Biblioteka Pedagogiki Pracy

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Biblioteka Pedagogiki Pracy - monograficzna seria wydawnicza
ukazuje się od 1987 roku

Seria obejmuje najbardziej aktualne problemy pedagogiki pracy: badania systemu ustawicznej edukacji zawodowej, kształcenia modułowego, standardów edukacyjnych i kwalifikacji zawodowych, jakości kształcenia.
  2009

 • Wołk Zdz. Kultura pracy. Radom ITeE-PIB 2009

 • Symela K. Poradnik metodyczny dla autorów modułowych programów szkolenia zawodowego. Radom TeE-PIB 2009

 • Kramek Z., Strojna E., Symela K.: Informator o modułowych programach szkolenia zawodowego. Radom ITeE-PIB 2009

 • Smirnow I.P., Głazunow A.T.: Kształcenie zawodowe w Rosji

 • Kaczor S., Sarleja T. (red.): Edukacja dla interkulturowości.  ITeE-PIB Radom, SOP Warszawa 2009

 • Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E.: (red.): Cz.1-2 Technik ekonomista: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Kozieł E., Kawczyńska-Kiełbasa E.: (red.): Technik ekonomista: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Jaszczyk T., Pilc W. (red.): Cz.1-2 Technik poligraf:innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Radom: ITeE-PIB, 2009 

 • Jaszczyk T., Pilc W. (red.): Cz.3 Technik poligraf: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Łopacińska L., Popis St. (red.): Cz. 1-2 Technik mechatronik: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Radom: ITeE-PIB, 2009 

 • Łopacińska L., Popis St. (red.): Cz. 3 Technik mechatronik: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Sołtysiak M., Bukała W. (red.): Cz. 1-2 Technik BHP: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • Sołtysiak M., Bukała W. (red.): Cz. 3 Technik BHP:  innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Radom: ITeE-PIB, 2009

 • « góra strony

  2008
 • Plewka Cz., Bednarczyk H.: Menadżer i creator edukacji. Radom; ITeE-PIB, 2008

 • Szlosek F.(red.): Badanie dojrzewanie rozwój na drodze do doktoratu. 95-lecie profesora Tadeusza Nowackiego. Radom: ITeE; Warszawa: ASP, 2008

 • Baraniak B.: Jubileusz 95 lat życia Tadeusza W. Nowackiego. Warszawa: IBE, 2008

 • Kukla Daniel (red.): Komunikacja w doradztwie zawodowym. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Baraniak B. (red.): Wartości w pedagogice pracy. Radom: Warszawa: ITeE; IBE, 2008

 • Kwiatkowski S. (red.): Edukacja ustawiczna: wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa: IBE, 2008

 • Jaszczyk T., Bednarczyk I. (red.): Standardy kwalifikacji i modułowe programy kształcenia zawodowego dla mikroprzedsiębiorstw. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Nowacki T.: Tworząca ręka. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Nowacki T.: Praca ludzka. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Żurek M., Kwiatkowski M. (red.): Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kupidura T., Bednarczyk H. (red.): Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Koprowska D., Kacak I.. Transfer wiedzy i usług wsparcia do mikroprzedsiębiorstw - doświadczenia, refleksje. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Koprowska D., Sułkowski T. (red.): eKształcenie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Gawlik T., Bednarczyk I. (red.): Europejskie idee i inspiracje rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Przedsiębiorczość w sieci - Internet szansą na wzrost konkurencyjności. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Pawłowa M., Kowalik D. (red.): Kształcenie zawodowe specjalistów obuwnictwa i odzieżownictwa. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Jaszczyk T., Woźniak I. (red.): Polskie standardy kwalifikacji zawodowych. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kowalik D., Pawłowa M. (red.): Cz. 1-2 Technik technologii odzieży: innowacyjne poradniki kształcenia modułowego dla ucznia. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kowalik D., Pawłowa M. (red.): Cz. 3 Technik technologii odzieży: innowacyjne środki dydaktyczne kształcenia modułowego dla nauczyciela. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Bednarczyk H., Koprowska.D.: E-learning, - counselling, - lerning, - work In micro enterprises. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Czygier St.: Twórczość techniczna uczniów szkół zawodowych. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kremien W.: Filozofia edukacji. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Szlosek, Niczkało: Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie na tle przemian. Radom: Warszawa: ITeE-PIB; APS, 2008.

 • amiński A.: Z nauczycielskiej autobiografii: skąd, którędy i dokąd. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Kacprzak M. (red.): Europejska spedycja transportu drogowego….. Radom: ITeE-PIB, 2008

 • Łopacińska L.: Promocja produktu - europesjki program modułowy Eurevinq.

 • Laboratorium Innowacji - przewodnik dobrych praktyk. Radom: ITeE-PIB, 2008

  « góra strony

  2007
 • Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych: pod red. Franciszka Szloska. 2007

 • Innowacyjne technologie w doskonaleniu kompetencji doradcy zawodowego: pod red. Urszula Kwiatkowska, Tomasz Sułkowski. Warszawa; Radom: OHP, ITeE, 2007

 • Kramek J (red.):  Teoretyczno-metodyczne podstawy rozwoju e-learningu w edukacji ustawicznej. Radom: ITeE-PIB, 2007

  Religa J.(red.): E-Learning in SMEs - Examples from Six European Countries ,Radom: ITeE-PIB, 2007 

 • Lewowicki T. : Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Lewowicki T. : O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Jankowska Danuta (red.): W akademickiej przestrzeni dialogu: głos nauczycieli akademickich, Warszawa: Radom: APS, ITeE, 2007 

 • Bednarczyk H., Łopacińska L. (ed.): Innovative technologies in digital learning for adult people from rural areas. Radom, 2007

 • Uździcki R.: Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Radom 2007

 • Woźniak I, Kwiatkowski S.(red.): National Vocational Qualification Standards - The European Context. Warszawa: MPiPS, 2007

 • Bednarczyk H., Woźniak I.: Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych jako narzędzie dla polityki zatrudnienia i edukacji. Warszawa: MPiPS, 2007

 • Bednarczyk H., Woźniak I., Kwiatkowski S.(red.): Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych. Rozwój i współpraca. Warszawa: MPiPS, 2007

 • Aleksander T., Barwińska D.(red.): Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków: UJ, 2007

 • Szlosek F.(red.): Ewolucja kształcenia nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych. Radom: ITeE-PIB; Warszawa: APS, 2007

 • Sałata E., Ośko S.(red.): Współczesne problemy pedeutologii i edukacji. Radom: PR; ITeE-PIB, 2007

 • Baixeras L., Doukas D., Łopacińska L., Traskelin E.: Methodology in learning in information and communication Technologies for Adult People from Rural Areas. Radom; ITeE, 2007

 • Kształcenie i szkolenie modułowe. Przykłady dobrych praktyk w Europie. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modular Education and Vocational Training. The examples of good practice in Europe. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modularno zgrajeno poklicno izobraževanje in usposabljanje. Primeri dobre prakse v Evropi. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formación Profesional de carácter modular. Ejemplos de buenas prácticas en Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Moduláris szakmai oktatás és képzés. Példák az Európában alkalmazott jó megoldásokra. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formation et enseignement professionnels modulaires. Exemples de bonnes pratiques en Europe. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Eπαγγελμα τική Κατάρτιση και Εκπαίδευση σε Θεματικές ενότητες Παραδείγματα καλών πρακτικών στην Ευρώπη. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Modulare berufliche Bildung - Good Practice Beispiele in Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Formazione Professionale Modulare. Esempi di buone pratiche in Europa. Radom: ITeE-PIB, 2007

 • Moodulőpe kutsehariduses ja koolituses. Heade praktikate näiteid Euroopast. Radom: ITeE-PIB, 2007

  « góra strony

  2006
 • Szlosek F.(red.): Badanie Dojrzewanie Rozwój: na drodze do doktoratu 5-lecie Ogólnopolskiego Seminarium Badawczego. Warszawa-Radom, 2006

 • Aleksander Kamiński / pod red. J. Półturzyckiego, Warszawa - Radom: 2006

 • I. Woźniak, H. Bednarczyk: Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych - droga do budowy krajowych ram kwalifikacji: MPiPS, Warszawa 2006

 • H. Bednarczyk, I. Woźniak, S. Kwiatkowski: Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych. MPiPS, Warszawa 2006

 • M Pawłowa. (red.): Innowacyjne technologie w mikroprzedsiębiorstwach obuwniczych i odzieżowych.: PR, 2006

 • Steps towards a better integration of  a competence-based management system for trainers into Human Resources system: ed. Willy Sleurs, Jolanta Religa. Brussels-Radom, 2006

 • D. Kowalik, M. Kaczmarek: Dobieranie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich do asortymentu odzieży. MEN, Warszawa: 2006

 • S. Kwiatkowski, I. Woźniak: National Vocational Qualification Standards. Warszawa: MPiPS, 2006

 • А.Х. Шкляр, Х. Беднарчик(ред): Управление качеством непрерывного профессионального образования: Минск, РИПО, 2006

 • A. Shklyar, H. Bednarczyk (red.): Jakość ustawicznej edukacji zawodowej. Radom: ITeE, 2006

  « góra strony

  2005
 • Bednarczyk H. Woźniak I.(red.): Edukacja ustawiczna 2005. Diagnoza. MEiN Warszawa, 2005

 • Szlosek F. (red.): Badanie dojrzewanie rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane aspekty doboru próby badawcze. ITeE Radom, 2005

 • Bednarczyk H. (red.): Podstawy teoretyczne i modele zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej, ITeE, Radom, 2005

 • Ośko S.: Absolwenci Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu (rocznik 1950), czyli rzecz o etosie nauczycielskim. ITeE, Radom 2005

 • Efektywny system szkolenia zawodowego gwarancją poprawy stanu bezpieczeństwa pracy: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. CON-LEX, Radom, 2005

 • Ciążela: Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczpospolitej. Radom, 2005

 • Zjaziun I.A. (red.): Mistrzostwo pedagogiczne, Warszawa-Radom, 2005

 • Bednarczyk H., Gawlik T., Kupidura T.(red.): Europejskie idee i inspiracje edukacyjne. ITeE-PIB, Radom, 2005

  « góra strony

  2004
 • Szlosek F. (red.): Badanie-dojrzewanie-rozwój: na drodze do doktoratu: wybrane problemy badań jakościowych i ilościowych. ITeE Radom, 2004

 • Nowacki T.: Leksykon pedagogiki pracy. WSP ZNP; ITeE, Warszawa; Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Kurzępa I. (red.): Społeczny wymiar edukacji ustawicznej. ITeE, Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Woźniak I.: Pedagogika pracy wobec problemów ochrony pracy. ITeE, Radom, 2004

 • Bednarczyk H., Figurski J., Żurek M.(red.): Pedagogika pracy: doradztwo zawodowe. ITeE, Radom, 2004

 • Czygier S.(red.): Edukacja zawodowa. Wyzwania. Zagrożenia. ITeE, Urząd Miejski w Suwałkach Suwałki - Radom, 2004

  « góra strony

  2003
 • Budzeń H.: Usprawnienie procesu nauczania. ITeE Radom, 2003

 • Czarnecki K., Szlosek F. (red.):  Badanie - dojrzewanie - rozwój: na drodze do doktoratu. ITeE Radom, 2002 (wyd. 2003)

 • Wujek T.: Polska bibliografia oświaty dorosłych 1971-1995. WSP ZNP; ITeE, Warszawa; Radom, 2003

 • Symela K., Jacyniuk M.(red.): Modular Vocational Education and Training for the Labour Market. ITeE Radom, 2003

 • Symela K. (red.): Europejski bank rozwoju modułowych programów i technologii edukacyjnych - integracja i współpraca w obszarze kultury i edukacji. ITeE Radom, 2003

 • Symela K. (red.): Kształcenie i szkolenie modułowe dla rynku pracy. ITeE Radom, 2003

 • Ocena potrzeb szkoleniowych - praktyczne metody i narzędzia. ITeE Radom, 2003

 • Ocena potrzeb szkoleniowych - praktyczne metody i narzędzia (ang.) ITeE Radom, 2003

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Modułowość urządzeń mechatronicznych - poradnik i materiały dla ucznia. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Modułowość urządzeń mechatronicznych - poradnik i materiały dla nauczyciela. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Technika cyfrowa i mikroprocesorowa - poradnik i materiały dla nauczyciela. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Technika cyfrowa i mikroprocesorowa - poradnik i materiały dla ucznia. ITeE Radom, 2003

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elektrotechnika i elektronika - poradnik i materiały dla ucznia. ITeE Radom, 2003

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elektrotechnika i elektronika - poradnik i materiały dla nauczyciela. ITeE Radom, 2003

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych - poradnik i materiały dla ucznia. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elementy układów pneumatycznych i hydraulicznych - poradnik i materiały dla nauczyciela. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej - poradnik i materiały dla ucznia. ITeE Radom, 2003.

 • Figurski J., Kordowicz-Sot A., Symela K.(red.): Elementy aparatury kontrolno-pomiarowej - poradnik i materiały dla nauczyciela. ITeE Radom, 2003.

  « góra strony

  2002
 • Bednarczyk H. (red.): Edukacja dorosłych - służba społeczna. WSP ZNP Warszawa; ITeE Radom, 2002

 • Bednarczyk H., Koprowska D.(red.): Elastyczność, transfer mobilność w kształceniu zawodowym. ITeE Radom, 2002

 • Czarnecki K., Szlosek F.(red.): Badanie-dojrzewanie-rozwój: na drodze do doktoratu. ITeE Radom, 2002

 • Jastrzębska-Smolaga H., Witczak-Roszkowska D.: Pewność pracy a fluktuacje zatrudnienia. PŚ Kielce; ITeE radom, Radom 2002.

 • Kwiatkowski S., Woźniak I. (red.): Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. IBE, Warszawa 2002.

 • Sapia Drewniak E., Jasiński Z., Bednarczyk H. (red): Adult Education at the Beginning of the 21 Century: Theoretical and Practical Contexts. UO Opole, IIZ/DVV, Bonn; ITeE Radom, 2002.

  « góra strony

  2001
 • Bednarczyk H., Wożniak I.(red.): Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy. SOSycyna; WSP Warszawa; ITeE Radom, 2001

 • Figurski J., Symela K.(red.): Eksperyment pedagogiczny. Modułowe programy nauczania w kształceniu zawodowym. Model ujednoliconego egzaminu zawodowego. ITeE Radom, 2001

 • Gawroński K.(red.): Zmiany w powiatowej oświacie. ITeE Radom, 2001

 • Gontarczyk J.(red.): Szkolenie liderów aktywizacji zawodowej terenów wiejskich. NCPS Warszawa; ITeE Radom, 2001

 • Kwiatkowski S.M., Symela K.(red.): Standardy kwalifikacji zawodowych: Teoria. Metodologia. Projekty. IBE Warszawa, 2001

 • Wojtasik B. (red.): Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej. UW, Wrocław 2001.

 • Ogrzebacz E., Grodzicka N.(red.): Rynek pracy a szkolnictwo zawodowe na Mazowszu. UP Warszawa, 2001

 • Kwiatkowski S.(red.): Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. IPiSS; IBE Warszawa; ITeE Radom, 2001

 • Piotrowski J., Kirejczyk A.(red.): Jakość kształcenia w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych. ITeE Radom; ZZDZ Radom, 2001

 • Symela K.(red.): Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce w systemie szkolnej i pozaszkolnej edukacji zawodowej. ITeE Radom, 2001

 • Głąbicka K.(red.): Kształcenie ustawiczne w regionie zagrożonym wysokim bezrobociem. ITeE, WSB; Radom, 2001

  « góra strony

  2000
 • Bochniak M. (red.): Trans-national specific vocabulary for information technology curriculum development. ITeE Radom, 2000

 • Kramek Z.(red.): Methods and Procedures of Vocational Qualifications Accreditation in the European Labour Market. ITeE Radom, 2000

 • Kupisiewicz Cz.: Rzecz o kształceniu. SOP Warszawa; ITeE Radom, 2000

 • Ornatowski T., Figurski J.: Praktyczna nauka zawodu. ITeE Radom, 2000

 • Bednarczyk H. (red.): Współpraca międzynarodowa w badaniach naukowych i edukacji. ITeE Radom, 2000

 • Plewka Cz., Bednarczyk H. (red.): Vademecum menedżera oświaty. ITeE Radom, 2000

 • Kwiatkowski S. Sepkowska Z., (red.): Budowa standardów kwalifikacji zawodowych w Polsce. IBE Warszawa; ITeE Radom, 2000

 • Kwiatkowski S Sepkowska Z.,. (red.): Developing professional qualification standards in Poland. IBE Warszawa; ITeE Radom, 2000

 • Symela K.: Konstruowanie modułowych programów kształcenia zawodowego. ITeE Radom, 2000

  « góra strony

  1999
 • Bednarczyk H. (red.): Wokół problemów kształcenia ustawicznego. SOP Warszawa; ITeE Radom, 1999

 • Katalog klubów pracy. KUP Warszawa, 1999

 • Kruszwicki W., Symela K.: Poprawa jakości pracy szkoły. MEN Warszawa; ITeE Radom, 1999

 • Łomny Z.: Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych. UO Opole, 1999 (dodruk ITeE Radom)

 • Piotrowski M.(red.): Zapewnienie jakości w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. ITeE Radom; ZZDZ Warszawa, 1999

 • Piotrowski M. (red.): Zapewnienie jakość w kształtowaniu kwalifikacji zawodowych. ITeE Radom, 1999

 • Plewka Cz.: Metodyka nauczania teoretycznego przedmiotów zawodowych t. 1-2. ITeE Radom, 1999

 • Symela K.: The principles of implementation and evaluation of modular programmes in training of adults. MPiPS Warszawa; ILO Geneva; ITeE Radom, 1999

 • Piotrowski M. (red.): Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju. ITeE Radom, 1999

  « góra strony

  1998
 • Bednarczyk H.(red.): Jakość kształcenia i doskonalenia zawodowego. Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów szkolenia bezrobotnych. Nr 5. KUP Warszawa, 1998

 • Bednarczyk H.(red.): Moduły i pakiety edukacyjne dla kształcenia mechaników. ITeE Radom, 1998

 • Nowacki T.: Zawodoznawstwo. ITeE Radom, 1998

 • Stochmiałek J. (red.): Pedagogika wobec kryzysów życiowych. ITeE Radom, 1998

 • Symela K. (red.) Wdrażanie i ewaluacja treści kształcenia zawodowego. IBE Warszawa; ITeE Radom, 1998

 • Szlosek F.(red.): Edukacja nauczycielska. ITeE Radom; PR Radom, 1998

 • Sztylka A.: Jak stawać się humanistą?. SOP Warszawa; ITeE Radom, 1998

 • Współpraca partnerów rynku pracy w zakresie szkolenia i zatrudniania bezrobotnych. Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych. Nr 4. KUP Warszawa, 1998

 • Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów szkolenia bezrobotnych. Nr 3. KUP Warszawa, 1998

  « góra strony

  1997
 • Bartz B.: Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach. ITeE Radom, 1997

 • Bednarczyk H. (red.): Nepreryvnoje mnogourovnievoje professionalnoe obrazovanie. ITeE Radom, IPTO Snakt Peterburg, 1997

 • Bednarczyk H.(red.): Systemy, jakości i standardy kształcenia zawodowego. ITeE Radom; Edukacja i Praca Warszawa, 1997

 • Bednarczyk H.(red.): Zeszyt informacyjno-metodyczny dla specjalistów do spraw szkolenia bezrobotnych. Nr 2. KUP Warszawa, 1997

 • Goźlińska E., Szlosek F.: Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. ITeE Radom, 1997

 • Kaczor S., Gieseke W., Hohn W.(red.): Probleme der Erwachsenenbildung in Polen und Deutschland. ITeE Radom; Humboldt Universitat Berlin, 1997

 • Kaczor S., Gieseke W., Hohn W.(red.): Problemy pedagogiki dorosłych w Polsce i Niemczech. ITeE Radom; Humboldt Universitat Berlin, 1997

 • Kłos Z.: Kształtowanie kultury przedsiębiorstwa. ITeE Radom, 1997

 • Piotrowski M.(red.): Sieć stowarzyszeń kadr zarządzających oświatą. ITeE Radom,1997

 • Piotrowski M.(red.): The Network of the Associations of Educational Management. ITeE Radom, 1997

 • Sztumski J.: Opiniowanie pracowników. ITeE Radom, 1997

 • Wróblewski J.: Psychologia w zawodach wymagających kontaktów z ludźmi. WSP Warszawa; ITeE Radom, 1997

  « góra strony

  1996
 • Bednarczyk H. (red.): Działalność Stowarzyszeń Kadr Zarządzających Oświatą. ITeE Radom, 1996

 • Bednarczyk H.: Zadania zawodowe i kształcenie mechaników. ITeE Radom, 1996 .

 • Czarnecki K., Karaś S.: Profesjologia w zarysie. ITeE Radom, 1996

 • Kobyliński W.: Podstawy organizacji i kierowania w oświacie. (Wyd. 2). SOP Warszawa; ITeE Radom, 1996

 • Kramek Z.: Pakiety edukacyjne w kształceniu zawodowym. ITeE Radom, 1996

 • Piotrowski M.: Ocena pracy. ITeE Radom, 1996

 • Skrzypczak J.: Konstruowanie i ocena podręczników. Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań; ITeE Radom, 1996

 • Wujek T.: Wprowadzenie do andragogiki. ITeE Radom, 1996.

  « góra strony

  1995
 • Bedarczyk H.: Teoretyczno - metodyczne problemy rozwoju kształcenia zawodowego. ITeE Radom, 1995

 • Bednarczyk H. (red.): Metodologo - teoreticheskije problemy rozvitja profesjonalnogo obrazovanija. ITeE Radom, 1995

 • Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B.: Relacje edukacyjne człowiek - maszyna. ITeE Radom, 1995

 • Butkiewicz M.(red.): Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. ITeE Radom; Edukacja i Praca Warszawa,1995

 • Figurski J. Bednarczyk H.(red.): Modele podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego. ITeE Radom, 1995

 • Jopkiewicz A.: Edukacja i rozwój: jaka szkoła ?. WSP Kielce; ITeE Radom, 1995

 • Karaś S.: Dydaktyka oświaty pozaszkolnej. ITeE Radom, 1995.

 • Kształcenie modułowe. ZG ZZDZ Warszawa; ITeE Radom, 1995

 • Parzęcki R., Symela K., Zawadzki B.: Orientacja i poradnictwo zawodowe. ITeE Radom,1995

 • Stochmiałek J.(red.): Problemy współczesnej edukacji w niemieckich i polskich opracowaniach. ITeE Radom, 1995

 • Suchy S.: Jak zdobyć zawód i pracę? ITeE Radom, 1995

 • Szlosek F.: Drogi i bezdroża kształcenia nauczycieli. ITeE Radom; WSI Radom, 1995

 • Szlosek F.: Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. ITeE Radom; WSI Radom, 1995

  « góra strony

  1994
 • Brazis R.( red.): Nauka a jakość życia: Bezpieczeństwo systemów człowiek-technika-środowisko. SNPL Wilno; MCNEMT Radom, 1994

 • Kobyliński W.: Podstawy organizacji i kierowania w oświacie. MCNEMT Radom, 1994

 • Suchy S.: Edukacja dorosłych: warunki i możliwości. MCNEMT Radom, 1994

 • Wujek T. (red.): Rozwój kształcenia zawodowego i oświaty dorosłych. MCNEMT Radom, 1994

  « góra strony

  1993
 • Bednarczyk H., Symela K.(red.): Continuing Education - International and Regional Perspectives. MCNEMT Radom, 1993

 • Kaczor S.: Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian. MCNEMT Radom, 1993

 • Marczuk M.: Ewolucja postaw młodzieży i dorosłych wobec edukacji w warunkach przemian ustrojowych. UMCS Lublin; MCNEMT Radom, 1993

  « góra strony

  1992
 • Bednarczyk H. (red.): Education and Professional Development and the Local Labour Market. MCNEMT Radom, 1992

 • Bednarczyk H. (red.): Kształcenie i doskonalenie zawodowe a lokalny rynek pracy. MCNEMT Radom, 1992

 • Bednarczyk H. (red.): Kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec i Wielkiej Brytanii. MCNEMT Radom, 1992

 • Bednarczyk H. (red.): Kształcenie zawodowe w Rosji. MCNEMT Radom, 1992

 • Bednarczyk H., Stojek K.(red.): Kształcenie i szkolenie ustawiczne w zakładzie pracy. MCNEMT Radom, 1992

 • Kacejko L.: Pracownia elektryczna t. II - Maszyny, urządzenia i napęd. MCNEMT Radom, 1992

 • Symela K.(red.): Kształcenie zawodowe i oświata dorosłych w Danii. MCNEMT Radom, 1992

 • Woźniak J.: Pracownia elektryczna t. I - Pomiary elektryczne. MCNEMT Radom, 1992

  « góra strony

  1991
 • Bednarczyk H. (red.): Berufliche Vorbereitung der Sozial Vernachlassigten Jugendlichen. MCNEMT Radom: BAG JAW Bonn, 1991

 • Bednarczyk H. (red.): Przygotowanie zawodowe młodzieży specjalnej troski. MCNEMT Radom: BAG JAW Bonn, 1991

 • Poniatowski J.: Poradnik dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. MCNEMT Radom, 1991

  « góra strony

  1990
 • Symela K. (red.): Dokumentacje programowe i doskonalenie treści kształcenia zawodowego w szkolnictwie zawodowym. MCNEMT Radom; IKZ Warszawa, 1990

  1989
 • Bednarczyk H. (red.): Kierunki unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Polsce. MCNEMT Radom, 1989

 • Kształcenie i doskonalenie nauczycieli akademickich dla potrzeb eksploatacji. MCNEMT Radom, 1989


  1988
 • Procedura opracowania charakterystyk kwalifikacyjnych, planów i programów nauczania w zawodach robotniczych i nierobotniczych. MCNEMT Radom; IKZ Warszawa, 1988

  1987
 • Bednarczyk H. (red.): Kształcenie i doskonalenie kadr eksploatacyjnych. MCNEMT Radom, 1987

 • Bednarczyk H. (red.): Kształcenie kadr eksploatacyjnych w woj. radomskim. MCNEMT Radom, 1987

  « góra strony
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008