Library of Labour Pedagogy

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Library of Labour Pedagogy - monographic series of publications has appeared since 1987.

Series includes the most recent issues of work pedagogy: research of vocational education, modular education, educational standards and professional qualifications and the quality of education.
  2009

 • Wołk Zdz. Kultura pracy. (The culture of work)Radom ITeE-PIB 2009

 • Symela K. Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. (Methodological guide for authors of modular programs of a vocational training course)Radom TeE-PIB 2009

 • Kramek Z., Strojna E., Symela K.: Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego. (A guidebook about modular programs of vocational training course)Radom ITeE-PIB 2009

 • Smirnow I.P., Głazunow A.T.: Kształcenie zawodowe w Rosji (Vocational training in Russia)

 • Kaczor S., Sarleja T. (red.): Edukacja dla interkulturowości. (Education for intercultural) ITeE-PIB Radom, SOP Warszawa 2009

 • Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E.: (red.): Cz.1-2 Technik ekonomista: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. (Economic technician: innovative modular training guides for the student)Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E.: (red.): Technik ekonomista: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. (Economic technician: innovative teaching materials of the modular training for the teacher) Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Jaszczyk T., Pilc W. (red.): Cz.1-2 Technik poligraf:innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia (Vol. 1-2 Technician of the printing industry: innovative modular training guides for the student). Radom: ITeE-PIB, 2009 

 • Jaszczyk T., Pilc W. (red.): Cz.3 Technik poligraf: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. (Vol. 3 Technician of the printing industry: innovative teaching materials of the modular training for the teacher) Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Łopacińska L., Popis St. (red.): Cz. 1-2 Technik mechatronik: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. (Vol. 1-2 Mechatronics technician: innovative modular training guides for the student) Radom: ITeE-PIB, 2009 

 • Łopacińska L., Popis St. (red.): Cz. 3 Technik mechatronik: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela (Vol. 3 Mechatronics technician innovative teaching materials of the modular training for the teacher). Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Sołtysiak M., Bukała W. (red.): Cz. 1-2 Technik BHP: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. (Vol. 1-2 Technician of occupational safety and health: innovative modular training guides for the student) Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Sołtysiak M., Bukała W. (red.): Cz. 3 Technik BHP:  innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. (Vol. 3 Technician of occupational safety and health: innovative teaching materials of the modular training for the teacher) Radom: ITeE-PIB, 2009

 • « top

  2008
 • Plewka Cz., Bednarczyk H.: Menadżer i creator edukacji. (Manager and creator of education) Radom; ITeE-PIB, 2008

 • Szlosek F.(red.): Badanie dojrzewanie rozwój na drodze do doktoratu. 95-lecie profesora Tadeusza Nowackiego. (Study - mature - development towards the doctorate. 95th anniversary of professor Tadeusz Nowacki)Radom: ITeE; Warszawa: ASP, 2008

 • Baraniak B.: Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego. (95th anniversary of professor Tadeusz Nowacki) Warszawa: IBE, 2008

 • Kukla Daniel (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. (Communication in vocational counselling)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Baraniak B. (red.): Wartości w pedagogice pracy (The values in the pedagogy of work). Radom: Warszawa: ITeE; IBE, 2008

 • Kwiatkowski S. (red.): Edukacja ustawiczna: wymiar teoretyczny i praktyczny (Continuing education: a theoretical and practical dimension). Warszawa: IBE, 2008

 • Jaszczyk T., Bednarczyk I. (red.): Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorstw (Qualification standards and modular vocational training programs for micro-enterprises). Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Nowacki T.: Tworząca ręka. (Forming hand) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Nowacki T.: Praca ludzka. (Human work)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Żurek M., Kwiatkowski M. (red.): Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier. (Professional activation of the students in the Academic Career Offices)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kupidura T., Bednarczyk H. (red.): Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi. (Information education in the activation of adults in rural areas) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Koprowska D., Kacak I.. Transfer wiedzy i usług wsparcia do mikroprzedsiębiorstw - doświadczenia, refleksje. (Transfer of knowledge and services to support micro- enterprises - experiences and reflections) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Koprowska D., Sułkowski T. (red.): eKształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. (eLearning in small and medium-sized enterprises) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Gawlik T., Bednarczyk I. (red.): Europejskie idee i inspiracje rozwoju mikroprzedsiębiorstw. (European ideas and influences of the development of micro- enterprises)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na wzrost konkurencyjności. (Entrepreneurship in the network - the Internet an opportunity to increase competitiveness) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Pawłowa M., Kowalik D. (red.): Kształcenie zawodowe specjalistów obuwnictwa i odzieżownictwa (Vocational education of specialists of footwear and clothing industry). Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I. (red.): Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. (Polish standards of vocational qualifications) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kowalik D., Pawłowa M. (red.): Cz. 1-2 Technik technologii odzieży: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. (Vol. 1-2 Technician of clothing technology: innovative modular training guides for the student)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kowalik D., Pawłowa M. (red.): Cz. 3 Technik technologii odzieży: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. (Vol.3 Technician of clothing technology: innovative teaching materials of the modular training for the teacher)Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Koprowska.D.: E-learning, - counselling, - lerning, - work In micro enterprises. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Czygier St.: Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych (The technical work of students of vocational schools). Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kremien W.: Filozofia edukacji. (Philosophy of education) Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Szlosek, Niczkało: Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie na tle przemian. (Vocational education in Poland and Ukraine on a background of changes) Radom: Warszawa: ITeE-PIB; APS, 2008.

 • Kamiński A.: Z nauczycielskiej autobiografii: skąd, którędy i dokąd (From the teacher's autobiography: where from, which way and where to). Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kacprzak M. (red.): Europejska spedycja transportu drogowego (European road freight forwarding). Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Łopacińska L.: Promocja produktu - europesjki program modułowy Eurevinq. (Product promotion -Eureving the European Modular Programme)

 • Laboratorium Innowacji - przewodnik dobrych praktyk.(Innovation Lab - a guide to good practices) Radom: ITeE-PIB, 2008

  « top

  2007
 • Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych (Eexperiment and observation in pedagogical researches): pod red. Franciszka Szloska. 2007

 • Innowacyjne technologie w doskonaleniu kompetencji doradcy zawodowego (Innovative technologies in improving the competence of the professional counselor): pod red. Urszula Kwiatkowska, Tomasz Sułkowski. Warszawa; Radom: OHP, ITeE, 2007

 • Kramek J (red.):  Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej (Theoretical and methodological basis for the development of e-learning in continuing education). Radom: ITeE-PIB, 2007

  Religa J.(red.): E-Learning in SMEs - Examples from Six European Countries ,Radom: ITeE-PIB, 2007 

 • Lewowicki T. : Problemy kształcenia i pracy nauczycieli. (Problems of education and teachers' work) Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Lewowicki T. : O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki (About the identity, condition and duties of pedagogy), Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Jankowska Danuta (red.): W akademickiej przestrzeni dialogu: głos nauczycieli akademickich, (In the academic space for dialogue: the voice teachers)Warszawa: Radom: APS, ITeE, 2007 

 • Bednarczyk H., Łopacińska L. (ed.): Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas. Radom, 2007

 • Uździcki R.: Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Education, retraining and examiners self-improvement of applicants for permission to drive). Radom 2007

 • Woźniak I, Kwiatkowski S.(red.): National Vocational Qualification Standards - The European Context. Warszawa: MPiPS, 2007

 • Bednarczyk H., Woźniak I.: Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji. (The national qualification standards as the tool for employment and education policy) Warszawa: MPiPS, 2007

 • Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S.(red.): Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca (The national vocational qualification standards. Development and co-operation). Warszawa: MPiPS, 2007

 • Aleksander T., Barwińska D.(red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. (Status and prospects of development of reflection on adult education) Kraków: UJ, 2007

 • Szlosek F.(red.): Ewolucja kształcenia nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych. (The evolution of teachers' education in the context of educational changes) Radom: ITeE-PIB; Warszawa: APS, 2007

 • Sałata E., Ośko S.(red.): Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. (Contemporary problems of pedeutology and education) Radom: PR; ITeE-PIB, 2007

 • Baixeras L., Doukas D., Łopacińska L., Traskelin E.: Methodology in learning in information and communication Technologies for Adult People from Rural Areas. Radom; ITeE, 2007

 • Kształcenie i szkolenie modułowe. Przykłady dobrych praktyk w Europie. (Modular education and vocational training. The examples of good practice in Europe) Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modular Education and Vocational Training. The examples of good practice in Europe. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modularno zgrajeno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Primeri dobre prakse v Evropi. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formación Profesional de carácter modular. Ejemplos de buenas prácticas en Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Moduláris szakmai oktatás és képzés. Példák az Európában alkalmazott jó megoldásokra. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formation et enseignement professionnels modulaires. Exemples de bonnes pratiques en Europe. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Eπαγγελμα τική Κατάρτιση και Εκπαίδευση σε Θεματικές ενότητες Παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ευρώπη. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modulare berufliche Bildung - Good Practice Beispiele in Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formazione Professionale Modulare. Esempi di buone pratiche in Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Moodulőpe kutsehariduses ja koolituses. Heade praktikate näiteid Euroopast. Radom: ITeE-PIB, 2007

  « top

  2006
 • Szlosek F.(red.): Badanie Dojrzewanie Rozwój: na drodze do doktoratu 5-lecie Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego (Study- mature- development towards the doctorate. 5th anniversary of the National Research Seminar). Warszawa-Radom, 2006

 • Aleksander Kamiński / pod red. J. Półturzyckiego,(editor) Warszawa - Radom: 2006

 • I. Woźniak, H. Bednarczyk: Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych - droga do budowy krajowych ram kwalifikacji (National standards of vocational qualifications - a way to build a national qualifications framework): MPiPS, Warszawa 2006

 • H. Bednarczyk, I. Woźniak, S. Kwiatkowski: Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych (Development and dissemination of national standards of vocational qualifications). MPiPS, Warszawa 2006

 • M Pawłowa. (red.): Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych i odzieżowych (Innovative technologies in micro- enterprises of footwear and clothing industry).: PR, 2006

 • Steps towards a better integration of  a competence-based management system for trainers into Human Resources system: ed. Willy Sleurs, Jolanta Religa. Brussels-Radom, 2006

 • D. Kowalik, M. Kaczmarek: Dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do asortymentu odzieży (Matching materials and fashion details to a range of clothing). MEN, Warszawa: 2006

 • S. Kwiatkowski, I. Woźniak: National Vocational Qualification Standards. Warszawa: MPiPS, 2006

 • А.Х. Шкляр, Х. Беднарчик(ред): Управление качеством непрерывного профессионального образования: Минск, РИПО, 2006

 • A. Shklyar, H. Bednarczyk (red.): Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. (The quality of continuing vocational education) Radom: ITeE, 2006

  « top

  2005
 • Bednarczyk H. Woźniak I.(red.): Edukacja ustawiczna 2005. Diagnoza (Continuing education 2005. Diagnostic). MEiN Warszawa, 2005

 • Szlosek F. (red.): Badanie dojrzewanie rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane aspekty doboru próby badawcze (Study - mature - development towards the doctorate: selected aspects of the research test). ITeE Radom, 2005

 • Bednarczyk H. (red.): Podstawy teoretyczne i modele zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej (Theoretical basics and management models in the continuing education), ITeE, Radom, 2005

 • Ośko S.: Absolwenci Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu (rocznik 1950), czyli rzecz o etosie nauczycielskim (Graduates of the State School of Pedagogy in Inowroclaw (born in 1950), that thing about the ethos of teaching). ITeE, Radom 2005

 • Efektywny system szkolenia zawodowego gwarancją poprawy stanu bezpieczeństwa pracy: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. (An effective system of vocational training to improve the security of a guarantee of work: third National Conference on Science and Technology) CON-LEX, Radom, 2005

 • Ciążela: Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczpospolitej (Philosophy of culture and education of Bogdan Suchodolski during the Second Republic of Poland). Radom, 2005

 • Zjaziun I.A. (red.): Mistrzostwo pedagogiczne (Mastery of teaching), Warszawa-Radom, 2005

 • Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T.(red.): Europejskie idee i inspiracje edukacyjne (European educational ideas and inspiration). ITeE-PIB, Radom, 2005

  « top

  2004
 • Szlosek F. (red.): Badanie-dojrzewanie-rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane problemy badań jakościowych i ilościowych (Study- mature- development towards the doctorate: some problems of quantitative and qualitative research). ITeE Radom, 2004

 • Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy (Lexicon of work pedagogy). WSP ZNP; ITeE, Warszawa; Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Kurzępa I. (red.): Społeczny wymiar edukacji ustawicznej (The social dimension of learning). ITeE, Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Woźniak I.: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. (Pedagogy of work on the problems of labour protection) ITeE, Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.(red.): Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe. (Pedagogy of work: career counseling)ITeE, Radom, 2004

 • Czygier S.(red.): Edukacja zawodowa. Wyzwania. Zagrożenia. (Vocational education. Challenges. Threats) ITeE, Urząd Miejski w Suwałkach Suwałki - Radom, 2004

  « top

Institute for Sustainable Technologies - National Research Institute in Radom, Copyright ITeE, 2008