O pedagogice pracy                                                           english version

Pedagogika pracy - subdyscyplina naukowa, której przedmiotem badań pozostaje praca człowieka, jej wielorakie uwarunkowania, oddziaływania społeczne i wychowawcze na jednostkę; w szczególności ważne miejsce zajmują tu aspekty relacji: człowiek - wychowanie - praca. O przedmiocie pedagogiki pracy stanowią te wszystkie układy i związku przedmiotowo-treściowe, przez które nade wszystko przewija się idea przygotowania człowieka do pracy zawodowej, ale także idea pomyślnego oraz wielostronnie skutecznego udziału człowieka w tej pracy. Zatem przez pedagogikę pracy należy rozumieć dyscyplinę pedagogiczną, której przedmiotem zainteresowań są problemy wychowania przez pracę, kształcenia ogólnotechnicznego, orientacji, poradnictwa i doradztwa zawodowego, edukacji prozawodowej, kształcenia i wychowania zawodowego, kształcenia ustawicznego pracujących i bezrobotnych oraz problemy edukacyjne i humanizacyjne zakładu pracy (Wiatrowski Z., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, Warszawa 2005, s. 197-198).

Działy pedagogiki pracy:
1. Kształcenia i wychowania przedzawodowego (od 4 do 16 roku życia).
2. Kształcenia prozawodowego (od 16 do 19 roku życia).
3. Kształcenia zawodowego (od 16 do 24 roku życia).
4. Aktywności zawodowej i dalszego kształcenia (od 18 do końca życia człowieka).

Teren badań:
dom rodzinny, przedszkole i szkoła oraz inne ośrodki wychowania przez pracę i kształtowania osobowości młodego człowieka; szkoły i inne ośrodki (instytucje) wychowania spełniające funkcję przygotowania młodzieży do świadomego wyboru zawodu (dom rodzinny, szkoła ogólnokształcąca, organizacje młodzieżowe, środki masowego przekazu itp.); szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze realizujące proces przygotowania do pracy zawodowej (w tym zakładu pracy); ośrodki kształcenia ustawicznego pracowników i bezrobotnych, w tym szkoły dla pracujących, kursy i studia podyplomowe, zakłady pracy i organizacje społeczne prowadzące różne formy ustawicznego upowszechniania oświaty zawodowej; ośrodki prowadzące badania nad organizacją i skutecznością kształcenia i doskonalenia zawodowego; zakłady pracy traktowane jako znaczące środowiska działań edukacyjnych (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom IV, Warszawa 2005, s. 203).
Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Copyright ITeE, 2008