Angielski    Arabski    Chiński    Francuski    Hiszpański    Indyjski    Japoński    Niemiecki    Polski    Portugalski    Rosyjski    Ukraiński    Włoski
Czasopisma naukowe   ●   Monografie, raporty, podręczniki akademickie   ●   Pedagodzy  ●  Bazy danychInstytucje naukowe, stowarzyszenia

Association for World Education (AWE) – Stowarzyszenie na rzecz Światowej Edukacji jest międzynarodową organizacją pozarządową o statusie doradczym przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. AWE to sieć jednostek, grup i organizacji, które pracują nad innowacyjnymi metodami kształcenia, demokracją, prawami człowieka i wymianą kulturalną na całym świecie. AWE powstało w Stanach Zjednoczonych. AWE koncentruje prace nad włączeniem organizacji jako partnerów i uczestników do globalnej sieci. Posiada kompleksową sieć członków, którzy są jednostkami i organizacjami partnerskimi na całym świecie. W 1976 r. AWE było obecne w ONZ jako pozarządowa organizacja a w 1978r. AWE uzyskało status doradczy w Radzie Gospodarczej i Społecznej (ECOSOC) i UNESCO a także uczestniczy w pracach ONZ jako międzynarodowa organizacja pozarządowa.

Cedefop – Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, http://www.cedefop.europa.eu ustanowione w 1975 roku, jest agencją unijną, która pomaga promować i rozwijać edukację oraz kształcenie zawodowe w Unii Europejskiej (UE). Początkowo z siedzibą w Berlinie, Cedefop był jedną z pierwszych specjalistycznych i zdecentralizowanych agencji, którą założono. W 1995 roku główna siedziba Cedefop została przeniesiona do Salonik, podczas gdy w Brukseli pozostawiono biuro łącznikowe. Cedefop promuje na terytorium rozszerzonej UE działania unijne dotyczące kształcenia przez całe życie. Czyni to poprzez dostarczanie informacji i analizowanie systemów, strategii, badań i praktyk z zakresu edukacji i szkoleń zawodowych. Do zadań Cedefop należą: zestawianie wybranej dokumentacji oraz analizowanie danych; przyczynianie się do rozwoju i koordynacji badań; wykorzystywanie i rozpowszechnianie informacji; promowanie jednakowego stanowiska odnośnie do kwestii związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi; organizowanie forum do dyskusji i wymiany pomysłów. Cedefop prezentuje swoje informacje w formie elektronicznej i papierowej oraz łączy ludzi poprzez wizyty badawcze, konferencje i seminaria, które organizuje. Informacje Cedefop skierowane są do wszystkich związanych z edukacją i szkoleniami zawodowymi, badaczy i praktyków działających na terytorium UE i poza nią. Cedefop wydaje publikacje płatne (seria informacyjna) oraz bezpłatne (seria przeglądowa oraz dokumentacyjna). Seria informacyjna przedstawia rezultaty niektórych ważnych projektów realizowanych przez Cedefop, m.in. obszerny raport na temat badań naukowych w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, publikowany co trzy lata oraz raport na temat zmian zachodzących w europejskiej polityce kształcenia i szkolenia zawodowego. Streszczenia większości publikacji o charakterze informacyjnym są dostępne w Internecie. W serii przeglądowej i serii informacyjnej Cedefop przedstawia wyniki innych badań tematycznych, a także krótkie prezentacje systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich UE. Publikacje wydawane w tych seriach są także dostępne w Internecie.

European Association for the Education of Adults (EAEA)
- (Europejskie Stowarzyszenie Kształcenia Dorosłych) www.eaea.org EAEA (dawniej znane pod nazwą Europejskie Biuro Edukacji Dorosłych: European Bureau of Adult Education) zostało założone w 1953 r. To europejska organizacja pozarządowa, która skupia 114 organizacji członkowskich z 41 krajów pra-cujących w obszarze kształcenia dorosłych. Jej główne zadania to:

 • polityka wparcia edukacji ustawicznej na poziomie europejskim
 • rozwój, doskonalenie praktyki poprzez projekty, publikacje i szkolenia
 • dostarczenie członkom informacji i usług
 • współpraca międzynarodowa

EAEA promuje kształcenie dorosłych oraz zwiększenie dostępu i uczestnictwa w edukacji formalnej, nieformalnej i incydentalnej dla wszystkich, a w szczególności dla grup obecnie reprezentowanych. Celem uczenia się może być osobista satysfakcja, zmiany społeczne, aktywne obywatelstwo, wiedza i świadomość kulturowa oraz międzykulturowa, rozwój umiejętności oraz wiele innych aspektów związanych z zatrudnieniem. Członkowie EAEA pracują w czterech biurach. Główny sekretariat mieszczący się w Brukseli stanowi centrum działalności EAEA i koordynuje program pracy stowarzyszenia oraz utrzymuje bliski kontakt z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi. W ramach działalności EAEA ukazuje się również biuletyn informacyjny "EAEA - wiadomości" ("EAEA - News") zawierający ciekawe i odnoszące się do danego okresu informacje na temat wydarzeń, projektów, inicjatyw, spotkań, postanowień, najnowszych dokumentów czy raportów.

European Educational Research Association (EERA) – Europejskie Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych powstało w celu wspierania współpracy wśród edukacyjnych pracowników naukowych w Europie, promowania komunikacji pomiędzy edukacyjnymi pracownikami naukowymi a międzynarodowymi organizacjami rządowymi oraz szerzenia i zwrócenia uwagi na wyniki edukacyjnych badań. EERA została założona w czerwcu 1994 r. i od 2008 r. swoją siedzibę ma w Berlinie. EERA powstała w celu: skonsolidowania współpracy edukacyjnych badaczy w Europie; promowania komunikacji między komunikacyjnymi edukacyjnymi pracownikami naukowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi takimi jak UE, Rada Europy, OECD i UNESCO; poprawy komunikacji wśród organizacji zajmujących się badaniami edukacyjnymi i instytutami w granicach Europy; upowszechniania wyników badań edukacyjnych i podkreślenia ich wkładu do polityki i praktyki. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmującą się sprawami społecznymi. Powstała w 1919 r. w wyniku rosnącej troski o reformy społeczne po I Wojnie Światowej. Wśród członków - założycieli znalazły się: Belgia, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Japonia, USA, Wielka Brytania oraz Polska. MOP jest jedyną spośród światowych organizacji, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników - "partnerzy społeczni" w gospodarce - mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania swojej polityki i programów. Podstawą istnienia MOP jest jej Konstytucja. Obecnie członkami Organizacji jest 181 państw.

Harvard University:
uniwersytet prywatny, według amerykańskich ran-kingów najlepszy uniwersytet na świecie. Został założony 8 września 1636 roku jako Harvard College w Newtown koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej. Nazwę otrzymał od pierwszego darczyńcy uczelni – duchownego purytańskiego, wielebnego Johna Harvarda, który wspierał finansowo szkołę od momentu jej powstania do swojej śmierci, również w testamencie zapisując jej swoją bibliotekę i połowę majątku. Imię Harvarda szkoła przyjęła w dniu 13 mar-ca 1639 roku. Program nauczania łączy wiedzę teoretyczną z praktyką, kła-dąc również ogromny nacisk na prowadzenie działalności badawczej. W 2008 roku uczelnię ukończyło ponad 19 tysięcy studentów różnych kierunków.

International Centre for Technical and Vocational Education and Train-ing (UNEVOC) Międzynarodowe Centrum UNESCO ds. Kształcenia Technicznego i Zawodowego (UNESCO-UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training) z siedzibą w Bonn istnieje od 2000 roku, zatrudnia 10 stałych pracowników. Zajmuje się jako-ścią systemów kształcenia technicznego i zawodowego oraz poszerzaniem możliwości zdobywania nowych kompetencji zawodowych, pomaga w tworzeniu polityki i praktycznej realizacji kształcenia zawodowego. Działania centrum szczególnie są skierowane do krajów rozwijających się, przechodzących transformację i obszarów pokonfliktowych. UNESCO-UNEVOC prowadzi swoją działalność poprzez sieć 230 centrów w 156 kra-jach. Realizowane działania wpisują się m.in. w ramy programu UNESCO Edukacja Dla Wszystkich (Education for All), edukację dla zrównoważo-nego rozwoju (ESD- educating for sustainalbe development) w związku z Dekadą Narodów Zjednoczonych Dla Zrównoważonego Rozwoju, walkę z HIV/AIDS. Obszary aktywności to również szkolenie nauczycieli i trene-rów edukacji technicznej i zawodowej, kwestia zastosowania technik in-formacyjno- komunikacyjnych w e. t. i z., rozwijanie i ulepszanie systemów e. t. i. z., opracowywanie programów nauczania e. t. i .z. Centrum opraco-wuje biuletyn (tzw. newsletter) w formie elektronicznej ukazujący się 1-2 w roku. Ponadto publikowane są pozycje książkowe w serii Międzynarodowa Biblioteka Edukacji Technicznej i Zawodowej. strona www: http://www.unevoc.unesco.org

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmującą się sprawami społecznymi. Powstała w 1919 r. w wyniku rosnącej troski o reformy społeczne po I Wojnie Światowej. Wśród członków - założycieli znalazły się: Belgia, Kuba, Czechosłowacja, Francja, Japonia, USA, Wielka Brytania oraz Polska. MOP jest jedyną spośród światowych organizacji, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników - "partnerzy społeczni" w gospodarce - mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania swojej polityki i programów. Podstawą istnienia MOP jest jej Konstytucja. Obecnie członkami Organizacji jest 181 państw. W 1946 r. MOP jako pierwsza została uznana za organizację wyspecjalizowaną Systemu Narodów Zjednoczonych. W 1969 roku, w 50. rocznicę jej powstania, MOP została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Do podstawowych zadań MOP należy: tworzenie międzynarodowego prawa pracy, w formie konwencji i zaleceń, które zawierają minimalne standardy w zakresie podstawowych praw pracowniczych, takich jak: wolność związkowa, prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej, równouprawnienie w pracy i wykonywaniu zawodu; oferowanie współpracy technicznej, w tym promowanie międzynarodowych standardów pracy oraz udzielanie pomocy państwom członkowskim w dostosowaniu prawa krajowego do postanowień konwencji i zaleceń MOP oraz w realizacji założeń Agendy na Rzecz Godnej Pracy; promowanie rozwoju niezależnych organizacji pracodawcy.

National Institute of Adult Continuing Education (NIACE, Wielka Brytania) – Krajowy Instytut Edukacji Ustawicznej Dorosłych ma na celu zachęcenie wszystkich dorosłych do podjęcia nauki wszelkiego rodzaju. Starają się to osiągnąć poprzez: udział w czołowych kampaniach takich jak Tydzień Dorosłych Uczących się (Adult Learners’ Week) i Szybkie Czytanie (Quick Reads); dostarczanie wysokiej jakości rozwiniętej i badawczej pracy; świadczenie usług doradczych, doradztwo i wsparcie ekspertów; zaangażowanie ministrów i parlamentarzystów; wsparcie tworzenia sieci kontaktów złożonej z praktyków, polityków i naukowców; zapewnienie elastycznych i indywidualnych szkoleń. NIACE jest organizacją charytatywną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Instytut składa się z indywidualnych i korporacyjnych członków, którzy rozciągają się od uniwersytetów, szkół wyższych i władz lokalnych po BBC, Narodową Federację Instytutów Kobiet, Kongres Związków Zawodowych i Ministerstwo Obrony. NIACE pracuje z i dla: uczących się dorosłych, władz lokalnych, departamentów i agencji rządowych, organizacji charytatywnych, funduszy charytatywnych, związków zawodowych, pracodawców, europejskich fundacji.

Stanford University: prywatny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Został założony w 1885 r. z funduszy magnata kolejowego i senatora Lelanda Stanforda., działalność rozpoczął w 1891 r., obecnie studiuje na nim ok. 13 800 studentów. Uniwersytet Stanforda ma swoje ośrodki w kilku krajach europejskich (Anglia, Austria, Francja, Niemcy, Włochy), gdzie na 6-miesięczne kursy wyjeżdża ponad połowa studentów. Studia specjalistyczne prowadzone są także w ośrodkach zagranicznych, m.in. w Japonii i na Tajwanie. Stanford jest sklasyfikowany na drugim miejscu w ogólnym rankingu wszystkich uniwersytetów na świecie opracowanym przez Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata.

The European Training Foundation (ETF) – Europejska Fundacja Kształcenia to agencja Unii Europejskiej powstała w 1994 r., z siedzibą w Turynie. ETF pomaga krajom partnerskim w reformach systemów kształcenia i szkolenia, aby umożliwić ludności zdobywanie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji wymaganych w dynamicznie rozwijających się gospodarkach i społeczeństwach. U podstaw tego działania leży przekonanie, że kształcenie i szkolenie zawodowe są integralną częścią obszernego systemu edukacyjnego. W 1946 r. MOP jako pierwsza została uznana za organizację wyspecjalizowaną Systemu Narodów Zjednoczonych. W 1969 roku, w 50. rocznicę jej powstania, MOP została uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla. Do podstawowych zadań MOP należy: tworzenie międzynarodowego prawa pracy, w formie konwencji i zaleceń, które zawierają minimalne standardy w zakresie podstawowych praw pracowniczych, takich jak: wolność związkowa, prawo do organizowania się, prawo do rokowań zbiorowych, zakaz pracy przymusowej i obowiązkowej, równouprawnienie w pracy i wykonywaniu zawodu; oferowanie współpracy technicznej, w tym promowanie międzynarodowych standardów pracy oraz udzielanie pomocy państwom członkowskim w dostosowaniu prawa krajowego do postanowień konwencji i zaleceń MOP oraz w realizacji założeń Agendy na Rzecz Godnej Pracy; promowanie rozwoju niezależnych organizacji pracodawcy

The Ohio State University:
publiczny uniwersytet badawczy mieszczący się w Columbus, Ohio. Założony w 1870 r. jako uniwersytet stanowy, fi-nansowany z grantów. Obecnie jest drugim co do wielkości uniwersytetem w Stanach Zjednoczonych. Znajduje się w czołówce 150 najlepszych uni-wersytetów na świecie, 60 najlepszych spośród uczelni prywatnych i pań-stwowych w Stanach Zjednoczonych i 20 najlepszych uczelni publicznych w kraju. W strukturze uniwersytetu znajduje się m.in. Centrum Kształcenia Ustawicznego (Ced). CEd oferuje studentom i indywidualnym klientom wysokiej jakości kursy i programy nauczania, których jakość i różnorod-ność motywują nie tylko studentów, ale i dorosłe osoby pracujące do ucze-nia się przez całe życie i pomagają osiągać założone cele edukacyjne. W Centrum znajduje się Akademickie Biuro Poradnictwa, które obsługuje studentów systemu kredytowanego, a także w sposób szczególny zajmuje się osobami dorosłymi zainteresowanymi powrotem na studia.

UNESCO Institute for Life Long Learning (UIL)
Instytut Kształcenia Ustawicznego UNESCO (UNESCO Institue for Lifelong Learning) z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) jest jednym z instytutów edukacyjnych UNESCO, zatrudnia 40 pracowników. Jest to jest to organizacja non-profit, której głównymi celami są: walka z analfabetyzmem, edukacja nieformalna, nauczanie dorosłych i nauczanie przez całe życie. Działania w dziedzinie walki z analfabetyzmem: badania, wspieranie walki z analfabetyzmem, rozwijanie i wdrażanie monitoringu i systemów ewaluacji, tworzenie sieci i przygotowywanie publikacji. W tym celu UIL pracuje w partnerstwie z wieloma organizacjami. W dziedzinie edukacji dorosłych UIL przygoto-wuje cyklicznie konferencję CONFINTEA (Międzynarodową Konferencję Edukacji Dorosłych). Obecnie VI edycja konferencji będzie miała miejsce w Brazylii w 2009 roku. Uczestnictwo w programach globalnych: Edukacja dla Wszystkich (Education for All, EFA), Dekada Piśmienności Narodów Zjednoczonych (United Nations Literacy Decade, UNLD), Inicjatywa Alfa-betyzacja dla Uczestnictwa (Literacy Initiative for Empowerment (LIFE)). UIL wspiera narodowe lub regionalne Tygodnie Edukacji Dorosłych oraz Festiwale Kształcenia oraz kampanie uczenia dorosłych i przez całe życie w około 45 krajach świata. Prowadzona jest również działalność wydawnicza: dwumiesięcznik Międzynarodowy Przegląd Edukacji (International Review of Education) publikowany jest w wydawnictwie Springer Netherlands. strona www: Jhttp://www.uil.unesco.org

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNE-SCO) UNESCO,
Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, została utworzona w 1946 roku. Podstawowy obszar dzia-łań to edukacja. Aktualny plan działań UNESCO w dziedzinie edukacji koncentruje się na celach przyjętych przez ONZ i UNESCO: realizacja ustaleń Światowego Forum Edukacji w Dakarze (Program Edukacja dla Wszystkich na lata 2000-2015) i Milenijnych Celów Rozwoju, realizacja zadań Dekady Piśmienności (2003-2012), Dekady Edukacji nt. Zrównowa-żonego Rozwoju oraz programu EDUCAIDS. W swej działalności UNE-SCO opiera się na pracy instytutów oraz wyspecjalizowanych centrów, m.in.:

 • Instytut Kształcenia Ustawicznego UNESCO (UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL)) z siedzibą w Hamburgu
 • Międzynardowy Instytut Planowania Edukacji (International Institute for Educational Planning (IIEP)) z siedzibą w Paryżu
 • Instytut UNESCO Stosowania Technologii Informacji w Edukacji (UNESCO Institute for Information Technologies in Education (IITE)) z siedzibą w Moskwie
 • Międzynarodowe Centrum UNESCO ds. Kształcenia Technicznego I Zawodowego (UNESCO-UNEVOC International Centre for Techni-cal and Vocational Education and Training)
 • Międzynarodowe Biuro Edukacji (International Bureau of Education (IBE)) z siedzibą w Genewie
 • Międzynarodowy Instytut UNESCO ds. Wzmocnienia Potencjału Roz-wojowego Afryki (UNESCO International Institute for Capacity Buil-ding in Africa (IICBA)) z siedzibą w Addis Abebie
 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia Dziewcząt i Kobiet w Afryce (International Institute for young girls’ and women’s education (CIEFFA)) z siedzibą w Ouagadougou, Burkina Faso

UNESCO wypracowuje trzy rodzaje dokumentów normatywnych: konwencje, rekomendacje i deklaracje. strona www: http://www.unesco.org

University of California:
główny i najbardziej prestiżowy publiczny uni-wersytet stanu Kalifornia, złożony z dziesięciu uniwersytetów kalifornij-skich. Pierwszy kampus założony został aktem prawnym z dnia 23 marca 1868 roku w Berkeley, najnowszy powstał w 2005 roku w Merced. Wraz z California State University oraz Community Colleges tworzy system pu-blicznego szkolnictwa wyższego Kalifornii. Uniwersytet kalifornijski słynie z największej liczby noblistów na świecie wchodzących w skład kadry uczelni.

University of Illinois:
utworzony w 1857 jest jednym z przodujących pu-blicznych uniwersytetów w USA, który zajmuje się podnoszeniem jakości nauczania, prowadzeniem badań i usług dla sektora publicznego. Główne miasteczka uniwersyteckie Illinois znajdują się w Chicago, Springfield oraz Urbana-Champaign. Uniwersytet w Urbana-Champaign jest najstar-szym, największym i najbardziej prestiżowym uniwersytetem w systemie publicznych uniwersytetów stanu Illinois. Specjalizuje się w rolnictwie, cywilnych programach inżynieryjnych, informatyce, ale także w naukach humanistycznych. Uniwersytet Illinois w Chicago (UIC) jest największym uniwersytetem w Chicago pod względem liczby studentów. W jego skład wchodzi 15 college'ów (w tym największa szkoła medyczna). Uniwersytet w Illinois jest światowym liderem w dziedzinie badań naukowych i stu-diów. Prawie 50% wydatków przeznaczonych na badania naukowe jest po-krywanych przez granty otrzymywane od władz federalnych (grant Colle-ges&Schools).

« góra strony