Dokształcania Bawarskiej Gospodarki, zatrudnia 16 pracowników na-ukowych. Cel działalności: zapełnienie luki w badaniach stosowanych nad edukacją w zakładach pracy poprzez: analizę trendów zawodowej edukacji, realizację eksperymentów i projektów pilotażowych, opracowywanie kon-cepcji modernizacyjnych dla praktyki. Instytut świadczy usługi w zakresie prowadzenia badań podstawowych, opracowywania studiów przypadków, badań empirycznych, ewaluacji projektów i naukowej opieki nad nimi. Ak-tualnie realizuje następujące projekty: Organizatorzy edukacji w społeczeń-stwie wiedzy, FLIP: elastyczne i indywidualne formy uczenia się w rozwoju personalnym, Rozwój organizacyjny za pomocą nowych form produkcji, Uczący się region Nürnberg – Fürth-Erlangen. Adres internetowy: www.f-bb.de [dostęp: 14.04.2009]

Arbeit, Bildung, Forschung (ABF): www.abfev.de [dostęp: 10.03.2008]

Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Weiterbildungsforschung (ABWF): www.abwf.de [dostęp: 10.03.2008]

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB): www.bibb.de [dostęp: 10.03.2008]

Büro für analytische Sozialforschung (BaS): www.bas-hamburg.de [dostęp: 10.03.2008]

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): www.diw.de [dostęp: 10.03.2008]

Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb): www.f-bb.de [dostęp: 10.03.2008]

Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS): www.fibs-koeln.de [dostęp: 10.03.2008]

Forschungseinrichtung der beruflichen Fortbildungszentren der bayerischen Wirtschaft (bfz): www.bildungsfosrchung.bfz.de [dostęp: 10.03.2008]

Forschungsinstitut Beschäftigung, Arbeit, Qualifikation (BAQ): www.fbawg.hs-bremen.de [dostęp: 10.03.2008]

Heidelberger Institut für Beruf und Arbeit (HiBA): www.hiba.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln): www.iwkoeln.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB): www.iab.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (INBAS): www.inbas.com [dostęp: 10.03.2008]

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw): www.bildungsforschung.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut für kritische Sozialforschung und Bildungsarbeit (ArtSet): www.artset.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut für Qualifizierung und Lernmedien (IQM-Europe): www.iqm-europe.org [dostęp: 10.03.2008]

Institut für Wirtschaftsforschung (IFO): www.ifo.de [dostęp: 10.03.2008]

Institut zur Erforschung sozialer Chancen (iso): www.iso-koeln.de [dostęp: 10.03.2008]

Landesinstitut für Qualifizierung NRW (LfQ): www.lfq.nrw.de [dostęp: 10.03.2008]

Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM): www.lisum.brandenburg.de [dostęp: 10.03.2008]

Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs): www.sfs-dortmund.de [dostęp: 10.03.2008]

International Institute of the German Adult Education Association (DVV) – Niemiecki Związek Uniwersytetów Powszechnych jest specjalistyczną placówką kształcenia dorosłych z ponad 140 pracownikami na całym świecie. Jest organizacją pozarządową non-profit i członkiem EAEA. Współpracują z lokalnymi, narodowymi i regionalnymi partnerami i placówkami kształcenia dorosłych oraz stowarzyszeniami na całym świecie, z którymi współpracują od 1973r. nad programami krajowymi. Celem DVV jest: wspieranie tworzenia i rozwoju instytucji kształcenia ustawicznego w rozwijających się krajach i w krajach w okresie transformacji; ułatwianie wymiany informacji i wiedzy w Europie i na całym świecie; prowadzenie szkoleń, doradztwa i materiałów do nauki na temat światowych, międzykulturowych i europejskich spraw politycznych. Głównymi obszarami działalności DVV są: alfabetyzacja i szkolnictwo podstawowe; edukacja dorosłych i uczestnictwo; kształcenie specjalistów w dziedzinie edukacji dorosłych; nowe media i materiały; edukacja ekologiczna i rolnicza; redukcja ubóstwa i generacja przychodów; wstępna i ustawiczna edukacja zawodowa; edukacja zdrowotna i AIDS; migracja i integracja; edukacja dla kobiet i mężczyzn

« góra strony