Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe  ●  Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia  ●  Bazy danychPedagodzy

wersja angielska


Abdel Rahamane Baba-Moussa - wykładowca oraz członek Centrum Badań na Uniwersytecie Caen Basse w Normandii. Jego badania skupiają się na polityce edukacyjnej oraz kształceniu w krajach rozwijających się, kształceniu zawodowym oraz uczeniu się przez całe życie. Jest członkiem Frankofońskiego Stowarzyszenia Edukacji Porównawczej (AFEC). Wśród jego publikacji na uwagę zasługują: Walidacja umiejętności nabytych w drodze doświadczenia w Normandii (La Validation des acquis de l’expérience en Basse-Normandie, 2003); System kształcenia i kontekst edukacyjny: która organizacja kształcenia odpowie na wymagania rozwoju? (Système éducatif ou contexte d’action éducative: quelle organisation de l’éducation pour répondre aux exigences du développement? 2003); Kształcenie i rozwój Beninu: rola kształcenia nieformalnego (Éducation et développement au Bénin : le rôle des dispositifs d’éducation non formelle, 2002).

Durkheim Émile (1858 - 1917) - francuski filozof, socjolog i pedagog. Jego prace miały wielki wpływ na rozwój nowoczesnej socjologii. Durkheim był najwybitniejszym przedstawicielem socjologizmu. Był profesorem w Bordeaux, gdzie w 1896 roku objął pierwszą na świecie katedrę socjologii, od 1902 roku wykładał na Sorbonie. Durkheim był autorem klasycznych dzieł, spośród których najsłynniejsze to: O podzia-le pracy społecznej, Zasady metody socjologicznej. Socjologia w ujęciu Durkheima to najważniejsza i najbardziej podstawowa spośród nauk społecznych.

Freinet Célestin (1896-1966) - pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej" (école moderne française). Pochodził z biednej rodziny chłopskiej, wychowywał się na wsi. Wykazywał zainteresowania naukami przyrodniczymi. Znalazło to później odzwierciedlenie w jego teoriach pedagogicznych. Rozpoczął głębokie studia nad psychologią i pedagogiką. Zgłębiał teorię pedagogiczną Marii Montessori. Freinet szczególnie podkreślał bezcelowość stosowania podręczników, proponując w zamian metody oparte na swobodnym poznawaniu świata przez dziecko i jego działaniach twórczych. Nauka miała być oparta na własnych doświadczeniach (pozytywnych i negatywnych) dziecka. Podczas wojny został aresztowany przez Niemców. W warunkach obozowych napisał kolejne dzieła: * "Wychowanie przez pracę"* "Zarys psychologii stosowanej w wychowaniu. W roku 1948 przejął Instytut spółdzielczy nowoczesnej szkoły. W roku 1957 zainicjował powstanie FIMEM, czyli Federacji Ruchów Szkoły Nowoczesnej. Frainet zali-czany jest do przedstawicieli pedagogiki naturalistycznej. Stworzył także techniki pedagogiczne, które miały pomóc w organizacji pracy nauczyciela i aktywizacji uczniów wyróżniamy następujące techniki: 1.Technika swobodnego tekstu. 2.Fiszki autokorektywne. 3.Korespondencja międzyszkolna. 4.Gazetka szkolna. 5.Swobodna ekspresja plastyczna, muzyczna i teatralna. 6.Doświadczenia poszukujące.

Marc Vantourout – pedagog na uniwersytecie Paris Descartes, członek laboratorium EDA (Kształcenie i uczenie się - Education et Apprentissages). Jego prace skupiają się na kognitywnym funkcjonowaniu ewaluacji oraz poszukiwaniu podejścia doktrynalnego i położenie nacisku na takie dyscypliny dydaktyczne jak psychologia, ergonomia i ewaluacja.

Nathalie Younes – psycholog społeczny i pedagog w Uniwersyteckim Instytucie Kształcenia Wykładowców na uniwersytecie Blaise Pascal (Francja). Jest członkiem laboratorium PAEDI (Zadania Wykładowców: determinanty i wpływ). Jej badania skupiają się głównie na formatywnej i ewaluacyjnej dynamice w nauczaniu akademickim i szkolnym. Szczególnie skupia się na ewaluacji nauczania dokonywanej przez studentów, ewaluacji wykorzystującej nowe technologie oraz edukacji zdrowotnej.

Solange Ramond– członek Centrum Badań w obszarze Edukacji i Kształcenia, w zespole «Nauczanie i uczenie się osób dorosłych» na uniwersytecie Paris-Ouest Nanterre La Défense. Doradca w zakresie pedagogiki, wykładowca nauczania początkowego nauczycieli technicznych i zawodowych w Uniwersyteckim Instytucie Kształcenia Wykładowców (IUFM), opublikowała szereg artykułów oraz monografii na temat zarządzania i nauki kształcenia. Uczestniczyła w działaniach z zakresu kształcenia technicznego w krajach śródziemnomorskich. W zakresie kształcenia ustawicznego opracowuje sesje kształcenia dla uczestników będących pracownikami przedsiębiorstw. Obecnie pracuje nad samokształceniem wykładowców nauczania technicznego i zawodowego.

« góra strony