Scientific conferences

2005 2006 2007 2008 2009

Labour pedagogy - to improve vocational education
(a series of international and nationwide conferences) (1987-2009) ITeE - PIB

Organized 166 conferences, including 28 international.
  2009

 • III Forum Naukowe Polsko-Ukraińskie, APS, ITeE-PIB, WSP ZNP, Towarzystwo Naukowe Polska-Ukraina, (Third Scientific Polish - Ukrainian Forum, APS, ITeE-PIB, WSP ZNP, Polish-Ukrainian Scientific Society) 25-27.05.2009 Warszawa/Zamość

 • Edukacja dla wielokulturowości. Education for interculturalITeE-PIB, Wszechnica Roztoczańska 25-27.05.2009 Szczebrzeszyn/Zamość

  « top

  2008
 • Innowacyjna ustawiczna edukacja zawodowa. Rozwój projektów, perspektywa. Innovative continuous professional education. Development projects, prospect. ITeE-PIB, 6-7.11.2008, Wsola/Radom

 • Laboratoria innowacji - pomysłowość, kreatywność, innowacyjność.  Innovation laboratory - think, create, innovate. ITeE-PIB projekt i-Lab, 6.11.2008, Radom.

 • Idee edukacyjne w praktyce europejskiej edukacji zawodowej. Educational ideas in the European practice of vocational educationITeE-PIB, Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy, WSP ZNP, Akademia Pedagogiki Specjalnej; 20.10.2008, Radom

 • Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywy, dobre praktyki. European Qualification Framework - initiatives, good practices. ITeE-PIB; (MEN), 16.10.2008, Warszawa

 • Technologie informatyczne w aktywizacji zawodowej uczniów, studentów i dorosłych. Information technology in the stimulation of pupils, students and adults. (IBE, WSP ZNP), ITeEPIB,  12.06.2008 Warszawa

 • Innowacyjność i konkurencyjność mikroprzedsiębiorstw. Innovation and competitiveness of micro enterprises.ITeE, (Ministerstwo Gospodarki, Politechnika Radomska); 3.06.2008 Warszawa

 • Technologie informatyczne na usługach przedsiębiorstw Dialog Miast. (Partnerstwo Platforma e-Dialog), ITeE-PIB; 5.05.2008 Warszawa

 • Technologie informatyczne na usługach przedsiębiorstw. (Partnerstwo Platforma e-Dialog), ITeE-PIB; 3.04.2008 Warszawa

 • Certyfikacja kwalifikacji zawodowych, ITeE-PIB 28.03.2008, Jedlnia Letnisko

  « top

  2007
 • Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji. National Vocational Qualification Standards as a tool for employment and education policy. Wyniki projektu zrealizowanego przez MPiPS. 18.12. 2007 Warszawa

 • Europejski Bank Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych z siecią ModNet: European Bank for the Development of Modular Curricula and Education Technologies. 21-22.11. 2007, Warszawa

 • Kształcenie przez całe życie w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Lifelong learning in enhancing the competitiveness of enterprises.Fundacja Fundusz Współpracy: ITeE-PIB 14-15.11.2007, Radom

 • Internetowy doradca przedsiębiorcy. Internet business consultant. (ZRP), ITeE-PIB. 25.09.2007. Warszawa

 • Innowacyjne poradniki dla ucznia i nauczyciela modułowej edukacji zawodowej. Innovative guides for learners and teachers of vocational education module. ITeE-PIB, (IBE, KOWEZ), 15.09.2007 Radom

 • Doradztwo na odległość - wortal dla mikroprzedsiębiorstw. Advice from a distance - vortal for micro enterprises. ITeE-PIB, 15.06.2007. Radom

 • Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. Theoretical and methodological basis for the development of e-learning in lifelong learning. ITeE-PIB, 27.04.2007. Radom

 • Pedagogika wobec antynomii edukacji i rynku pracy. Education to the antinomy of education and the labor market. ITeE-PIB, 18-19.01.2007 Radom

  « top

  2006
 • Innowacyjne poradniki dla ucznia i nauczyciela modułowej edukacji zawodowej. Innovative modular training guides for the student and teacher of vocational training. ITeE-PIB, 08.12.2006. Radom

 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych - drogą do budowy Krajowych Ram Kwalifikacji. National Vocational Qualification Standards - the way to building the National Qualification Framework. (MPiPS), ITeE-PIB; 29.09.2006. Warszawa

 • Rozwój zasobów ludzkich - sieć wiedzy i doświadczeń. Human resource development - a network of knowledge and experience. ITeE-PIB, 26-27.06.2006 Radom

 • Pedagogika pracy wobec idei uczenia się przez całe życie. Pedagogy of work against the idea of learning throughout life. (WSP ZNP); ITeE-PIB, 31.05.2006 Warszawa

 • Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych dla rynku pracy. The national qualification standards in the labour market. (12 seminariów) ITeE-PIB, 2006

  « top

  2005
 • Diagnoza edukacji ustawicznej 2005. Diagnosis of continuing education 2005.(MEN), ITeE-PIB, 15.12.2005 Warszawa

 • Pedagogiczno-psychologiczne kształcenie nauczycieli. Pedagogical and psychological education of teachers. (Politechnika Radomska), ITeE-PIB,
  17-18.11.2005 Radom

 • Pedagogika pracy - kształtowanie przedsiębiorczości. Pedagogy of work - development of entrepreneurship. (WSP ZNP), ITeE-PIB, 15.10.2005 Warszawa

 • Modele zarządzania a jakość edukacji ustawicznej. Management models and quality of continuing education. Management models and quality of continuing education. ITeE-PIB, 13.10.2005 Warszawa

 • Rozwój kształcenia ustawicznego - wyzwania i bariery. Development of lifelong learning - challenges and barriers. (Friedrich Ebert Stiftung), ITeE-PIB;  8.10.2005, Warszawa

 • Innowacyjne programy modułowego kształcenia zawodowego. Innovation modular program of vocational education. (MEN), ITeE, 05.07.2005 Radom

 • Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. The quality of continuing vocational education. (WSP ZNP), ITeE; 21-22.04.2005 Mińsk (Białoruś)

 • Perspektywy dla doradztwa zawodowego - wymiar lokalny i globalny. Prospects for career advice - from local to global dimension. ITeE, 07.04.2005 Radom

  « top

-->
Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, Copyright ITeE, 2008