Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Monografie, raporty, podręczniki akademickie  ●  Instytucje naukowe, stowarzyszenia  ●  PedagodzyCzasopisma

 1. 中国成人教育
  China Adult Education
  , Chinese Adult Education Association, Qu Mingli, dwutygodnik, wydawany od 1992, ISSN 1004-6577.

  Specjalistyczny dwutygodnik zajmujący się tematyką kształcenia dorosłych. Przedstawia stanowisko i zalecenia władz państwowych w dziedzinie kształcenia dorosłych, jak również przedstawia wyniki badań naukowych i praktycznych doświadczeń na tym polu.
  Poszczególne wydanie ma około 150 stron i składa się z około 70 artykułów różnych autorów.

  Fortnightly magazine covering all aspects of adult education. Presents official stance and recommendations of the state authorities in the field of adult education, as well as the results of research and practical experience in this field.
  The magazine consists of around 150 pages with about 70 articles written by different authors.

 2. 中国职业技术教育
  Chinese Vocational and Technical Education
  , China Central Institute of Vocational and Technical Education, Zhao Wei, publikowany trzy razy w miesiącu, wydawany od 1993, ISSN 1004-9290.

  Jeden z najważniejszych periodyków dotyczących kształcenia zawodowego w Chinach. Wydawany przez państwowy instytut badawczy podległy Ministerstwu Edukacji. Jest czasopismem opiniotwórczym oraz źródłem informacji dotyczących założeń i metod realizacji aktualnej polityki państwa w dziedzinie kształcenia zawodowego.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 20 krótkich artykułów różnych autorów.

  One of the most important periodicals related to vocational training in China. Published by the national research institute subordinate to the Ministry of Education.
  The source of information on assumptions and implementation methods in regards to current state policy in the field of vocational education.
  The magazine consists of around 70 pages with about 20 short articles written by different authors.

 3. 教育与职业
  Education and
  Vocation, The National Association of Vocational Education of China, Li Yisheng, publikowany trzy razy na miesiąc,  wydawany od 1917, ISSN 1004-3985.

  Pierwszy raz wydany w 1917 roku jest najdłużej istniejącym periodykiem na rynku chińskim poświęconym zagadnieniom związanym z rozwojem edukacji zawodowej. Dostępny na terenie całego kraju, jak również w Hongkongu, Makau i całej Azji Południowo-Wschodniej. Przedstawia szkolnictwo zawodowe we wszystkich jego aspektach: aktualności, wyniki najnowszych badań, najlepsze praktyki czy aktualna polityka państwa.
  Poszczególne wydanie ma około 190 stron i składa się z serii około 40 artykułów różnych autorów.

  Published since 1917, Education and Vocation is currently the longest existing magazine in China featuring issues related to the development of vocational education. Available throughout the country, as well as in Hong Kong, Macao and South East Asia. Features professional education in all aspects: current events, recent studies, best practice and the current state policy.
  The magazine consists of around 190 pages with about 40 articles written by different authors.

 4. 职业技术教育
  Vocational and Technical Education
  , Jilin Teacher’s Institute of Engineering and Technology, Yu Zhijing, miesięcznik, wydawany od 1980, ISSN 1008-3219.

  Miesięcznik skierowany głównie do nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją zawodową w wymiarze teoretycznym. Źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej nowych prądów i metod kształcenia jak również sposobów jej implementacji.
  Poszczególne wydanie ma około 120 stron i składa się z serii około 40 artykułów różnych autorów.

  Monthly journal for education professionals and theorists. Source of theoretical and practical knowledge on new ideas in the field of education, as well as on training methods and their implementation.
  The magazine consists of around 120 pages with about 40 articles written by different authors.

 5. 教育发展研究
  Exploring Education Development
  , Shanghai Academic of Educational Science, Hu Ruiwen, dwutygodnik, wydawany od 1980, ISSN 1008-3855.

  Dwutygodnik zajmujący się edukacją we wszystkich jej aspektach, ze szczególnym uwzględnieniem analiz aktualnej polityki państwa na tym polu. Skierowany do nauczycieli, pracowników naukowych oraz urzędników państwowych.
  Poszczególne wydanie ma około 80 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  Fortnightly journal covering education in all its aspects, with particular emphasis the analysis of current state policy in this field. Geared to teachers, researchers and public officials.
  The magazine consists of around 80 pages with about 15 articles written by different authors.

 6. 现代远距离教育
  Modern Distance Education,
  Heilongjiang Radio and Television University, Song You, dwumiesięcznik, wydawany od 1979, ISSN 1001-8700.

  Dwutygodnik, którego popularność odzwierciedla zapotrzebowanie oraz sukces koncepcji nauczania na odległość. Celem czasopisma jest przedstawienie i popularyzacja tego typu edukacji, jako alternatywnej formy nauczania.
  Poszczególne wydanie ma około 85 stron i składa się z serii około 20 artykułów różnych autorów.

  Fortnightly magazine the popularity of which reflects both demand and success of the concept of distance education. Focuses on presentation and popularisation of distance learning as alternative form of education.
  The magazine consists of around 85 pages with about 20 articles written by different authors.

 7. 人才开发
  Talent Exploitation, Shanghai Talent Research Society, Chen Jiasuo, miesięcznik, wydawany od 1986, ISSN 1000-7628.

  Miesięcznik poświęcony tematyce badań nad edukacją osób szczególnie uzdolnionych. Główny cel, jaki stawiają sobie wydawcy to przedstawienie i popularyzacja tego segmentu kształcenia.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 25 artykułów różnych autorów.

  Monthly journal dedicated to research on education of especially talented individuals.
  Focuses on presentation and popularisation of that field of education.
  The magazine consists of around 70 pages with about 25 articles written by different authors.

 8. 中国人力 资源开发
  Human Resource Development of China
  , China Human Resource Development Association, Liu Fuyuan, miesięcznik, wydawany od 1987, ISSN 1004-4124.

  Periodyk zajmujący się tematyką kształcenia i zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawia aktualności i badania w tym zakresie zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Promuje potrzebę stałego rozwoju zasobów ludzkich w Chinach.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 20 artykułów różnych autorów.

  Monthly magazine covering all aspects of training and human resources management. Presents current events and research in that field both in China and abroad. Promotes the need for sustainable development of human resources in China.
  The magazine consists of around 70 pages with about 20 articles written by different authors.

 9. .中国培训
  Training in China, Chinese Workers Education and Vocational Training Institute, Bi Jieli, miesięcznik, wydawany od 1992, ISSN 1004-3713.

  Miesięcznik poświęcony doskonaleniu kadr.  Przedstawia najnowsze wyniki badań jak również ich praktyczne implementacje. Rozpowszechnia aktualne wytyczne państwa i kierunki rozwoju tej dziedziny kształcenia.
  Poszczególne wydanie ma około 35 stron i składa się z serii około 15 krótkich artykułów różnych autorów.

  Monthly journal devoted to personnel training. Features recent research results and their practical implementation. Presents current state policy as well as guidelines for future development in that field of education.
  The magazine consists of around 35 pages with about 15 short articles written by different authors.

 10. .职教论坛
  Vocational and Technical Education Forum, Jiangxi Science and Technology Normal University, Chen Jianhua, publikowany trzy razy w miesiącu, wydawany od 1985, ISSN 1001-7518.

  Jedno z najważniejszych wydawnictw tego typu w Chińskiej Republice Ludowej. Czasopismo uznane przez chińskie Ministerstwo Edukacji za źródło oficjalnej interpretacji polityki państwa. Dostępne na terenie całego kraju. Od momentu założenia w 1985 stanowi punkt odniesienia dla badań i dyskusji nad kształtem edukacji zawodowej w Państwie Środka.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  One of the most important publications of that type in the People's Republic of China. Recognised by the Chinese Ministry of Education as a source of formal interpretation of state policy. Available throughout the country. Since its establishment in 1985 is a reference point for studies and discussions on the shape of professional education in China.
  The magazine consists of around 70 pages with about 15 articles written by different authors.

 11. 教育研究
  Educational Research, China National Institute for Educational Research, Gao Baoli, miesięcznik, wydawany od 1979, ISSN 1002-5731.

  Miesięcznik poświęcony teorii kształcenia zawodowego oraz reformom systemu edukacji. Zawiera również treści odnoszące się do historii i ewolucji edukacji zawodowej w Chinach.
  Poszczególne wydanie ma około 120 stron i składa się z serii około 20 - 25 artykułów różnych autorów.

  Monthly magazine featuring articles on theory of vocational training as well as on reforms in educational system. Also covers the history and evolution of vocational education system in China.
  The magazine consists of around 120 pages with about 20-25 articles written by different authors.

 12. 成人教育
  Adult Education, Education Committee of Heilongjiang Province, Li Jinlong, miesięcznik, wydawany od 1981,  ISSN 1001-8794.

  Czasopismo zajmujące się wszystkimi aspektami kształcenia zawodowego – od historii kształcenia zawodowego, teorii nauczania po praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania szkołami i centrami treningowymi.
  Poszczególne wydanie ma około 60 stron i składa się z serii około 15 krótkich artykułów różnych autorów.

  Monthly journal covering all aspects of vocational training - from history of vocational education to theory of teaching to practical aspects of school and training centre management.
  The magazine consists of around 60 pages with about 15 short articles written by different authors.

 13. 河南职业技术师范学院学报(职业教育版)
  Journal of Henan Vocation-Technical Teachers College (Vocational Education Edition), Henan Science and Technology College, Zhang Sheci, dwutygodnik, wydawany od 1981, ISSN 1008-7516.

  Dwutygodnik o charakterze czasopisma akademickiego, powszechnie uważany za jeden z najlepszych specjalistycznych publikacji poświęconych edukacji zawodowej i kształcenia ustawicznego w Chinach. Zajmuje się wszystkimi aspektami tej dziedziny edukacji.
  Poszczególne wydanie ma około 65 stron i składa się z serii około 20 krótkich artykułów różnych autorów.

  Fortnightly academic magazine widely regarded as one of the best specialised publications covering issues related to vocational education and lifelong learning in China. Covers all aspects of that type of education.
  The magazine consists of around 65 pages with about 20 short articles written by different authors.

 14. 江苏技术师范学院学报
  Journal of Jiangsu Teachers University of Technology, Jiangsu Teachers University of Technology, Cheng Aimin, miesięcznik, wydawany od 1985, ISSN: 1672-7401.

  Miesięcznik poświęcony kształceniu nauczycieli o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku. Uznawany za jeden z najlepszych periodyków tego typu w Chinach. Omawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z nauczaniem zawodowym. Zawiera również raporty poświęcone tej tematyce z terenu prowincji Jiangsu. 
  Poszczególne wydanie ma około 80 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  Monthly journal dedicated to training of teachers. Has established reputationand position on the Chinese market. Considered to be one of the best periodicals of its kind in China. Presents theoretical and practical issues related to vocational training. Includes reports on that topic from Jiangsu province.
  The magazine consists of around 80 pages with about 15 articles written by different authors.

 15. 继续教育研究
  Continuing Education Research, Harbin Normal University, Zhang Guilan, miesięcznik, wydawany od 1981, ISSN: 1009-4156.

  Miesięcznik stawiający sobie za cel promocję edukacji ustawicznej i podniesienie poziomu edukacji w społeczeństwie chińskim. Przedstawia badania, projekty i praktyczne rozwiązania związane z tym działem edukacji. 
  Poszczególne wydanie ma około 175 stron i składa się z serii około 40 artykułów różnych autorów.

  Monthly magazine with a mission of promoting lifelong learning as well as raising the level of education in Chinese society. Features research result, educational projects and practical solutions in vocational education.
  The magazine consists of around 175 pages with about 40 articles written by different authors.

 16. 继续教育
  Continuing Education, Continuing Education Center of General Armament Department of the Chinese People’s Liberation Army,  Tu Hengzhang, miesięcznik, wydawany od 1987,  ISSN: 1006-9720.

  Miesięcznik wydawany przez Centrum Edukacji Ustawicznej działające w strukturach chińskiej armii. Poświęcony głównie krajowym i międzynarodowym aktualnościom w dziedzinie kształcenia ustawicznego.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 20 krótkich artykułów różnych autorów.

  Monthly journal published by the Continuing Education Center, an institution within the structure of the Chinese Army. Covers national and international news in the field of continuing education.
  The magazine consists of around 70 pages with about 20 short articles written by different authors.

 17. 开放教育研究
  Open Education Research, Szanghai TV University, Xu Hao, dwumiesięcznik, wydawany od 1995, ISSN 1007-2179.

  Dwumiesięcznik poświęcony nauczaniu na odległość, zawierający artykuły wiodących ekspertów w tej dziedzinie edukacji. Zajmuje się kształceniem na odległość zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym, uwzględniając najnowsze wyniki badań i dobre praktyki.
  Poszczególne wydanie ma około 112 stron i składa się z serii około 20 artykułów różnych autorów.

 18. Bimonthly magazine focusing on distance learning. Provides articles written by leading experts in that field of education. Features both theoretical and practical aspects of distance learning, with special emphasis on recent research results and good practice.
  The magazine consists of around 112 pages with about 20 articles written by different authors.

 19. 卫生职业教育
  Health Vocational Education, Gansu Provincial Health Department, Sun Zhaowen, dwutygodnik, wydawany od 1983, ISSN: 1671-1246.

  Opiniotwórczy, wielokrotnie wyróżniany dwutygodnik o zasięgu ogólnokrajowym, poświęcony kształceniu zawodowemu pracowników służby zdrowia. Traktowany jako forum wymiany poglądów między czołowymi ekspertami tej dziedziny edukacji zawodowej. Uważany za najlepszy periodyk zajmujący się kształceniem zawodowym pracowników służby zdrowia w Chinach.
  Poszczególne wydanie ma około 160 stron i składa się z serii około 40 krótkich artykułów różnych autorów.

  Influential fortnightly newspaper providing national coverage in the field of vocational education in health service.  Forum for discussion of health vocational education between leading experts in the field. Considered to be an excellent periodical covering vocational training in health service in China.
  The magazine consists of around 160 pages with about 40 short articles written by different authors.

 20. 现代远程教育研究
  Modern Distance Education Research, Sichuan Radio and TV University, Diao Chunzhi, dwumiesięcznik, wydawany od 1988, ISSN: 1009-5195.

  Najważniejsze czasopismo poświęcone nauczaniu na odległość w zachodniej, słabiej rozwiniętej części Chin. Zajmuje się popularyzacją tej metody edukacji, jako sposobu na skok cywilizacyjny uboższej części Państwa Środka.
  Poszczególne wydanie ma około 70 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  The most important magazine covering distance learning in the western, less developed part of China. Devoted to promoting that field of education as a way to accelerate the development of poorer parts of China.
  The magazine consists of around 70 pages with about 15 articles written by different authors.

 21. 西北成人教育学报
  Journal of the Northwest Adult Education, Northwest Normal University, Wang Limin, dwumiesięcznik, wydawany od 1999, ISSN: 1008-8539.

  Periodyk poświęcony wszystkim aspektom edukacji dorosłych o ugruntowanej pozycji i renomie na chińskim rynku. Zawiera artykuły odnoszące się do polityki państwa w zakresie tej dziedziny edukacji, jak również do najnowszych wyników badań specjalistów na polu edukacji dorosłych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
  Poszczególne wydanie ma około 60 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  Bimonthly journal covering all aspects of adult education with established reputationand position on the Chinese market. Provides explanations of current state policy in regard to that type of education, as well as the latest studies and discoveries in adult education both in China and abroad.
  The magazine consists of around 60 pages with about 15 articles written by different authors.

 22. 远程教育杂志
  Distance Education Journal, Zhejiang Radio and TV University, Yu Jie, dwumiesięcznik, wydawany od 1983, ISSN: 1672-0008.

  Dwumiesięcznik poświęcony promowaniu idei nauczania na odległość. Stanowi forum wymiany opinii i poglądów na ten temat, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów wykorzystania teorii nauczania i najnowszych technologii do promocji edukacji wśród wszystkich warstw społecznych Chin.
  Poszczególne wydanie ma około 85 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  Bimonthly magazine devoted to the promotion of distance learning.  Forum for exchange of opinion on that type of learning, with particular emphasis on practical aspects of using both theory of teaching and latest technologies to promote education among all sections of Chinese society.
  The magazine consists of around 85 pages with about 15 articles written by different authors.

 23. 职业教育研究
  Vocational Education Research, Tianjin Engineering Normal College, Meng Qingguo, miesięcznik, wydawany od 1982, ISSN: 1672-5727.

  Miesięcznik zajmujący się nauczaniem zawodowym we wszystkich jego aspektach i na wszystkich poziomach – od szkolnictwa wyższego, poprzez szkoły zawodowe, do szkoleń organizowanych przez różnego rodzaju instytucje rządowe, pozarządowe oraz zakłady pracy. Obejmuje swym zasięgiem cały kraj.
  Poszczególne wydanie ma około 170 stron i składa się z serii około 30 artykułów różnych autorów.

  Monthly journal focusing on vocational education in all its aspects and at all levels-from higher education institutions, to vocational schools, to trainings organised by various government agencies, NGOs and at workplaces. Available throughout the whole country.
  The magazine consists of around 170 pages with about 30 articles written by different authors.

 24. 职业技术
  Vocational Technology, Heilongjiang College of Construction, Yang Guifang, miesięcznik, wydawany od 2002, ISSN: 1672-0601.

  Miesięcznik skierowany do szerokiego grona czytelników zainteresowanych tematyką kształcenia zawodowego, zarówno w wymiarze zawodowym jak i dla tych, którzy edukację zawodową traktują, jako sposób na osiągnięcie konkurencyjności na rynku pracy.
  Poszczególne wydanie ma około 90 stron i składa się z serii około 20 artykułów różnych autorów.

  Monthly magazine directed to a wide range of readers interested in vocational learning. Source of information for working professionals and for those who consider professional education as a way to achieve competitiveness in the labour market.
  The magazine consists of around 90 pages with about 20 articles written by different authors.

 25. 中国远程教育
  Distance Education in China, The Open University of China, Yan Bing, miesięcznik, wydawany od 1981, ISSN: 1009-458X.

  Czasopismo poświęcone różnorodnym aspektom kształcenia na odległość. Opisuje mechanizmy i sposób funkcjonowania tej dziedziny edukacji, wskazówki państwa dotyczące jej rozwoju, jak również perspektywy rozwoju kształcenia na odległość zarówno w kraju jak i poza jego granicami.
  Poszczególne wydanie ma około 75 stron i składa się z serii około 15 artykułów różnych autorów.

  Magazine covering all aspects of distance learning. Describes mechanisms and functioning of that type of education. Provides information on recommendations of state authorities in regards to development of distance learning, as well as on prospects of distance learning both in China and abroad.
  The magazine consists of around 75 pages with about 15 articles written by different authors.

« góra strony