Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychInstytucje naukowe, stowarzyszenia

El Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES),
Instytut Kształcenia I studiów Społecznych, fundacja naukowa o charakterze non-profit zajmująca się szeroko pojętą problematyką edukacji zawodowej. Powstała w roku 1986 z inicjatywy Powszechnego Związku Zawodowego (Unión General de Trabajadores) aby służyć jako narzędzie dla prac rozwojowych w dziedzinie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Obecnie posiada swoje placówki w całej Hiszpanii zajmujące się zarówno działalnością edu-kacyjną (kursy zawodowe) jak i naukową (projekty badawcze, opiniowanie planów nauczania przedmiotów zawodowych). Instytut wydaje wiele publi-kacji z zakresu kształcenia zawodowego i edukacji technicznej. http://www.ifes.es (ang. i hiszp.)

Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL),
Narodowy Instytut kwalifikacji utworzony na mocy dekretu królewskiego 375/1999 z dnia 5 marca. Organ specjalny Generalnej Rady Kształcenia Zawodowego zajmujący się opracowaniem i rozwojem narodowego katalogu kwalifikacji zawodowych, oceny wydajności tego systemu oraz powiązanego z nim kształcenia modułowego. Instytut zajmuje się również obserwowaniem zmian zachodzących na rynku pracy pod względem potrzeb powstania nowych zawodów, uaktualniania profili zawodowych wykorzystując te informacje do aktualizacji katalogu kwalifikacji zawodowych. Jest wydawca wielu publikacji i raportów głównie informacyjnych z zakresu potrzeb rynku pracy, kwalifikacji zawodowych, i kształcenia zawodowego. http://www.educacion.es/educa/incual/ice_incual.html (ang. i hiszp.)

Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE) - Trójstronna Fundacja Kształcenia Zawodowego
fundacja należy do państwowego sektora publicznego i wraz z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych zarządza hiszpańskim systemem kształcenia ustawicznego. Ma charakter trójstronny i w jej skład wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych. Działa na mocy Dekretu Królewskiego 395/2007, który reguluje zagadnienia dotyczące kształcenia zawodowego w Hiszpanii. Jej główne zadania to: Współpraca i wsparcie techniczne dla Publicznych Służb Zatrudnienia; Rozpowszechnianie i promowanie kształcenia zawodowego wśród pracodawców i pracowników; Zapewnienie wsparcia technicznego dla Administracji Publicznej oraz dla organizacji pracodawców i związków zawodowych.
Fundacja Trójstronna w roku 2004 wchłonęła Fundację na rzecz Kształcenia Ustawicznego (FORCEM – Funadción para la Formación Continua), która w latach 1992-2004 zajmowała się zagadnieniami kształcenia ustawicznego. Jedną z form działalności Fundacji Trójstronnej jest prowadzenie projektów związanych z badaniami nad kształceniem ustawicznym. Fundacja wspiera projekty badawcze i rozwojowe, mające na celu ustanowienie wytycznych dla rozwoju kształcenia ustawicznego i przedstawienie propozycji poprawy jego jakości. Uczestniczy również, wraz z instytucjami z innych krajów członkowskich, w unijnych projektach dotyczących kształcenia ustawicznego. Projekty te maja na celu upowszechnianie dostępu do kształcenia ustawicznego oraz podniesienia jego jakości, a także ułatwienie nabywania nowych umiejętności i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Projekty, w których aktualnie bierze udział Fundacja to m.in. Exemplo (Projekt Leonardo D/2003/B/PP/146043), VQT-Dialogue (Projekt Leonardo E/2000/C/P/RF/91607), europass+ (Projekt Leonardo D/06/B/P/PP-146490), Rozwiązania organizacyjne w MŚP. Większość z projektów, w które angażuje się Fundacja jest realizowana w ramach programu unijnego Leonardo da Vinci, a ich podstawowe cele i założenia to: Wsparcie i uzupełnienie działań innych państw członkowskich w zakresie kształcenia zawodowego; Promowanie i tworzenie „Europy opartej na wiedzy”; Upowszechnianie uczenia się przez całe życie; Wspieranie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji sprzyjających aktywnej postawie obywatelskiej oraz współpracy ponadnarodowej.
Fundacja regularnie wydaje publikacje dotyczące różnych form kształcenia zawodowego. Są to m.in. książki (badania, kursy, raporty), biuletyny informacyjne (od 2000 roku jest wydawany biuletyn statystyczny dot. kształcenia zawodowego, a w 2004 został wydany biuletyn zawierający wskaźniki aktywności i statystyki dot. kształcenia ustawicznego), coroczne sprawozdania z działalności, a także publikacje naukowe we współpracy z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi. Adres internetowy: http://www.fundaciontripartita.org/index.asp

Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie (Universidad Autónoma de Barcelona, UAB) – Zakład Pedagogiki Systematycznej i Społecznej (Departament de Pedagogía Sistemàtica i Social) , kierowany przez Josep Mª Asensio. Jest to jednostka naukowo-badawcza, która prowadzi kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich. Zakład prowadzi m. in. studia podyplomowe w zakresie kształcenia osób dorosłych (Màster de Formació de les Persones Adultes). Jednostka oprócz kształcenia prowadzi również działalność badawczą w następujących dziedzinach: polityka edukacyjna i system edukacji, edukacja i zatrudnienie, działania interwencyjne i edukacyjne – kształcenie dorosłych, historia edukacji, etyka, antropologia i edukacja oraz edukacja emocjonalna i kształcenie nauczycieli. Specjalistką w zakresie Pedagogiki Pracy i Kształcenia Ustawicznego w jednostce jest Pilar Pineda Herrero, która jest autorką szeregu publikacji, jak np. Pedagogika Pracy (Pedagogía Laboral) oraz koordynatorką wielu projektów badawczych, m.in. Ocena kształcenia ustawicznego w edukacji wczesnoszkolnej (Evaluación de la formación continua en el sector de la educación infantil), Tworzenie polityki kształcenia ustawicznego dla firmy Áreas S.A. (Creación de una política de formación continua para la empresa Áreas S.A.), Ocena kształcenia ustawicznego nauczycieli we wspólnocie autonomicznej Balearów (Evaluación de la formación continua del profesorado de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares). W strukturze zakładu działa wiele zespołów badawczych, m. in. Zespół analizujacy politykę edukacyjną i kształcenie zawodowe (Grup d’Anàlisi de Polítiques Educatives i de Formació, GAPEF) oraz zespół ds. Badań i rozwoju w dziedzinie edukacji dorosłych (Investigació i Desenvolupament en l’Educació d’Adults, IDEA). Adres internetowy: http://webs2002.uab.es/pedagogiasistematica

« góra strony