Baza czasopism

« powrót

Pedagogika Pracy

Szanowni Państwo!

W roku 2008 obchodzimy w Polsce 36-lecie istnienia subdyscypliny naukowej "pedagogika pracy", jaką zainicjował Profesor Tadeusz W. Nowacki oraz jego współpracownicy Prof. Stanisław Kaczor i Prof. Zygmunt Wiatrowski.

Mimo młodego wieku - jak na dyscyplinę naukową - pedagogika pracy posiada już znaczący dorobek naukowy, liczący się w kompleksie innych nauk związanych z pracą. Wysoka aktywność środowiska pedagogów pracy w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, rozwój kadr naukowych, czasopism i wydawnictw, liczne seminaria i konferencje, projekty krajowe i międzynarodowe oraz tysiące studentów studiujących specjalność pedagogika pracy stanowią konkretne dowody użyteczności praktycznej tej subdyscypliny pedagogicznej.

Realnym instrumentem, od 33 lat (1975-2008), umożliwiającym upowszechnianie, promocję i waloryzację wiedzy o pedagogice pracy jest czasopismo "Pedagogika Pracy". Miało ono dwa okresy swego funkcjonowania. Pierwszy obejmował lata 1975-1990 i związany był z działalnością Instytutu Kształcenia Zawodowego (IKZ) w Warszawie - pierwszego wydawcy czasopisma. Druga faza funkcjonowania datowana jest od roku 1991 i trwa do dzisiaj, a obowiązki wydawcy przejął Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy (ITeE-PIB) w Radomiu. Możemy dzisiaj mówić o zachowaniu ciągłości "Pedagogiki Pracy" jako czasopisma i jego posłannictwa w rozwoju teorii i praktyki podporządkowanej, m.in. problemom wychowania przez pracę, zawodoznawstwa, kształcenia zawodowego, orientacji i poradnictwa zawodowego.
Pedagogika Pracy jest czasopismem naukowym (półrocznik) o zasięgu ogólnopolskim. Łącznie zgromadzona baza wiedzy obejmuje 51 tomów czasopisma. Zamieszczane są w niej rozprawy, opracowania naukowo-metodyczne, studia przypadków, propozycje innowacyjnych rozwiązań, komunikaty z badań i wdrożeń.

Czasopismo adresowane jest w szczególności do pracowników naukowych, wykładowców i nauczycieli, studentów, pracowników oświaty i publicznych służb zatrudnienia, doradców zawodowych oraz specjalistów zajmujących się rozwojem zasobów ludzkich.


"Pedagogika Pracy" znajduje się na wykazie czasopism, opublikowanym 15 listopada 2007 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych, z przyznaną liczbą 2 punktów (Część B wykazu pozycja 431).


Źródło informacji: list Ministra, wykaz czasopism.

 

Wydawca:

 INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB w Radomiu

   
Redaktor naczelny:

 dr inż. Krzysztof Symela

tel. (048) 364 42 41 w. 262

     
Zastępca redaktora naczelnego:

 dr Czesław Plewka

 

     
Sekretarz redakcji:

 mgr inż. Mirosław Żurek

 tel. (048) 364 42 41 w. 271

 

 

 


Dla osób zainteresowanych zamieszczeniem artykułu w Pedagogice Pracy opracowaliśmy wskazówki, zgodnie z którymi należy przygotować artykuł.

 1. Redakcja czasopisma zamieszcza oryginalne teksty, dotyczące relacji człowiek - praca - wychowanie
 2. Objętość artykułu problemowego nie powinna przekraczać 10 stron (30 wierszy po 60 znaków), zaś informacje o konferencjach i recenzje książek do 5 stron.
 3. Artykuł należy przekazać lub przesłać redaktorowi naczelnemu lub sekretarzowi redakcji wydrukowany w jednym egzemplarzu oraz na dyskietce 3/4" lub pocztą elektroniczną.
 4. Tekst artykułu powinien być opracowany w edytorze wersji Microsoft Word 6.0/95 lub wyższej. Format czcionki: Times New Roman CE (MWord 6.0/95, 7.0/97) lub Times New Roman (MWord 9.0/2000) 11 pkt. Odstępy pomiędzy wierszami pojedyncze.
 5. Artykuł powinien zawierać tytuł, wprowadzenie, główną treść podzieloną na części z nagłówkami, wykaz literatury zatytułowany Bibliografia oraz przypisy.
 6. Wymagane są informacje o autorze lub autorach (imię, nazwisko, miejsce pracy, adres do korespondencji, telefon, fax).
 7. Autorzy otrzymują egzemplarz autorski czasopisma.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułów bez porozumienia z Autorem.

Artykuły prezentowane są w rozdziałach:

 • Rozprawy
 • Sprawozdania i komunikaty
 • Recenzje i noty
 • Wydarzenia

Proponowane przez Autorów artykuły są recenzowane przez specjalistów uznanych w środowisku naukowym. Pozytywna recenzja decyduje o zamieszczeniu artykułu na łamach czasopisma.
« powrót   « góra strony
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008