Projekty                                                           
Economic Literacy in Education (ELITE)


Umiejętności ekonomiczne w edukacji (ELITE),
Program "Uczenie się przez całe życie"
Projekty Partnerskie Grundtvig
Project No 2009-1-GB2-GRU06-01728 7Celem projektu Umiejętności ekonomiczne w edukacji (ELITE) - Economic Literacy in Education (ELITE) jest promowanie umiejętności ekonomicznych wśród osób dorosłych, tak aby byli oni w stanie zrozumieć główne ekonomiczne czynniki, które wywierają wpływ na ich życie i umożliwić im lepsze podejmowanie decyzji oraz uczestniczenie w środowisku lokalnym.
Projekt realizowany w okresie: 01.08.2009 - 31.07.2011, składa się z następujących instytucji partnerskich:
 • Austria - Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF) - jest centrum kształcenia zawodowego specjalizującym się w dostarczaniu kształcenia dla osób bezrobotnych oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacja oferuje szkolenia indywidualne i grupowe oraz kształcenie ustawiczne, które jest adaptowane do potrzeb rynku pracy oraz potrzeb indywidualnych klientów. Kursy obejmują technologie metalowe, inżynierię elektryczną, hotelarstwo i catering, przemysł drzewny, technologie spawalnicze, umiejętności miękkie, ICT, języki obce, administrację. www.szf.at
 • Belgia - Espace Formation Pme - organizuje szkolenie dla dorosłych obejmujących samo - zatrudnienie, pracowników i managerów małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w proces kształcenia ustawicznego. Grupą docelową dla tego projektu będą ci, którzy chcą opracować własny pomysł na biznes. Zrozumienie ekonomii jest konieczne dla pomyślnego biznesu, mimo, że nie jest to część programu samo-zatrudnienie, ale projekt to ułatwi. www.efpme.be
 • Francja - Institut de Formation et d'Appui aux initiatives de Développement - IFAID Aquitaine - jest organizacją non-profit skupiającą się na projektach, których celem jest osiągnięcie trwałego rozwoju w rozwijającym się świecie. Organizacja współpracuje z organizacjami non-profit, władzami lokalnymi, wspólnotami pracowników i osobami poszukującymi pracy. Prowadzi kursy na różnych poziomach, dla tych którzy chcą doskonalić wiedzę i zrozumienie oraz chcą wnieść coś pozytywnego w trwały rozwój oraz aktywne uczestniczenie w życiu. www.ifaid.org
 • Hiszpania - Federacion de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) - reprezentuje część zarządzającą sektora metalurgicznego w Alicante, który negocjuje ze związkami zawodowymi w procesach porozumiewawczych z przedsiębiorstwami. FEMPA organizuje szkolenia dla pracowników w przemyśle metalurgicznym na wszystkich poziomach, włączając pracowników fizycznych i bez kwalifikacji, którzy mają niewielką wiedzę w kwestiach ekonomicznych oraz jak globalizacja może wpłynąć na przemysł. www.fempa.es
 • Polska - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy - Ośrodek Pracy Innowacyjnej Gospodarki, a w szczególności Zakład Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Instytucie Technologii Eksploatacji prowadzi badania teoretyczne i praktyczne w zakresie kształcenia zawodowego, edukacji ustawicznej, rynku pracy, w szczególności dotyczących programów kształcenia i szkolenia zawodowego, badania treści pracy, standardów kwalifikacji zawodowych. Jako instytucja podległa Ministerstwu Gospodarki zajmuje się także zawodami ekonomicznymi. www.itee.radom.pl
 • Rumunia - The Romanian Multimedia Institute - specjalizuje się w obszarze ICT, języków obcych, biznesu i administracji, szkoleniach językowych e-learning, szkoleń zawodowych, usług multimedialnych w Deva. Zadaniem instytutu jest odpowiedzieć na potrzeby szkoleniowe nowoczesnej gospodarki. Instytut oferuje kształcenie ustawiczne dla tych, którzy chcą nabyć nowe umiejętności oraz kursy i spotkania wieczorowe w weekendy dla osób, które nie mają czasu w ciągu tygodnia. www.iim.ro
 • Wielka Brytania - Enfield Council - jest społecznością lokalną na obrzeżach Londynu, bardzo zróżnicowaną. Władze lokalne są odpowiedzialne za szeroką gamę usług, takich jak usługi społeczne, zdrowie publiczne, sprawy domowe, środowisko, rozwój społeczności oraz usługi kształcenia zawodowego. Jeżeli chodzi o szkolnictwo, władze lokalne zajmują się kształceniem dorosłych oraz kształceniem zawodowym. Usługi kształcenia dla dorosłych dostarczają możliwości osobom o niskich kwalifikacjach, z brakiem podstaw takich umiejętność pisania i czytania, ICT, ogólnego braku kwalifikacji zawodowych, które uniemożliwiają znalezienie zatrudnienia. www.enfield.gov.uk
 • Włochy - Prometeo - jest stowarzyszeniem zaangażowanym w zadania publiczne z władzami regionalnymi, wspomagane funduszami publicznymi oraz zaangażowane w opracowanie szkoleń. Południe Włoch, gdzie mieści się organizacja cierpi z powodu ubóstwa. Brakuje zaangażowana społecznego, a ludzie wierzą że znajdują się na peryferiach Europy. System kształcenia dla dorosłych zmienia się w stronę progresywną, a podstawy ekonomii nie są promowane, dlatego potrzeba jest nawet większa wśród ludzi niepełnosprawnych. www.assprometeo.it
W ramach projektu partnerstwo:
 • oceni podejścia promujące umiejętności ekonomiczne w krajach uczestniczących
 • ustali poziomy umiejętności ekonomicznych wśród grup docelowych w krajach uczestniczących
 • określi wiedzę i zrozumienie ekonomii, które byłyby użyteczne dla grup docelowych oraz jak najlepiej promować grupy docelowe;
 • opracuje strategie dla promowania wiedzy ekonomicznej różnych grup docelowych
 • opracuje program kształcenia oraz podejście pedagogiczne, aby uczynić wiedze i umiejętności ekonomiczne zabawne i przyjazne
Ekonomia jest ważna w zakresie krajowym i międzynarodowym - wskazuje, jaki wpływ ma na nasze decyzje, w jaki sposób osoby indywidualne i grupy podejmują decyzje, jakie czynniki decydują o podejmowaniu decyzji. Może określić jakość życia, może decydować w wynikach wyborów, może powodować konflikty i przynosić pokój, dostarczać miejsc pracy i produkować to, co kupujemy.

Projekt stawia sobie za cel określenie, jakie są potrzeby osób dorosłych w ogólności oraz tych niepełnosprawnych, mało wykwalifikowanych oraz tych, którzy nie mieli możliwości lepszego zrozumienia kwestii ekonomicznych. Uczestnicy zrozumieją wagę kwestii ekonomicznych oraz nabędą kompetencje i zaufanie do lepszego zrozumienia decyzji ekonomicznych. Spowoduje to wzrost świadomości wymiaru globalnego i Unii Europejskiej.

Projekt pomoże uczestnikom zrozumieć rolę ekonomii oraz wpływ na społeczeństwo. Pomoże w dokonywaniu wyborów oraz zrozumieniu tych wyborów. Będzie korzyścią dla szerszej części społeczeństwa poprzez podniesienie problemu radzenia sobie z bieżącymi sytuacjami oraz pomoże zwykłym ludziom w nabyciu umiejętności i zmotywowaniu ich do stania się ekonomistami w przyszłości.

Rezultaty pośrednie i końcowe partnerstwa będą upowszechniane bardzo szeroko wśród organizacji partnerskich, społeczności lokalnych oraz społeczności uczenia się przez całe życie.

Każda uczestnicząca organizacja upowszechni rezultaty projektu własnymi oraz wspólnymi siłami w ramach organizacji grup docelowych, managerów, wykładowców, kadry wspomagającej i uczących się, wykorzystując istniejące kanały takie jak prezentacje, spotkania, Internet, rozpowszechniając ulotki informacyjne o projekcie.

Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008