Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe i naukowo-metodyczne   ●   Instytucje naukowe, stowarzyszenia   ●   Pedagodzy   Źródła w języku angielskim/Sources in English

 1. 职业教育学概论 崔士民编著 电子科技大学出版社 2008
  CUI Shimin. (2008) Outline on Vocational Pedagogy, Chengdu, University of Electronic Science and Technology of China Press

 2. 职业教育概要 杨鄂联 世界書局 1929
  YANG Elian. (1929) Outline on Vocational Education, Shanghai, World Books Bureau

 3. 职业教育与工业化:近代工业化进程中江浙沪职业教育考察 楼世洲著 学林出版社 2008
  LOU Shizhou. (2008) Vocational Education and Industrialization: An Ove-rview of Vocational Education in Jiangsu, Zhejiang and Shanghai in the Process of Industrialization, Shanghai, Academia Press

 4. 职业教育基本问题研究 欧阳河等著 教育科学出版社 2006
  OUYANG He. (2006) Research on Basic Problems on Vocational Educa-tion, Beijing, Education Science Press

 5. 职业教育心理学 刘重庆, 崔景贵主编 立信会计出版社 1998
  LIU Chongqing, CUI Jinggui. (1998) Vocational Education Psychology, Shanghai, Lixin Accounting Publishing House

 6. 职业技术教育学 张家祥,钱景舫主编 华东师范大学出版社 2001
  ZHANG Jiaxiang, QIAN Jingfang. (2001) Pedagogy on Vocational and Technical Education, Shanghai, East China Normal University Press

 7. 职业教育学研究新论 姜大源著 教育科学出版社 2007
  JING Dayuan. (2007) New Theories on Vocational Education Research, Beijing, Education Science Press

 8. 职业教育学通论 周明星等著 天津人民出版社 2002
  ZHOU Minxing. Outline on Vocational Pedagogy, Tianjing, Tianjin Peo-ple's Publishing House
 9. 职业教育学 刘合群主编 广东高等教育出版社 2004
  LIU Hequn. (2004) Vocational Pedagogy, Guangzhou, Guangdong Higher Education Press

 10. 职业教育学 马建富主编 华东师范大学出版社 2008
  MA Jianfu. (2008) Vocational pedagogy, Shanghai, East China Normal University Press

 11. 职业教育的经济发展贡献和成本收益问题研究 杭永宝著 东南大学出版社 2006
  HANG Yongbao. (2006) Study on Contribution to the Economic Develop-ment and Cost-benefit of Vocational Education, Nanjing, Southeast Univer-sity Press

 12. 职业教育心理学 王国华,刘合群主编 广东高等教育出版社 2004
  WANG Guohua, LIU Hequn. (2004) Vocational Educational Psychology, Guangzhou, Guangdong Higher Education Press

 13. 职业教育师资队伍建设与发展 赵雪春主编 云南大学出版社 2007
  ZHAO Xuechun. (2007) Construction and Development of Teaching Force in Vocational Education, Kunming, Yunnan University Press

 14. 职业教育教学设计 邓泽民,赵沛著 中国铁道出版社 2006
  DENG Zemin, Zhaopei. (2006) Teaching Design in Vocational Education, Beijing, China Railway Publishing House

 15. 职业和技术教育课程概论 黄克孝主编 华东师范大学出版社 2001
  HUANG Kexiao. (2001) Outline on the Courses in Vocational and Techni-cal Education, Shanghai, East China Normal University Press

 16. 职业教育与社会发展研究 钱民辉著 黑龙江教育出版社 1999
  QIAN Minhui. (1999) Research on Vocational Education and Social De-velopment, Harbin, Heilongjiang Education Press

 17. 比较职业技术教育 石伟平著 华东师范大学出版社 2001
  SHI Weiping. (2001) Comparative Study on Vocational and Technical Education, Shanghai, East China Normal University Press

 18. 职业教育教材质量评价指标体系研究 教育部职业教育与成人教育司,“职业教育教材质量评价指标体系研究与系统软件开发”课题组编 高等教育出版社 2006
  Vocational Education and Adult Education Department, Ministry of Educa-tion. (2006) Study on Quality Evaluation Index System for Textbook in Vocational Education, Beijing, Higher Education Press

 19. 职业教育价值理论与实践 明立军,葛政,葛岳主编 东北大学出版社 2006
  MING Lijun, GE Zheng, GE Yue. (2006) Value Theory and Practice of Vo-cational Education, Shenyang, Northeastern University Press,

 20. 职业教育发展论纲 透视北京职教 邢晖著 高等教育出版社 2004
  XING Hui. (2004) Essentials on Development of Vocational Education: Perspective of Vocational Education in Beijing, Beijing, Higher Education Press

 21. 职业教育心理学 刘德恩等著 华东师范大学出版社 2001
  LIU De’en. (2001) Vocational Education Psychology, Shanghai, East China Normal University Press

 22. 职业教育观 杭中茂著 中国商业出版社 2000
  HANG Zhongmao. (2000) The View on Vocational Education, Beijing, China Business Press

 23. 职业教育概说 元三编著 湖南教育出版社 1938
  YUAN San. (1938) Outline on Vocational Education, Changsha, Hunan Education Publishing House

 24. 职业教育政策法规:1992~1996 吴继宸,李文明选编 北京师范大学出版社 1997
  WU Jichen, LI Wenming. (1997) Policy and Regulations in Vocational Education: From 1992 to 1996, Beijing, Beijing Normal University Press

 25. 职业教育十论 郭扬, 王怡, 周亚弟主编 科学普及出版社 1997
  GUO Yang, WANG Yi, ZHOU Yadi. (1997) 10 Thesis on Vocational Edu-cation, Beijing, Science Popularization Publishing House

 26. 产教结合:职业教育发展新途径探索 孙琳主编 高等教育出版社 2003
  SUN Lin. (2003) Combination of Industry and Education: An Explore of a New Way for the Development of Vocational Education, Beijing, Higher Education Press

 27. 职业教育与培训学习新概念 赵志群著 科学出版社 2003
  ZHAO Zhiqun. (2003) New Learning Concept of the Technical and Voca-tional Education and Training, Beijing, Science Press

 28. 职业教育法律教程:法制教育案例剖析90例 陶永平, 陈锡宝主编 上海交通大学出版社 2003
  TAO Yongping, CHEN Xibao. (2003) Textbook for Vocational Legal Edu-cation: Analysis of 90 Cases in Legal Education, Shanghai, Shanghai Jia-otong University Press

 29. 职业教育概论 主编杨达生 中国劳动出版社 1997
  YANG Dasheng. (1997) An Introduction to Vocational Education, Beijing, China Labor Press

 30. 成人教育 常道直, 任白濤合著 商務印書館 1925
  CHANG Daozhi, REN Baitao (1925) Adult Education, Beijing, Commercial Press

 31. 论终身教育 姜友信,刘建国编译 黑龙江教育出版社 1991
  JIANG Youxin, LIU Jianguo. (1991) On Lifelong Education, Harbin, Hei-longjiang Education Press

 32. 成人教育教学论 程凯,李如密主编 河南大学出版社 1999
  CHENG Kai, LI Rumi. (1999) Didactics on Adult Education, Kaifeng, He-nan University Press

 33. 成人教育教学论 王娅[等]编著 云南大学出版社 2005
  WANG Ya etc. (2005) Didactics on Adult Education, Kunming, Yunnan University Press

 34. 成人教育经济论 李志远,朱建文著 吉林大学出版社 2004
  Li Zhiyuan, ZHU jianwen. (2004) Economics on Adult Education, Chang-chun, Jilin University Press

 35. 成人教育发展论 狄成杰,李艳敏,田桂林著 吉林大学出版社 2005
  DI Chengjie, LI Yanmin, TIAN Guilin. (2005) Theory on the Development of Adult Education, Changchun, Jilin University Press

 36. 成人教育史 董明传等著 海南出版社 2002
  DONG Mingchuan. (2002) Adult Education History, Haikou, Hainan Pub-lishing House

 37. 成人教育学 娄宏毅,宋尚桂主编 齐鲁书社 2002
  LOU Hongyi, SONG Shanggui. (2002) Adult Pedagogy, Jinan, Qilu Pub-lishing House

 38. 成人教育教学理论与实践 宋永泽著 山西人民出版社 2007
  SONG Yongze. (2007) Didactic Theory and Practice in Adult Education, Taiyuan, Shanxi People's Publishing House

 39. 成人教育概论 王北生,姬忠林主编 河南大学出版社 1999
  WANG Beisheng, JI Zhonglin. (1999) An Introduction to Adult Education, Kaifeng, Henan University Press

 40. 成人教育理论与实践 董华总主编 中国社会科学出版社 2002
  DONG Hua. (2002) Theory and Practice in Adult Education, Beijing, Chi-na Social Sciences Press
 41. 成人教育教学与管理 杨显社著 河南人民出版社 2007
  YANG Xianshe. (2007) Instruction and Management in Adult Education, Zhengzhou, Henan People's Publishing House

 42. 成人教育学 张维主编 福建教育出版社 1995
  ZHANG Wei. (1995) Adult Pedagogy, Fuzhou, Fujian Education Publish-ing House

 43. 成人教育学基础 (上册) 王茂荣 朱仙顺主编 职工教育出版社 1988
  WANG Maorong, ZHU Xianshun. (1988) Basis for Adult Pedagogy, Staff Education Press

 44. 成人教育学通论 叶忠海等著 上海科技教育出版社 1997
  Ye Zhonghai. (1997) Essencial on Adult Pedagogy, Shanghai, Shanghai Science and Technology Education Press

 45. 成人教育的理论与实践 关世雄著 北京出版社 1986
  GUAN Shixiong. (1986) Theory and Practice on Adult Education, Beijing, Beijing Publishing House

 46. 成人教育管理概论 夏家夫,焦峰主编 河南大学出版社 1999
  XIA Jiafu, JIAO feng. (1999) Outline on Adult Education Management, Kaifeng, Henan University Press

 47. 成人教育社会学研究 何爱霞著 中国海洋大学出版社 2007
  He Aixia. (2007) Sociological Research on Adult Education, Qingdao, Chi-na Ocean University Press

 48. 成人教育学 陈明欣等主编 石油出版社 1995
  CHEN Mingxin. (1995) Adult Pedagogy, Beijing, Petroleum Industry press

 49. 成人教育新论 唐亚豪编著 湖南师范大学出版社 2002
  TANG Yahao. (2002) New Theory on Adult Education, Changsha, Hunan Normal University Press

 50. 成人教育比较研究 史芳,张江南编著 云南大学出版社 2005
  SHI Fang, ZHANG Jiangnan. (2005) Comparative Study on Adult Educa-tion, Kunming, Yunnan University Press

 51. 成人教育管理 周嘉方著 上海科技教育出版社 1997
  ZHOU Jiafang. (1997) Adult Education Management, Shanghai, Shanghai Science and Technology Education Press

 52. 成人教育管理探索 王加林等编著 云南大学出版社 2005
  WANG Jialin. (2005) Explore to Adult Education Management, Kunming, Yunnan University Press

 53. 成人教育决策与管理 董明传著 文汇出版社 1997
  Dong Mingchuan. (1997) Decision-Making and Management of Adult Edu-cation, Shanghai, Wenhui Publishing House

 54. 成人教育行政管理实务 尤文主编 中国人事出版社 1997
  YOU Wen. (1987) Practices Introduction to Adult Education Administra-tion, Beijing, China Personnel Press

 55. 成人教育课程开发的理论与技术 黄健著 上海教育出版社 2002
  HUANG Jian. (2002) Theory and Technique for Curriculum Development in Adult Education, Shanghai, Shanghai Education Publishing House

 56. 继续教育概论 董华主编 中国社会科学出版社 2002 DONG Hua. (2002) Outline on Continuing Education, Beijing, China So-cial Sciences Press

 57. 继续教育学概论 崔振风等著 兵器工业出版社 1987
  CUI Zhenfeng. (1987) Introduction to Pedagogy on Continuing Education, Beijing, Weapon Industry Press
 58. 继续教育学基础 刘富钊著 四川大学出版社 1989
  LIU fuzhao. (1989) Essencial Pedagogy of Continuing Education, Cheng-du, Sichuan University Press

 59. 继续教育管理概论 芦香滨编著 哈尔滨地图出版社 2007
  LU Xiangbin. (2007) Introduction to Continuing Education Management, Harbin, Harbin Map Publishing House

 60. 继续教育管理通论 曾绍元主编 科学技术文献出版社 1990
  ZENG Shaoyuan. (1990) General Theory on Continuing Education Man-agement, Beijing, Science and Technology Literature Publishing House

 61. 职业发展概述 王晓平,张浩,陈祝林编著 同济大学出版社 2004 WANG Xiaoping, ZHANG Hao, CHEN Zhulin. (2004) Outline on Devel-opment of Vocation, Shanghai, Tongji University Press

 62. 职教师资培养的国际比较 陈祝林,徐朔,王建初编著 同济大学出版社 2004
  CHEN Zhulin, XU Shuo, WANG Jianchu. (2004) International Compari-son on the Education of Vocational Education Teachers, Shanghai, Tongji University Press

 63. 中学教师继续教育模式研究
  陈景仁,  大众文艺出版社,
  1996
  CHEN Jingren, (1996) The study of models for continuing education of the middle school teachers, Beijing, Popular Literature Publishing House.

 64. 终身学习研究
  叶忠海, 高等教育出版社,
  2007
  YE Zhonghai, (2007) Lifelong learning research, Beijing, Higher Education Press.

 65. 二 十一世纪中, 港, 澳, 台成人教育的新议题
  刘新慧, 澳门大学校外课程及特别计划中心 澳门成人教育学会,
  2001
  LIU Xinhui, (2001) Contemporary issues in adult education in the 21st century. Perspective of the PRC,    Hong Kong, Macau and Taiwan, Macau Adult Education Association.

 66. 成人教育与社会发展
  常立学, 山东教育出版社,
  1995
  CHANG Lixue, (1995) Adult education & social development, Jinan, Shandong Education Press.

 67. 职 业教育课程开发与实施
  严中华, 清华大学出版社,
  2009
  YAN Zhonghua, (2009) Vocational education curriculum development and implementation, Beijing,             Qinghua University Press.

 68. 职业教育支出绩效评价及激励机制设计研究
  彭锻炼, 立信会计出版社,
  2009
  PENG Duanlian, (2009) Study on performance evaluation and incentive mechanism design in vocational education in China, Shanghai, Lixin Accounting Publishing House.

 69. 高等职业教育概论
  李海宗, 科学出版社,
  2009
  LI Haizong, (2009) Introduction to higher vocational education, Beijing, Science Press.

 70. 海西旅游产业发展与高职教育研究
  沈文馥, 中国物资出版社,
  2009
  SHEN Wenfu, (2009) Research on the western coast of Taiwan straits tourism development and higher vocational education, Beijing, China Logistics Publishing House.

 71. 职业教育发展理论与实践
  王乐夫, 暨南大学出版社,
  2009
  WANG Lefu, (2009) Theories and practices on the development of vocational education, Guangzhou,
  Jinan University Press.

 72. 大学生就业指导
  王云儿, 现代教育出版社,
  2009
  WANG Yuner, (2009) Undergraduate vocational guidance, Beijing, Modern Education Press.

 73. 大学生就业创业指导
  胡志方, 现代教育出版社,
  2009
  HU Zhifang, (2009) Undergraduate vocational and entrepreneurship guidance, Beijing, Modern Education Press.

   

 74. 岁月留痕职业和继续教育
  许承兴, 上海人民美术出版社,
  2009
  XU Chengxing, (2009) Trace of time.  A record of continuing and vocational education of Art, Shanghai, Shanghai People's Fine Arts Publishing House.

 75. 以人为本中职教育新理念
  刘合群, 暨南大学出版社,
  2008
  LIU Hequn, (2008) Putting people first. New ideas for secondary vocational education, Guangzhou, Jinan University Press.

 76. 见证 专著 史忠健主编
  史忠健,青岛出版社,
  2007
  SHI Zhongjian, (2007) Witness recording.  International forum on higher vocational education,      Qingdao, Qingdao Press.

 77. 职业教育与社会和谐发展
  姚莉, 清华大学出版社,
  2008
  YAO Li, (2008) Vocational education and harmonious society development, Beijing, Qinghua University Press.

 78. 工作过程导向的高职课程开发探索与实践
  姜大源, 高等教育出版社,
  2008
  JIANG Dayuan, (2008) Exploration and practice on working process-oriented curriculum development in higher technical and vocational education, Beijing, Higher Education Press.

 79. 城市化进程中的职业教育发展研究
  杨海燕, 中国海洋大学出版社,
  2008
  YANG Haiyan, (2008) Study on vocational education development in the process of urbanization, Qingdao, China Ocean University Press.

 80. 高职院校品牌战略
  林慧, 湖南科学技术出版社,
  2008
  LIN Hui, (2008) Brand strategies of a higher vocational college, Changsha, Hunan Science and Technology Press.

 81. 职业教育课程论
  徐国庆, 华东师范大学出版社,
  2008
  XU Guoqing, (2008) Vocational curriculum theory, Shanghai, East China Normal University Press.

 82. 全方位服务中职教育新理念
  徐迎建, 暨南大学出版社,
  2008
  XU Yingjian, (2008) OMNI-dimensional service.  New ideas for secondary vocational education, Guangzhou, Jinan University Press.

 83. 湖 南职业教育发展史
  汤大莎, 湖南人民出版社,
  2008
  TANG Dasha, (2008) Delelopment of vocational education in Hunan, Changsha, Hunan People's Publishing House.

 84. 首 届中日高职高专教育论坛文集
  王纪安, 天津大学出版社,
  2008
  WANG Jian, (2008) Paper collection of the 1st Sino-Japan higher vocational education forum, Tianjin, Tianjin University Press.

 85. 职业教育教育学
  白永红, 新疆人民出版社,
  2008
  BAI Yonghong, (2008) Vocational Education Pedagogy, Urumqi, Xinjiang People’s Publishing House.

 86. 德技双高中职教育新理念
  刘合群, 暨南大学出版社,
  2007
  LIU Hequn, (2007) Moral and technical excellence. New ideas for secondary vocational education,             Guangzhou, Jinan University Press.

 87. 由企业看职业院校
  唐远苏, 北京大学出版社,
  2007
  TANG Yuansu, (2007) Looking at vocational schools from the perspective of enterprises.  A new approach in the management of vocational schools, Beijing, Beijing University Press.

 88. 高职教育行动导向教学体系
  壮国桢, 镇 江 江苏大学出版社,
  2007
  ZHUANG Guozhen, (2007) Action-oriented teaching system of higher vocational education, Zhenjiang,
  Jiangsu University Press.

 89. 业教育发展理念与实践
  王乐夫, 广 州 暨南大学出版社,
  2007
  WANG Lefu, (2007) Theories and practices on the development of vocational education, Guangzhou, Jinan University Press.

 90. 女性高职教育研究与实践
  姚钦英, 华南理工大学出版社,
  2006
  YAO Qinying, (2006) Research and practice in female higher vocational education, Guangzhou, South China University of Technology Press.

 91. 中国职业教育体系建构研究
  姜军, 沈 阳 辽海出版社,
  2006
  JIANG Jun, (2006) Research on construction of China’s vocational and technical education system, Shenyang, Liaohai Publishing House.

 92. 职业素质教程
  张国宏, 经济管理出版社,
  2006
  ZHANG Guohong, (2006) Course of vocational quality education, Beijing, Economic Management Press.

 93. 毛泽东职业教育思想论
  徐家林, 社会科学文献出版社,
  2006
  XU Jialin, (2006) On Mao Zedong’s vocational education thoughts, Beijing, Social Science Academic Press.

 94. 高职院校文化建设创新论
  林丽萍, 中国商业出版社,
  2006
  LIN Liping, (2006) Innovation of culture construction in vocational colleges, Beijing, China Business Press.

 95. 于项目学习在高职IT专业中的运用研究
  谢一风, 中国铁道出版社,
  2006
  XIE Yifeng, (2006) Application of PBL in learning IT professional subjects in higher vocational education, Beijing, China Railway Publishing House.

 96. 高职教育教学改革与实践
  谢一风,  经济管理出版社,
  2006
  XIE Yifeng, (2006) Higher vocational education educational reforms & practice, Beijing, Economic            Management Press.

 97. 中国职业培训发展报告
  李亨业, 新华出版社,
    2005
  LI Hengye, (2005) Report on the development of vocational training in China, Beijing, Xinhua Publishing House.

 98. 职业学校校长培训模块集粹
  李庆祝, 中国劳动社会保障出版社,
  2005
  LIU Qingzhu,  (2005) Basic and further education for vocational school directors, Beijing, China Labour and Social Security Publishing House.

 99. 国高等职业技术教育研究会建会20周年巡礼
  李维利, 高等教育出版社,
  2005
  LIU Weili, (2005) Survey of the 20th anniversary of the Tertiary Technical and Vocational Education       Research Association of China, Beijing, Higher Education Press.

 100. 身心障碍者职业辅导评量工具之建立
  陈秋蓉, 劳工安全卫生研究所,
  2001
  CHEN Qiurong, (2001) Development of a computerized vocational evaluation instrument for the adults with physical disabilities, Taipei, Institute for Occupational Health and Safety Press.

 101. 创办现代化农村职中
  陈金陵, 广东教育出版社,
  1996
  CHEN Jinling, (1996) Construction of modernized rural vocational high school, Guangzhou, Guangdong Education Publishing House.

 102. 高等职业教育通用教材-应用高等数学
  赵焕宗, 上海交通大学出版社,
  1999
  ZHAO Huanzong, (1999), Teaching Materials for Higher Vocational Education - Application of Advanced Mathematics, Shanghai, Shanghai Jiao Tong University Press.

 103. 中等职业教育国家规划教材(机械加工技术专业)
  马丽霞, 机械工业出版社,
  2002
  MA Lixia, (2002), Teaching materials for secondary vocational education. (Speciality: mechanical processing technology), Beijing, Machinery Industry Publishing House.

 104. 职业教育学-普通高等教育十一五国家级规划教材
  马建富, 华东师范大学出版社,
  2008
  MA Jianfu, (2008), Vocational Education – Materials for General Higher Education Eleventh Five Year Plan, Shanghai, East China Normal University Press.

 105. 1978-2008-中国职业教育学科发展30年
  周明星, 华东师范大学出版社,
  2009
  ZHOU Mingxing, (2009), 1978-2008.  The development of Vocational Education in China during the last 30 years, Shanghai, East China Normal University Press.

 106. 职业教育学-原理与应用
  黄尧, 高等教育出版社,
  2009
  HUANG Yao, (2009) Vocational Education - Theory and Practice, Beijing, Higher Education Press.

 107. 中国高等职业教育发展史研究
  陈英杰, 中州古籍出版社,
  2007
  CHEN Yingjie, (2007) History of Chinese Higher Vocational Education Development, Zhengzhou, ZhongZhou Ancient Book Publishing House.

 108. 高等职业教育发展论
  王明伦, 教育科学出版社,
  2004
  WANG Minlun, (2004) Development of Higher Vocational Education, Beijing, Educational Science Publishing House.

 109. 职业教育原理
  徐国庆, 上海教育出版社,
  2007
  XU Guoqing, (2007) Principles of Vocational Education, Shanghai, Shanghai Education Publishing House.

 110. 高等职业教育教学质量管理概论
  董维佳,宋建军, 南京大学出版社,
  2007
  DONG Weijia, (2007) Introduction to Higher Vocational Education Teaching Quality Management, SONG Jianjun, Nanjing, Nanjing University Press.

 111. 高等职业教育理论探索与实践
  王毅,卢崇高,季跃东 东南大学出版社,
  2005
  WANG Yi, LU Chonggao, JI Yueding, (2005)  Higher Vocational Education: Theory and Practice, Nanjing, Southeast University Press.

 112. 中国近代职业教育法制
  王为东, 法律出版社,
  2007
  WANG Weidong, (2007) China Modern Vocational Education Legal System, Beijing, Law Press.

 113. 农村职业教育与农业产业化、农村城镇化、农村现代化互动研究
  黄育云,  农业出版社,
  2006
  HUANG Yuyun, (2006)  Rural Vocational Education: Agricultural Industrialization,           Urbanization   and Rural Modernization, Beijing, China Agricultural Press.

 114. 职业教育分层次办学:从供给驱动到需求驱动
  邓国光,黄珍珍 苏州大学出版社,
  2006
  DENG Guoguang, HUANG Zhenzhen, (2006) Vocational Education School Management: From Supply-driven to Demand-driven, Suzhou, Suzhou University Press.

 115. 审视高等职业教育的质量与标准
  肖化移, 华东师范大学出版社,
  2006
  XIAO Huayi, (2006) Survey of Higher Vocational Education Quality and Standards, Shanghai, East China Normal University.

 116. 托起职业教育的明天——2005上海中华职业教育论坛论文汇编
  上海中华职业教育社, 上海交通大学出版社,
  2006
  Szhanghai Association of Vocational Education, (2006) Supporting the Future of Vocational Education - 2005 Shanghai China Vocational Education Forum Papers, Shanghai, Shanghai Jiao Tong University Press.

 117. 知识与技能:中国职业教育60年
  方展画,  浙江大学出版社,
  2009
  FANG Zhanhua, (2009)  Knowledge and skills: 60 years of vocational education in China, Hangzhou, Zhejiang University Press.

 118. 现代职业教育教学论
  孟庆国, 北京师范大学出版社,
  2009
  MENG Qingguo, (2009) Theory of Modern Vocational Education, Beijing, Beijing Normal University Press.

 119. 成人教育发展纵论
  杜以德 中国人民大学出版社,
  2007
  DU Yide, (2007) Toward the Development of Adult Education, Beijing, People’s University of China Press.

 120. 成人教育教学与研究
  黄烁, 王盛业, 广西师范大学出版社,
  2007
  HUANG Shuo, WANG Chengye, (2007) Adult education teaching and research, Guilin, Guangxi Normal University Press.

 121. 农村成人教育改革与发展研究
  教育部职业教育与成人教育司,  北京师范大学出版社,
  2005
  Department of Vocational and Adult Education of the Ministry of Education, (2005) Rural Adult Education and Development, Beijing, Beijing Normal University Press.

 122. 成人教育: 历程·思考·探索
  朱涛, 江西人民出版社,
  2004
  ZHU Tao, (2004)  Adult Education: History-Thought-Exploration, Nanchang, Jiangxi People’s Publishing House.

 123. 教师继续教育模式研究与探索
  郑百伟, 中国人民大学出版社,
  2009
  ZHENG Baiwei, (2009) Continuing Education. Ideas and Methods for Teachers, Beijing, People’s University of China Press.

 124. 面向二十一世纪的继续教育
  庞学铨, Rein Nuissl, 浙江大学出版社,
  2008
  LONG Xuezhen, Rein Nuissl, (2008) Facing Continuing Education in the 21st Century, Hangzhou, Zhejiang University Press.

 125. 当代教师继续教育论
  时伟, 安徽教育出版社,
  2004
  SHI Wei, (2004) Theory of Modern Continuing Education, Hefei, Anhui Education Publishing House.

« góra strony