Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychInstytucje


AFPA – Association Nationale por la Formation Professionnelles des Adultes (Krajowe Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Dorosłych)
Instytucja krajowa zależna od Ministerstwa Pracy, Dialogu Społecznego i Uczestnictwa. Posiada wiele oddziałów regionalnych. Do jej zadań należą:

 • Realizacja zadań dotyczących kształcenia zawodowego dorosłych;
 • Pomoc w doskonaleniu zawodowym pracowników przedsiębiorstw;
 • Prowadzenie studiów dla dorosłych oraz badań w zakresie kształcenia osób dorosłych;
 • Poradnictwo w zakresie inżynierii przedsiębiorstw;
 • Kierowanie zadaniami zlecanymi z zewnątrz, w szczególności powiązanymi z rynkiem w Europie.

http://www.afpa.fr

CR2i – Centre de Ressources et d’Initiatives pour l’International (Centrum Badań i Inicjatyw Międzynarodowych)
Instytucja odpowiedzialna za promowanie sieci kształcenia zawodowego dorosłych w ramach kształcenia krajowego (sieć Greta) w obrębie europejskim i międzynarodowym.
Do zadań centrum należy:

 • Informowanie sieci o programach oraz sposobach finansowania europejskiego oraz udzielanie pomocy w składaniu projektów;
 • Tworzenie sieci wiążących środowisko akademickie ze środowiskiem międzynarodowym;
 • Organizowanie modułów kształcenia w Europie;
 • Realizowanie projektów europejskich.

Misja CR2i jest powiązana z biurem kształcenia ustawicznego dorosłych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrum jest administracyjnie powiązane z Międzynarodowym Centrum Badań Pedagogicznych (CIEP).

http://www.cr2i.com

INFFO (Biuro Informacji na temat uczenia się przez całe życie)
Na poziomie krajowym centrum opracowuje i upowszechnia informacje legislacyjne oraz dokumentację powiązaną z praktycznym kształceniem zawodowym. Na poziomie międzynarodowym powiązane jest z CEDEFOP. Gromadzi ogólne informacje o systemach kształcenia zawodowego krajów Unii Europejskiej oraz programach europejskich.

http://www.centre-inffo.fr

Centre National d’Information sur la Reconnaissance Academique (Krajowe Centrum Informacji Rozpoznania Środowiska Akademickiego)
Centrum założone w 1984r. w ramach programu ERASMUS. Do zadań centrum należy:

 • Pomoc w promowaniu mobilności uczących się, studentów oraz młodych badaczy na poziomie kształcenia akademickiego udzielając im informacji na temat rozpoznania akademickiego dyplomów oraz okresu trwania studiów w krajach Unii Europejskiej;
 • Dostarczanie zaświadczeń o poziomie studiów studentom zagranicznym pragnącym pracować we Francji.
http://www.education.gouv.fr/int/euro6b.htm

Centre de Documentation Europeenne (Centrum Dokumentacji Europejskiej)
Sieć europejska centrów dokumentacji utworzona przez Komisję Europejską na uniwersytetach adresowana szczególnie do uczących się, studentów i młodych badaczy.
Zadaniem sieci jest udostępnianie podstawowej dokumentacji legislacyjnej na temat polityki i programów wspólnotowych oraz udostępnianie wspólnych baz danych, w szczególności CELEX (legislacyjnej) i SCAD (bibliograficznej).

Comité de Liaison des Comités de Bassin d’Emploi (Komitet Łączności Komitetów ds. Zatrudnienia)
Komitet Łączności Komitetów ds. Zatrudnienia jest jednostką krajową umiejscowioną przy Ministerstwie Pracy, w powiązaniu z Generalną Delegaturą ds. Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego.
Członkowie Komitetu są przewodniczącymi 16 komitetów lokalnych w różnych regionach kraju. Są nominowani przez Ministerstwo Pracy. Uczestniczą oni równocześnie w pracach Komitetu Łączności reprezentantów głównych ministerstw oraz administracji, kształcenia, przemysłu, rolnictwa. Grupa techniczna jest w dyspozycji Komitetu Łączności i działa w obrębie sieci. Zespół zapewnia funkcjonowanie sieci poprzez:

 • Informację, wymianę doświadczeń;
 • Obserwacje międzynarodowe i zachęcanie Komitetów Lokalnych do brania udziału w projektach;
 • Kształcenie (tematyka jest proponowana przez członków sieci corocznie);
 • Podejmowanie inicjatyw „warsztatów tematycznych” na różnych poziomach doskonalenia zatrudnienia poprzez angażowanie Komitetów Lokalnych w udział;
 • Opracowywanie i upowszechnianie przewodników metodologicznych;
 • Wspieranie projektów innowacyjnych oraz pomoc w ich transferze;
 • Proponowanie władzom publicznym nowych praktyk w zakresie rozwoju lokalnego bądź inicjatyw w powiązaniu z rozwojem zatrudnienia;
 • Reprezentowanie sieci w instytucjach francuskich i europejskich;
 • Udział w wykładach teoretycznych na temat rozwoju terytorialnego w zakresie europejskim.
http://www.clcbe.com

INFO POINT EUROPE
Celem Info-Point Europe (IPE) jest udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym w zakresie kształcenia.
IPE jest powiązane konwencją z Komisją Europejską, która dostarcza w szczególności pomocy dokumentacyjnej i technicznej, pomocy w zakresie kształcenia, podtrzymania finansowego. IPE jest powołane jako organ, który samodzielnie bądź w partnerstwie zapewnia swoje funkcjonowanie. Musi zapewnić realizację czterech typów zadań:

 • Udzielanie odpowiedzi zainteresowanym podmiotom na temat struktury wspólnotowej;
 • Wspomaganie badań informacyjnych oraz konsultowanie oficjalnej dokumentacji;
 • Zwracanie się ku właściwym źródłom informacji, jeśli nie można odpowiedzieć bezpośrednio na zapytanie;
 • Organizowanie debat, spotkań, seminariów na tematy związane z Unią Europejską.
http://www.info-europe.fr

Institut National de Jeunesse et de l’Education Populaire (Krajowy Instytut Młodzieży i Edukacji Popularnej)
Krajowy Instytut Młodzieży i Edukacji Popularnej określany jest jako instytucja krajowa kształcenia przy Ministerstwie Młodzieży i Sportu, jako organ kształcenia i badań teoretycznych na temat młodzieży, jako centrum upowszechniania i publikowania integrujące wszystkie powyższe działania.
INJEP jest instytucją publiczną o charakterze administracyjnym umiejscowionym przy Ministerstwie Młodzieży i Sportu.
Jego misją jest:

 • Promowanie kształcenia popularnego;
 • Wspieranie rozwoju życia asocjacyjnego;
 • Uczestniczenie w działaniach związanych z młodzieżą;
 • Współdziałanie w rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie młodzieży i życia asocjacyjnego.
INJEP pracuje nad wymianą doświadczeń, znajomością kwestii związanych z młodzieżą, która jest zaangażowana w działania.
http://www.injep.fr

Réseau d’appui et de Capitalisation des Innovations Europeennes (Sieć Wspierania i Gromadzenia Innowacji Europejskich)
Sieć udziela ogólnych informacji na temat polityki wspólnotowej kształcenia zawodowego, doskonalenia zawodowego, gromadzenia doświadczeń na temat programów kształcenia. Wspomaga inicjatywę EQUAL.

« góra strony