Baza czasopism

« powrót

Edukacja Ustawiczna Dorosłych

Kwartalnik naukowy ukazuje się od 1993 r. Ł±cznie ukazało się 75 tomów 70 350 egz., format B5 objęto¶ść 120-160 s.
Misj± czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych polskiej i światowej ustawicznej edukacji zawodowej, andragogiki i oświaty dorosłych. Około 1/3 publikacji zagranicznych lub traktuj±cych o problematyce projektów europejskich i światowych.
Artykuły dotycz± teorii, metodologii pedagogiki pracy, andragogiki, doradztwa zawodowego, edukacyjnych problemów rynku pracy. Czasopismo adresowane jest do pracowników naukowych, organizatorów, wykładowców, trenerów edukacji ustawicznej, studentów i osób zajmuj±cych się kształceniem, doskonaleniem i przekwalifikowaniem zawodowym.
Autorami publikowanych artykułów s± uczeni polskich i zagranicznych uczelni, instytutów naukowych, doświadczeni praktycy, organizatorzy edukacji dorosłych oraz młodzi, rozpoczynaj±cy swoje kariery pracownicy nauki. Na łamach pisma publikowali: J. Półturzycki, T. Nowacki, Zb. Kwieciński, T. Lewowicki, S. Kwiatkowski, T. Aleksander oraz z zagranicy: B. Bartz, A. Bielajeva, Samlowski, N. Greger, L. Mats, N. Niczkało, H. Schmidt, W. Höhn, E. Kreker, M. Auer.
Artykuły s± recenzowane. Wszystkie posiadaj± streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim. Indexing: Czasopismo punktowane na liście MNiSzW - 7 punktów (www.nauka.gov.pl), Registered In CEJSH The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. W Radzie Programowej s± uczeni i praktycy reprezentuj±cy polskie i europejskie środowisko naukowe, w tym Michael Auer (IGIP); prof. dr hab. Igor Smirnov (Rosja).
Radzie przewodniczy prof. dr hab. Tadeusz Aleksander. Patronat i współpraca: European Association for the Education of Adults (EAEA); International Society for Engineering Education (IGIP); Europäischen Verbandes Beruflicher Bildungsträger (EVBB).
Wydawca - Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu (I grupa kategoryzacji instytutów naukowo-badawczych); współwydawcy (6 stowarzyszeń i uczelni).
Redaktor naukowy: dr hab. Henryk Bednarczyk, prof. ITeE kierownik Zakładu Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE-PIB.

www.edukacjaustawicznadoroslych.eu e-mail:opp@itee.radom.pl tel. +48 48 3644778
« powrót   « góra strony
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008